112/2022

Helsingissä 3.2.2022

Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022–2025 myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241, jäljempänä elpymisasetus, 18 artiklassa tarkoitetussa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa sekä valtion talousarviossa sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen osoitetun valtionavustusmäärärahan talousarvion mukaisesta käyttötarkoituksesta ja myöntämismenettelyistä. Asetusta sovelletaan tieliikenteeseen. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena.

Avustuksesta säädetään lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014, jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus. Avustukseen sovelletaan asetuksen I luvussa säädettyjä edellytyksiä sekä asetuksen 25 ja 27 artiklassa säädettyjä erityisedellytyksiä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) teollisella tutkimuksella suunniteltua tutkimusta sekä uuden tiedon ja uusien taitojen hankkimiseen pyrkiviä kriittisiä tutkimuksia, joiden tavoitteena on, että näitä tietoja voidaan käyttää uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai että olemassa olevat tuotteet, prosessit tai palvelut paranevat huomattavasti;

2) kokeellisella kehittämisellä olemassa olevan tieteellisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun relevantin tiedon ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja;

3) toteutettavuustutkimuksella hankkeen potentiaalin arviointia ja analysointia, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoprosessia tuomalla objektiivisesti ja rationaalisesti esiin hankkeen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat sekä yksilöimällä resurssit, joita sen toteuttaminen edellyttää, ja mahdollisuudet sen onnistumiseen;

4) innovaatioklusterilla riippumattomien osapuolten rakenteita tai organisoituja ryhmittymiä, joiden tarkoituksena on lisätä innovaatiotoimintaa promootiotoimien, infrastruktuurin yhteiskäytön ja osaamisen ja asiantuntemuksen vaihdon avulla sekä osallistumalla tehokkaasti osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen, tietojen levittämiseen ja yhteistoimintaan edellä mainittuihin rakenteisiin tai organisoituihin ryhmittymiin kuuluvien yritysten ja muiden järjestöjen keskuudessa; ja

5) raskaan liikenteen ajoneuvolla ajoneuvolain (82/2021) 20 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii Liikenne- ja viestintävirasto.

4 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan myöntää:

1) hankkeisiin, joiden tuettu osa on kokonaan teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä tai toteutettavuustutkimusta; sekä

2) innovaatioklustereiden investointeihin tai toimintaan.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että 1 momentissa tarkoitettu hanke tai tuki liittyy siihen, että:

1) kehitetään raskaan liikenteen ajoneuvojen sähköistämistä palvelevia teknologioita, palveluita tai infrastruktuureja; tai

2) perustetaan, kehitetään ja hyödynnetään raskaan liikenteen ajoneuvojen sähköistämiseen liittyviä kokeiluympäristöjä.

5 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle ja toimintaa harjoittavalle yritykselle sekä sellaiselle yhteisölle, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Ellei yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa toisin säädetä, avustusta voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetuille tuen saajille yhteisesti, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua.

Avustus innovaatioklusterin investointeihin tai toimintaan voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetulle yritykselle tai yhteisölle, joka toteuttaa innovaatioklusterin toimintaa. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että useilla käyttäjillä on oikeus käyttää klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein sekä että klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perittävät maksut vastaavat markkinahintaa tai kustannuksia.

6 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea on haettu ennen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 23 kohdassa tarkoitettua töiden alkamista.

7 §
Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) yrityksen nimi ja koko, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus sekä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta;

2) kuvaus hankkeesta, avustuksen käyttötarkoitus sekä hankkeen tavoitteet, toteuttamistapa, hankkeen alkamis- ja päättymispäivä sekä kuvaus hankkeen raportoinnista hankkeen aikana;

3) hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma;

4) haettavan avustuksen määrä;

5) arvio hankkeen vaikutuksista toimialan kehitykselle, ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja innovaatiovaikutuksista;

6) arvio avustuksen vaikutuksista hankkeen toteuttamiseen;

7) muut kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut avustuksen myöntäjän edellyttämät asian ratkaisemista varten tarvittavat tiedot.

Lisäksi hakemuksessa on oltava vakuutus siitä, että hanke ei aiheuta elpymisasetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua merkittävää haittaa.

