157/2022

Helsingissä 11.3.2022

Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 a ja 5 e § sekä liite, sellaisina kuin ne ovat, 5 a § laissa 280/2021 sekä 5 e § ja liite laissa 1062/2021, seuraavasti:

5 a §
Sulkemiskorvaus

Tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 liitteessä I tarkoitetulle yritykselle, jonka tilat on COVID-19-pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla pidetty kokonaan tai osin suljettuina asiakkailta 21 päivän joulukuuta 2021 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana, voidaan myöntää tässä pykälässä tarkoitettu korvaus (sulkemiskorvaus).

Sulkemiskorvausta voidaan myöntää myös yritykselle, jonka järjestämäksi tarkoitettu yleisötilaisuus on kielletty. Jos yritys on järjestänyt useita yleisötilaisuuksia, jotka ovat tulleet kielletyiksi, näihin haetaan korvausta yhdellä hakemuksella. Kieltämiseen rinnastetaan yleisötilaisuuden järjestämisen rajoittaminen tavalla, joka tekee tilaisuuden järjestämisen ilmeisen mahdottomaksi. Korvausta ei myönnetä toiseen ajankohtaan siirretystä tilaisuudesta.

Sulkemiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että rajoituksesta ei ole mahdollista poiketa edellyttämällä tartuntatautilain (1227/2016) 58 i §:ssä tarkoitettua EU:n digitaalista koronatodistusta. Sulkemiskorvauksen yritys- ja konsernikohtainen enimmäismäärä on 2,3 miljoonaa euroa.

Sulkemiskorvaus on laskennallinen korvaus, jonka määrittelyn perustana ovat seuraavat tiedot sulkemiskorvauksen vertailuajalta 1 päivästä tammikuuta 2022 28 päivään helmikuuta 2022:

1) maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut tulorekisterin tietojen mukaan, prosenttimääräisinä korvattavat työnantajan sivukulut, joiden määräksi hyväksytään 20 prosenttia tulorekisterin mukaisista palkkakuluista, toiminimiyrittäjän ja henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen sulkemiskorvauksen vertailukauden palkkakulut yrittäjän eläkelain 112 ja 113 §:n mukaisesti vahvistetun sulkemiskorvauksen vertailukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olleen työtulon mukaan ja yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu sulkemiskorvauksen vertailukaudelta yrityksen oman ilmoituksen mukaan; ja

2) yrityksen sellaiset sulkemiskorvauksen vertailukauteen kohdistuvat, yrityksen hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat liiketoiminnan kulut, joihin luetaan vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytössä olevasta omaisuudesta, liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömät lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut ja pitkäaikaiset sopimukset, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset, ja sellaiset ennakkomaksut, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea.

Yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessaan sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuus liikevaihdostaan marraskuussa 2021. Laskettaessa sulkemiskorvaus yrityksen palkkakulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuudella, jonka yritys ilmoittaa. Muut kulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuudella ja luvulla 0,7. Näiden lukujen yhteissumma jaetaan vertailukauden kalenteripäivien määrällä ja kerrotaan sulkemiskauden kalenteripäivien määrällä. Sulkemiskorvauksesta vähennetään maksetut vakuutuskorvaukset ja samoihin kustannuksiin kohdentuvat mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät tuet. Jos sulkemiskorvauksen määräksi vähennyksen jälkeen jää alle 2 000 euroa, korvausta ei makseta.

Kielletystä yleisötilaisuudesta korvataan 1 päivästä lokakuuta 2021 alkaen aiheutuneet suorat, toteutuneet ja lopulliset kulut yrityksen ilmoituksen mukaan siten, että tapahtumaan kohdistuvat palkkakustannukset korvataan täysimääräisesti ja muut kulut kerrottuna luvulla 0,7. Toistuvien yleisötapahtumien korvaus lasketaan kuitenkin noudattaen, mitä 5 momentissa säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettua korvausta on haettava Valtiokonttorilta viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2022 kello 16.15 mennessä.

Sulkemiskorvaukseen ei sovelleta 2–5 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia.

