90/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 28 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 6 ja 7 § seuraavasti:

6 §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittajan yksilöintiä koskevat tiedot ja yhteystiedot;

2) paikka, jossa räjähteiden valmistusta saa harjoittaa ja sen sijainti;

3) yleiskuvaus toiminnasta;

4) valmistettavien räjähteiden suurin sallittu määrä ja vaarallisuusluokka;

5) tiivistelmä turvallisuusselvityksen johtopäätöksistä;

6) mahdolliset toiminnan rajoitukset sekä muut turvallisuuden vuoksi asetettavat lupaehdot.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn huomioon ottamisesta lupapäätöksessä säädetään kemikaaliturvallisuuslain 26 §:n 2 momentissa.

7 §
Lupapäätöksen tiedoksianto viranomaisille

Sen lisäksi, mitä kemikaaliturvallisuuslain 104 f §:ssä säädetään lupapäätöksen tiedoksiannosta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava lupapäätös tiedoksi päätöstä koskevan toiminnan sijaintialueen aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Johtava asiantuntija
Tarja Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.