81/2022

Helsingissä 27.1.2022

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena maksetaan kasvintuotannon tukea, kotieläintalouden tuotantosidonnaista tukea, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, jäljempänä tuotannosta irrotettu tuki, kasvihuonetuotannon tukea ja varastointitukea vuodelta 2022 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukiyksikkökertoimella sitä osuutta tukihakemuksen kohteena olevasta tukeen oikeuttavasta tukiyksikkömäärästä, jolle tuki maksetaan;

2) tukeen oikeuttavalla tukiyksikkömäärällä hyväksytyksi haettua ja valvontaseuraamusten jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa sekä tuotanto-, eläinyksikkö- ja eläinmäärää;

3) maksun perusteena olevalla tukiyksikkömäärällä pinta-alaa sekä tuotanto-, eläinyksikkö- ja eläinmäärää, joka saadaan kertomalla tukeen oikeuttava tukiyksikkömäärä tukiyksikkökertoimella;

4) tukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1307/2013;

5) kasvimaalla viljelyalaa, jolla viljellään puutarhakasveja tai perunaa omaan käyttöön;

6) seoskasvustolla viljan ja tukiasetuksen 52 artiklassa tarkoitettujen valkuaiskasvien seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta siten, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina vähintään 50 prosenttia on viljakasvien siementä;

7) rehuviljalla rehuohraa, kauraa, ruisvehnää, pelkistä korsiviljoista muodostuvaa kasvustoa, seoskasvustoa ja puhdasta viljakasvustoa, joka korjataan ennen jyväsadon valmistumista;

8) valkuaiskasvustolla tukiasetuksen 52 artiklassa tarkoitettujen valkuaiskasvien ja viljan sellaista seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta siten, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina yli 50 prosenttia on valkuaiskasvin siementä;

9) peltokasveilla viljoja, syysrapsia, syysrypsiä, kevätrapsia, kevätrypsiä, auringonkukkaa, ruistankiota (Camelina sativa), valkuaiskasveja, valkuaiskasvustoja, öljypellavaa, kuitupellavaa ja tukiasetuksen 32 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja hamppulajikkeita;

10) tuen hakijan perheenjäsenellä tuen hakijan puolisoa ja hakijan 31 päivänä joulukuuta 2021 alle 18-vuotiasta lasta;

11) nautarekisterillä tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) 109 artiklassa tarkoitettua ja eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) mukaista nautaeläinten rekisteriä;

12) lammas- ja vuohirekisterillä eläinterveyssäännöstön 109 artiklassa tarkoitettua ja eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaista lammas- ja vuohieläinten rekisteriä;

13) eläinryhmällä ryhmää eläimiä, jotka kaikki ovat emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ja enintään neljän vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, vähintään kuuden kuukauden mutta alle 20 kuukauden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia tai vähintään vuoden ikäisiä kuttuja;

14) emolehmällä liharotuista tai liharodun kanssa tehdystä risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista ja vähintään kerran poikinutta nautaa, jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty emolehmä;

15) emolehmähieholla vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään neljän vuoden ikäistä poikimatonta 14 kohdan mukaiset rotu- ja käyttötapavaatimukset täyttävää eläintä;

16) teurastetulla hieholla enintään neljän vuoden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä;

17) maidon suoramyynnillä tuottajan suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa suoraan kuluttajalle sekä tuottajan suorittamaa muiden maitotuotteiden myyntiä tai siirtoa.

3 §
Tuen yleiset määräytymisperusteet

Tuet maksetaan alueittain eriytettyinä noudattaen maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (5/2015) säädettyä tukialuejakoa.

Tukea myönnetään enintään tukiyksikkökertoimella kerrotulle osuudelle tukeen oikeuttavien tukiyksiköiden määrästä. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tukiyksikkökerroin on 1,00.

Pohjoista tukea voidaan maksaa enintään liitteessä mainittujen enimmäismäärien mukaisesti. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava maksun perusteena oleva tukiyksikkömäärä tai tuen kokonaismäärä ylittää mainitun enimmäismäärän, tukiyksikkökerrointa ja yksikkötuen tasoa voidaan muuttaa.

