160/2022

Helsingissä 10.3.2022

Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (510/2020) 2 §, 3 §:n 3 kohta, 5 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön soveltaminen

Myönnettäessä tämän asetuksen nojalla tukea sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014, jäljempänä Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetus, I ja II lukua sekä 14, 21 ja 22 artiklaa.

Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 14, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää vain Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimukset täyttäville pienille ja keskisuurille yrityksille.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) kipsikäsittelyllä toimia, joihin voivat kuulua kipsin hankinta, kuljetus ja varastointi, kipsin levittäminen ja muokkaaminen maatalousmaahan sekä muut vastaavat käsittelyyn ja sen edistämiseen liittyvät toimet.

5 §
Tukihakemuksen sisältövaatimukset

Tukihakemuksen tulee tarvittaessa sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yrityksestä sen koko;

2) hankkeen tai toiminnan alkamis- ja päättymispäivä;

3) hankkeen tai toiminnan toteutuspaikka;

4) muun julkisen rahoituksen muoto ja määrä;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut olennaiset kipsikäsittelyn toteuttamiseen liittyvät seikat.


8 §
Tuen laskentaperuste ja määrä

Tuen määrä on kipsikäsittelyn arvonlisäverollinen yksikköhinta myynnistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kerrottuna tuen saajan kipsikäsitellyn maatalousmaan pinta-alalla. Tuen enimmäismäärästä tietämyksen siirtoon ja tiedotusta koskeviin toimiin säädetään Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 21 artiklan 8 kohdassa ja tuen enimmäismäärästä neuvontapalveluihin 22 artiklan 8 kohdassa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 10.3.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.