Jos avustusta haetaan palkkakustannuksiin, avustuksen hakijan on lisäksi toimitettava selvitys siitä, että se täyttää valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle.

8 §
Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon hankkeen vaikutuksesta raskaan liikenteen sähköistymisen edistämiseksi, kustannustehokkuudesta, laadusta ja toteuttamiskelpoisuudesta.

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen hakijalla arvioidaan yrityksen luottotietojen ja velvoitteidenhoitoselvityksen sekä muun vastaavan selvityksen perusteella olevan edellytykset jatkuvaan taloudelliseen toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää yritykselle, joka ei ole noudattanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tuen takaisinperintämääräystä. Avustusta ei voida myöntää myöskään, jos tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Avustusta ei voida myöntää myöskään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle.

9 §
Teollisen tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja toteutettavuustutkimusten rahoituksen hyväksyttävät kustannukset

Teollisen tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja toteutettavuustutkimusten rahoituksen kustannuksina voidaan hyväksyä:

1)  henkilöstökustannukset hankkeeseen suoraan osallistuvien ja siinä avustavien henkilöiden osalta;

2) välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kuin niitä on käytetty tutkimus- ja kehittämishankkeessa; jos välineitä ja laitteita ei käytetä tutkimus- ja kehittämishankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöiän ajan, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat tutkimus- ja kehittämishankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti;

3) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kuin niitä on käytetty tutkimus- ja kehittämishankkeessa; rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat tutkimus- ja kehittämishankkeen kestoa laskettuna hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; maa-alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan kaupallisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset;

4) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostettujen tai käyttöluvalla hankittujen sopimukseen perustuvien tutkimusten, tietämyksen ja patenttien kustannukset sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten;

5) tutkimus- ja kehittämishankkeesta suoraan aiheutuvat yleiskustannukset;

6) materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset, matkakustannukset sekä muut suoraan tutkimus- ja kehittämishankkeesta aiheutuvat kustannukset.

Jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen, 1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus.

10 §
Innovaatioklusterien investointien ja toiminnan rahoituksen hyväksyttävät kustannukset

Innovaatioklusterin rakentamiseen tai parantamiseen voidaan myöntää investointitukea. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset.

Innovaatioklusterille voidaan myöntää toimintatukea:

1) klusterin toiminnan edistämiseen yhteistoiminnan helpottamiseksi taikka tietojenvaihtoon ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen tarjoamiseen tai kanavointiin;

2) klusterin markkinointiin uusien yritysten tai organisaatioiden osallistumisen lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi;

3) klusterin infrastruktuurin hallinnointiin sekä koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestämiseen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista ja verkottumista sekä monikansallista yhteistyötä.

Toimintatuen tukikelpoisia kustannuksia ovat 2 momentissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat klusterin toimintaan suoraan osallistuvien ja siinä avustavien henkilöiden henkilöstömenot sekä hallintokustannukset, kun palveluja on käytetty yksinomaan klusterin toimintaa varten, sekä klusterin toiminnasta hankkeen aikana suoraan aiheutuvat yleiskustannukset.

Jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen, 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus.

11 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kun on kyse teollisesta tutkimuksesta, toteutettavuustutkimuksista sekä innovaatioklustereille myönnettävästä investointi- tai toimintatuesta, ja 25 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kun on kyse kokeellisesta kehittämisestä.

12 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksen perusteella toteutuneiden, maksettujen ja hyväksyttävien kustannusten perusteella yhdessä tai avustuspäätöksen mukaisessa useammassa erässä.

Maksatushakemukseen on liitettävä maksamisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Investoinnin tulee olla kokonaan toteutettu ennen viimeisen erän maksamista, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä.

Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hankkeen tuloksista ja hyödyntämismahdollisuuksista sekä varojen käytöstä on laadittu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä loppuraportti.

Avustusta ei kuitenkaan voida maksaa yritykselle, joka ei ole noudattanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tuen takaisinperintämääräystä. Avustusta ei voida maksaa myöskään, jos tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Helsingissä 3.2.2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Helinä Teittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.