2 luku

Kasvintuotannon tuet

4 §
Kasvintuotannon tukien määräytyminen

Kasvintuotannon tuki maksetaan kunkin kasvulohkon osalta vain kerran, vaikka samalla lohkolla viljellään saman kasvukauden aikana useita tukikelpoisia kasveja peräkkäin. Tukeen oikeuttavan kasvulohkon vähimmäispinta-ala on viisi aaria.

Kasvintuotannon tukea ei makseta, jos ala on ilmoitettu kasvimaaksi.

Jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettua pohjoista hehtaaritukea, 6 §:ssä tarkoitettua yleistä hehtaaritukea ja 7 §:ssä tarkoitettua nuorten viljelijöiden tukea ei makseta, jos peltoala ei ole eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 6 §:ssä säädetyn luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevaa korvauskelpoista alaa.

5 §
Pohjoisen hehtaarituen määräytyminen

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2022 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetyn pellon perusteella enintään seuraavasti:

Tukialueet C1 ja C2 sekä C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet

euroa/ha
Ruis 75
Sokerijuurikas 100
Tärkkelysperuna 100
Tukialueet C1, C2, C2 pohjoinen, C3 ja C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset 350
Tukialueet C1 ja C2 euroa/ha
Valkuaiskasvusto 45

Avomaanvihannesten viljelyyn myönnetään tukea, jos kyseessä ovat ihmisravinnoksi tarkoitetut vihannekset ja sato korjataan. Herneiden viljelyyn avomaalla myönnetään tukea, jos kyseessä ovat tarhaherneisiin kuuluvat silpo-, silpoydin-, sokeri- tai taittoherneet, jotka korjataan tuleentumattomina.

Jos satoa ei voida korjata sääolosuhteiden, tuhoeläinten tai kasvitautien vuoksi, lohko voidaan katsoa tukeen oikeutetuksi, jos lohko on viljelty paikkakunnan tuotanto-olosuhteiden mukaisen viljelytavan mukaisesti.

Peltokasvien viljelyyn vehnää, mallasohraa, ruista, valkuaiskasvustoja ja rehuviljaa lukuun ottamatta myönnetään tukea enintään seuraavasti:

Tukialueet C1 ja C2 euroa/ha
Peltokasvit 75
6 §
Yleinen hehtaarituki

Yleistä hehtaaritukea myönnetään vuoden 2022 kasvukauden ajan maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien viljelyksessä olevan alan perusteella enintään seuraavasti:

Tukialue euroa/ha
C2 10
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 20
C3 30
C4 55

Yleistä hehtaaritukea ei makseta kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi, suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi tai luonnonniityksi ilmoitettujen peltoalojen eikä kasvihuonealojen perusteella.

Tukialueilla C3 ja C4 ei makseta yleistä hehtaaritukea vehnän, mallasohran tai 5 §:ssä tarkoitettujen kasvien viljelyalan perusteella, ellei kyseessä ole avomaanvihannesten viljely.

7 §
Nuorten viljelijöiden tuki

Nuorille viljelijöille myönnetään tukea tukialueilla C1, C2, C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet, C3 ja C4 vuoden 2022 kasvukauden ajan maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien viljelyksessä olevan alan perusteella enintään 50 euroa hehtaarilta.

Nuorten viljelijöiden tukea ei makseta kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi, suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi tai luonnonniityksi ilmoitettujen peltoalojen eikä kasvihuonealojen perusteella.

8 §
Ympäristöehdot

Ympäristön hoitoon liittyvistä ehdoista, joita tuen hakijan tulee noudattaa, säädetään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (4/2015) 4 ja 11 §:ssä, 12 §:n 3 momentissa sekä 13–15 §:ssä.

