93/2022

Helsingissä 27.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2022

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (80/2022) 4 ja 5 §:ssä sekä vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (81/2022) 5 luvussa tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen täytäntöönpanoon.

2 §
Kasvihuoneen hallinta

Kasvihuoneen, jossa tapahtuvan viljelyn perusteella tukea haetaan, tulee olla hakijan hallinnassa 15 päivänä toukokuuta 2022.

3 §
Kasvihuonetta koskevat tekniset vaatimukset

Kasvihuoneen rungon ja katteen tulee olla sellaisessa kunnossa kuin viljelykausi edellyttää ja paikoillaan ympäri vuoden kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvia ajanjaksoja lukuun ottamatta. Kasvihuoneen katossa katteena tulee olla lasi, kasvihuonekäyttöön tarkoitettu muovikerroslevy taikka kaksinkertainen muovikalvo. Seinissä katteena voi olla edellä lueteltuja materiaaleja tai vaihtoehtoisesti vastaavalla tavalla lämpöä eristävä, valoa läpäisemätön materiaali.

Kasvihuoneeseen tulee olla asennettuna: 

1) harjatuuletusluukut;

2) kasvihuoneen kaarien avaamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä;

3) sivukatteen nostamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä;

4) koneellinen jäähdytysjärjestelmä; tai

5) ulkoilmaan johtava koneellinen tuuletusjärjestelmä, jonka puhallinteho on vähintään neljä litraa sekunnissa jäähdytettävää viljelyneliömetriä kohti. 

Kaikissa viljelykäytössä olevissa kasvihuonetiloissa taimikasvatustiloja lukuun ottamatta tulee olla niihin esteettömässä yhteydessä oleva tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä. Käytettävän tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmän tulee olla mitoitukseltaan riittävä ja toimintakuntoinen sekä olla asennettuna paikalleen kasvihuoneessa koko viljelykauden ajan.

Jos tukea haetaan lyhyen viljelykauden viljelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Lämminilmakehittimen on oltava paikallaan kasvihuoneessa koko viljelykauden ajan.

Jos tukea haetaan pitkän viljelykauden viljelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Kasvihuoneen tulee lisäksi olla varustettu lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatiikalla.  Lämminilmakehittimen on oltava paikallaan kasvihuoneessa koko viljelykauden ajan.

Jos kasvihuoneessa viljellään vihanneksia ja tuen saantiin vaadittava viljelykausi jatkuu 31 päivän lokakuuta jälkeen, kasvihuoneen tulee olla varustettu keinovalotuksella, jonka asennusteho on suurpainenatriumvalaisimella vähintään 60 W/m² tai muulla valaistustekniikalla vähintään vastaava valaistusintensiteetti.

4 §
Viljelykäyttö

Kasvihuonepinta-ala on viljelykäytössä silloin, kun tukikelpoinen viljelykasvi on sijoitettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen 15 päivänä toukokuuta 2022 ja kasvihuoneessa on koko viljelykauden ajan sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila.

Kasvihuoneessa kasvatettavien persiljan, lehtitillin ja salaattien viljelyssä viljelykäytöksi katsotaan myös omaan käyttöön tarkoitettujen taimien tuotanto, vaikka se tapahtuisi erillisessä taimikasvatushuoneessa.

Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulkopuolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sellaisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lopputuotteiden varastointia tai esilläpitoa. Viljelykäytöksi ei myöskään katsota monivuotisena viljeltävien ruukku- ja ryhmäkasvien sekä viherkasvien säilyttämistä tai varastointia.

5 §
Kasvihuonepinta-alan laskeminen ja ilmoittaminen

Kasvihuonepinta-ala lasketaan kasvihuoneen ulkomittojen perusteella. Pinta-alaan ei sisällytetä myymälätiloja, kasvihuonerakenteisia puutarhakeskuksia, varsinaisten kasvihuoneiden yhdyskäytäviä, pakkaamo- ja varastotiloja eikä muita vastaavia tiloja tai viljelemättömiä alueita. Myyntikasvihuoneen pinta-aloista lasketaan tukikelpoiseksi ainoastaan ne viljelypinta-alat ja viljelyajat, jolloin myyntikasvihuone on 4 §:ssä tarkoitetussa viljelykäytössä. Jos kasveja kasvatetaan kahdessa tai useammassa kerroksessa, ainoastaan yksi kerros lasketaan tukikelpoiseksi alaksi.

Kasvihuonepinta-ala ilmoitetaan hakemuksessa sen pinta-alan mukaan, joka on tukikelpoisessa viljelyssä 15 päivänä toukokuuta 2022.

Kasvihuoneen viljelypinta-alat on ilmoitettava tukihakemuksessa kasvihuoneittain ja viljelykasveittain eriteltyinä. Myös viljelyssä olevien taukojen ja poikkeusjärjestelyjen, kuten kasvihuoneen muovinvaihdon ja kasvustojen vaihdon, ajankohdat ja kestot on ilmoitettava kalenteriviikon tarkkuudella.  Jos kasveille haetaan tukea tuoteryhmänä, tuoteryhmässä viljeltävät keskeisimmät kasvit on ilmoitettava.

6 §
Viljelykauden pituus

Viljelykauden pituus koostuu niistä tukikelpoisten kasvien viljelyajanjaksoista, jotka on ilmoitettu tukihakemuksessa.

Viljelykauden pituutta laskettaessa siitä vähennetään sellainen ajanjakso, jolloin kasvihuone ei ole viljelyssä. Viljelykauden pituudesta ei tarvitse kuitenkaan vähentää sellaisia enintään kaksi viikkoa kestäviä taukoja, jotka johtuvat kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneessa tehtävistä järjestelyistä.

Jos viljelyssä on tauko tai viljelyssä on avomaankurkkua, kiinankaalia taikka rapealehtistä keräsalaattia 15 päivänä toukokuuta 2022, pitkän viljelykauden tuki voidaan myöntää, jos tukikelpoista viljelyä on ollut ennen 15 päivää toukokuuta 2022 vähintään kaksi kuukautta ja jos viljely muutoin kokonaisuudessaan täyttää pitkän viljelykauden tuen myöntämisen edellytykset vuonna 2022.

7 §
Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Kasvihuonetuotannossa tulee noudattaa paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa, johon kuuluu markkinakelpoisen sadon tuottaminen käyttämällä kasvihuoneviljelyyn soveltuvia kasvilajeja ja kasvilajikkeita sekä laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää istutuksessa. Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu lisäksi kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista huolehtiminen sekä valmius kauppakunnostukseen.

Satovahingon tai muun syyn vuoksi korjaamatta jäänyt sato ei estä kasvihuonetuotannon tuen myöntämistä, jos muista paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu tai niihin valmistauduttu asianmukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.