5 e §
Matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritykset ja liiketoimintarajoitusten alaiset yritykset

Matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritykselle voidaan myöntää kustannustukea 1 päivänä joulukuuta 2021 alkavalta ja 28 päivänä helmikuuta 2022 päättyvältä tukikaudelta, jos yrityksen Verohallinnolle ilmoitettu päätoimiala sisältyi tukikauden ensimmäisenä päivänä liitteessä lueteltuihin TOL2008 -luokituksen mukaisiin toimialoihin ja jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että tukikauden liikevaihto on laskenut yli 25 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.

Vaikka yritys ei ole toiminut liitteessä luetelluilla toimialoilla, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt yritykseen kohdistuneesta, COVID-19-pandemian hallintaan liittyvässä säädöksessä säädetystä tai viranomaisen määräyksessä määrätystä, 1 momentissa tarkoitettuun tukikauteen ajoittuneesta rajoituksesta ja että kyseisen tukikauden liikevaihto on laskenut yli 25 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.

Vaikka yritys ei ole toiminut liitteessä luetelluilla toimialoilla, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt sen keskeiseen asiakaskuntaan kohdistuneesta julkisoikeudellisesta, COVID-19-pandemian torjuntaan liittyneestä, 1 momentissa tarkoitettuun tukikauteen ajoittuneesta rajoituksesta ja että tukikauden liikevaihto on laskenut yli 25 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.

Kustannustukea myönnettäessä otetaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista kuluista huomioon enintään kolme kertaa yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. Tuesta vähennetään yritykselle myönnetty muu 1 momentissa tarkoitetulle tukikaudelle kohdistuva tämän lain mukainen tuki samoin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön samoihin kustannuksiin myöntämä tuki. Jos tuen määräksi vähennyksen jälkeen jää alle 2 000 euroa, tukea ei makseta. Tuen haku avautuu huhtikuussa 2022. Tuen hakuaika päättyy 31 päivänä toukokuuta 2022. Tuen yrityskohtainen enimmäismäärä on miljoona euroa ja konsernikohtainen enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetulle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea 1 momentissa tarkoitetulta tukikaudelta 6 momentissa säädetyn kaavan mukaisesti seuraavien tekijöiden perusteella:

1) yrityksen 1 momentissa tarkoitetun tukikauden liikevaihto, joksi määritellään:

a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän joulukuuta 2021 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain, tai yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia Verohallinnolle;

b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän maaliskuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle neljännesvuosittain;

c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain;

d) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2022 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai niiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys on perustettu siihen 2 kohdan a–c alakohdan nojalla sovellettavan arvonlisäverojen ilmoituskauden alussa tai sen jälkeen;

2) yrityksen vertailukauden liikevaihto, joksi määritellään:

a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän joulukuuta 2019 ja 29 päivän helmikuuta 2020 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain, tai yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia Verohallinnolle;

b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle neljännesvuosittain;

c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain;

d) yrityksen liikevaihto marraskuussa 2021, yrityksen tekemän arvonlisäveroilmoituksen mukaan tai sen puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys on perustettu siihen a– c alakohdan nojalla sovellettavan arvonlisäverojen ilmoituskauden alussa tai sen jälkeen.

Tuki lasketaan seuraavan kaavan mukaan: [(vertailuajankohdan liikevaihto – tukikauden liikevaihto): vertailukauden liikevaihto – 0,25] x (tukikauden kiinteät kustannukset + tukikauden palkkauskulut).

Tässä pykälässä tarkoitettuun tukeen ei sovelleta 2 §:n 1 ja 2 kohtaa, 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 kohtaa, 5 §:n 1–3 momenttia eikä 7 §:n 1 momenttia.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2022.

HE 9/2022
TaVM 5/2022
EV 12/2022

Helsingissä 11.3.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Liite

Toimialat, joilla toimiville yrityksille voidaan myöntää 5 e §:ssä tarkoitettua kustannustukea
49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllisten linja-autojen kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
55101 Hotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
55201 Retkeilymajat
55209 Lomakylät yms. majoitus
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55903 Lomamökkien vuokraus
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta
56101 Ravintolat
56102 Kahvila-ravintolat
56103 Ruokakioskit
56210 Pitopalvelu
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
56301 Olut- ja drinkkibaarit
56302 Kahvilat ja kahvibaarit
59140 Elokuvien esittäminen
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
79110 Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
93110 Urheilulaitosten toiminta
93120 Urheiluseurojen toiminta
93130 Kuntokeskukset
93190 Muu urheilutoiminta
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.