3 luku

Kotieläintalouden tuotantosidonnaiset tuet

9 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea myönnetään hakijalta vuonna 2022 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perusteella enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.–30.6.2022 senttiä/litra 1.7.–31.12.2022 senttiä/litra
C1 8,3 7,3
C2 9,0 8,0
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 10,0 9,0
C3 alue P1 13,0 12,0
C3 alue P2 14,7 13,7
C3 alueet P3 ja P4 17,3 16,3
C4 alue P4 22,0 21,0
C4 alue P5 31,2 30,2

Maidon tuotantotukea maksetaan meijerin ilmoittamien kuukausittaisten tuotantotietojen perusteella tai viljelijän ilmoittaman suoramyynnin määrän mukaan.

Maidon tuotantotukea myönnetään vuoden 2022 tuotantojaksolle hakijaa kohti enintään seuraavan litramäärän perusteella:

Tukialue miljoonaa litraa
C1 3,5
C2 3,5
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 3,0
C3 alue P1 2,5
C3 alue P2 2,0
C3 alueet P3 ja P4 2,0
C4 alue P4 1,5
C4 alue P5 1,0

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää yhteensä enintään 161,20 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeuttavan maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa tarkoitettua tukea alennetaan vastaavasti.

10 §
Eläinyksikkötuki

Eläinyksikköä kohti maksettavaa kotieläintukea myönnetään hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa vuonna 2022 olleiden kotieläinten lukumäärän perusteella. Eläinyksikkötuen myöntämisen edellytyksenä on, että eläimistä on pidetty kirjaa, jota voidaan pitää myös suoralla sähköisellä yhteydellä nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin. Tuki määräytyy hakijalla vuonna 2022 olleiden eläinyksiköiden lukumäärän perusteella.

Muiden eläinten kuin teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) mukaista menettelyä.

Eläimen lähtiessä tilalta teurastettavaksi teurastamoon tuki 2 momentissa lasketun eläinyksikkömäärän perusteella maksetaan eläimen lammas- ja vuohirekisteriin tai nautarekisteriin ilmoitettuun tilalta poistopäivään tai teurastamon ilmoittamaa eläimen teurastuspäivää edeltävään päivään saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Eläinyksikkötukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialu-eet/tuki euroina C1 C2 C2 pohjoinen ja tukialu-eiden C saaristoalueet C3 alu-eet P1 ja P2 C3 alu-eet P3 ja P4 C4 alue P4 C4 alue P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 397 397 473 548 548 733 733
Sonnit ja härät (6 kk–alle 20 kk) 651 651 751 826 826 1 171 1 171
Uuhet 363 369 426 568 629 787 787
Kutut 761 780 821 1 063 1 142 1 281 1  486
11 §
Uuhista ja kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset

Uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuhista kertyy vähintään 4,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä.

Tukeen oikeuttavien uuhien enimmäismäärä on vuonna 2022 syntyneiden karitsoiden lukumäärä. Hakijoille, jotka aloittavat uuhien pidon vuonna 2022, tuki voidaan myöntää uuhien määrän perusteella. Uuhien pito katsotaan aloitetuksi, kun hakijalle on syntynyt velvollisuus rekisteröityä eläintenpitäjäksi lammas- ja vuohirekisteriin.

Kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) kutuista kertyy vähintään 4,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä;

2) kuttujen maidontuotanto on vuonna 2022 vähintään 400 litraa kuttua kohden.

Jos kuttujen maidontuotanto on kuitenkin pienempi kuin 400 litraa kuttuja kohden, tukeen oikeuttavien kuttujen määrä saadaan jakamalla tuotetun maidon litramäärä 400:lla.

12 §
Teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava tuki

Teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava tuki määräytyy hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa olleiden vuonna 2022 teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella.

Vuoden 2022 aikana teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä myönnetään tukea enintään seuraavasti:

Hiehot
Tukialue euroa/eläinyksikkö
C1 530
C2 530
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 635
C3 705
C4 830

Teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä

Sonnit ja härät
Tukialue euroa/teurastettu eläin
C3 alueet P1 ja P2 131
C3 alueet P3 ja P4 182
C4 alue P4 182
C4 alue P5 333

Tukea ei myönnetä sellaisista teurastetuista hiehoista, joista on maksettu 10 §:ssä tarkoitettua emolehmistä ja emolehmähiehoista maksettavaa tukea.

