139/2022

Helsingissä 25.2.2022

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1228/2016, ja

lisätään 8 luvun 1 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1228/2016 ja 535/2019, väliaikaisesti uusi 4 ja 5 momentti ja 11 luvun 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 535/2019, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

8 luku

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

1 a §
Tartuntatautipäiväraha

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, tartuntatautipäivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvaamiseksi, jos vakuutetulla on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan myös lapsen huoltajalle, jos alle 16-vuotiaalla lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen mainitulta ansiotyöstä poissaoloajalta.

Mitä tässä laissa säädetään tartuntatautilain mukaisesta tartuntatautipäivärahasta, sovelletaan myös 4 momentin mukaiseen tartuntatautipäivärahaan.

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

15 §
Tartuntatautipäivärahan määrä

Mitä 1–3 momentissa säädetään, sovelletaan myös 8 luvun 1 a §:n 4 momentin mukaiseen tartuntatautipäivärahaan.

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 §
Päivärahaetuuksien hakemista koskevat määräajat

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti:

1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta sekä osasairauspäivärahaa ja luovutuspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa ja tartuntatautipäivärahaa kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada;Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.

Lakia sovelletaan, jos vakuutetun ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen.

HE 242/2021
StVM 1/2022
EV 2/2022

Helsingissä 25.2.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.