89/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) 10 ja 11 §, 14 §:n 1 momentti ja 22 §:n 2 momentin 3 kohta sekä

lisätään 15 §:ään uusi 4 momentti ja 28 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

10 §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittajan yksilöintiä koskevat tiedot ja yhteystiedot;

2) minkälaista teollista käsittelyä ja varastointia lupa koskee;

3) paikka, jossa tuotantolaitos sijaitsee;

4) tiedot niistä vaarallisista kemikaaleista, joita päätös koskee;

5) kemikaalien enimmäismäärät tuotantolaitteistossa ja varastossa;

6) tiivistelmä turvallisuusselvityksen johtopäätöksistä;

7) lupaehdot.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn huomioon ottamisesta lupapäätöksessä säädetään kemikaaliturvallisuuslain 26 §:n 2 momentissa.

11 §
Lupapäätöksen tiedoksianto viranomaisille

Sen lisäksi, mitä kemikaaliturvallisuuslain 104 f §:ssä säädetään lupapäätöksen tiedoksiannosta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava lupapäätös tiedoksi päätöstä koskevan toiminnan sijaintialueen aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

14 §
Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle uusista tuotantolaitoksista riittävän ajoissa ennen kuin niiden rakentaminen tai toiminta aloitetaan sekä ennen sellaisia tuotantolaitoksen toiminnan muutoksia, jotka johtavat muutokseen tuotantolaitoksen vaarallisten aineiden luettelossa ja edellyttävät turvallisuusselvityksen laatimista.


15 §
Turvallisuusselvityksen käsittely

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi pyytää toiminnanharjoittajaa täydentämään turvallisuusselvitystä ja antamaan tarpeellisia lisätietoja sen käsittelyä varten. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa 10 §:ssä tarkoitetun lupapäätöksen sen jälkeen, kun toiminnanharjoittaja on toimittanut pyydetyt täydennykset ja selvitykset turvallisuusselvityksen käsittelyä varten.

22 §
Toiminnanharjoittajien yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuotantolaitosten tulee:


3) tehdä yhteistyötä tiedottamisessa yleisölle ja viereisille kohteille, jotka ovat muita kuin edellä 1 momentissa tarkoitettuja tuotantolaitoksia sekä tietojen toimittamisessa pelastusviranomaiselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten;


28 §
Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Tarkastukset on mahdollisuuksien mukaan koordinoitava ja tilanteen mukaan yhdistettävä muihin lainsäädäntöön perustuvien tarkastusten kanssa, joita edellä 3 momentissa mainitut viranomaiset suorittavat.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Työministeri
Tuula Haatainen

Johtava asiantuntija
Tarja Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.