13 §
Teurastetun eläimen tukikelpoisuus

Teurastetusta eläimestä maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) eläimistä on pidetty kirjaa, jota voidaan pitää myös suoralla sähköisellä yhteydellä nautarekisteriin, ja nautarekisteriin on ilmoitettu päivä, jona eläin on poistettu tilalta teurastamoon;

2) eläin on teurastettu Ruokaviraston hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa ja teurastiedot sekä teurastuspäivä on ilmoitettu nautarekisteriin.

3) eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi;

4) hiehon ruhopaino on vähintään 170 kiloa ja sonnin tai härän ruhopaino vähintään 220 kiloa;

5) hieho, sonni tai härkä on ollut hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta viimeisten 90 vuorokauden aikana ennen sen teurastusta; hallinta-aika lasketaan päivään, jona eläin on ilmoituksen mukaan poistettu tilalta tai teurastamon ilmoittamaa eläimen teurastuspäivää edeltävään päivään sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi

Tukea ei makseta teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta. Jos hiehon, sonnin tai härän ruho on hylätty osittain, ruhosta maksetaan tukea, jos ruhon kokonaispaino ruhon hylätty osa mukaan lukien on vähintään 1 momentin 4 kohdan mukainen.

Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruhon perusteella voidaan maksaa tukea. Jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa, tukea ei sen osalta makseta.

14 §
Vakiintuneen eläinmäärän käyttäminen tuen myöntämisperusteena

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 10 §:n 5 momentissa tarkoitetussa tilanteessa vakiintuneena eläinmääränä voidaan pitää edellisen tukivuoden tuen perusteena ollutta eläinmäärää. Eläinmäärän pienenemisestä on tällöin toimitettava selvitys tukihakemuksen liitteenä. Jos eläinten määrä on pienentynyt eläintaudin takia, hakemuksen liitteenä tulee lisäksi olla eläinlääkärin antama todistus.

Jos edellisen tukivuoden tuen perusteena oleva eläinmäärä on ollut poikkeuksellinen, vakiintuneena eläinmääränä voidaan pitää edellistä tukivuotta edeltävien enintään neljän peräkkäisen tukivuoden tuen perusteena olleiden eläinmäärien keskiarvoa.

15 §
Tuotantosidonnaisen eläinyksikkötuen porrastaminen

Emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, uuhien, kuttujen ja teurashiehojen eläinyksikkötukea myönnetään 10 ja 12 §:ssä säädettyjen tukitasojen mukaisesti hakijaa kohti enintään seuraavan tukeen oikeuttavien eläinyksikköjen yhteismäärän perusteella:

Tukialue eläinyksikkömäärä
C1 800
C2 800
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 575
C3 400
C4 260

Jos 1 momentissa mainittu hakijakohtainen eläinyksikköjen yhteismäärä ylittyy ja hakijalla on useampaan eläinryhmään kuuluvia eläimiä eläinyksikköjen yhteismäärää laskettaessa, tuki myönnetään ensimmäisenä niiden eläinryhmien perusteella, joiden tuki yksikköä kohden on suurin. Tukea voidaan myöntää myös siten, että sen perusteena on vain osa eläinryhmän eläinyksiköistä.

16 §
Tuotantosidonnaisen kotieläintuen ennakon määräytyminen

Edellä 10 ja 12 §:ssä tarkoitetun kotieläintuen ennakon määräytymisperusteena on se eläinmäärä, jonka perusteella vuoden 2021 kotieläintuki on maksettu.

Jos jonkin eläinryhmän vuoden 2022 eläinmäärä on pienempi kuin vuoden 2021 tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä, kyseisen eläinryhmän tuen ennakko määräytyy tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella.

Jos tuottaja on aloittanut eläinryhmän tuotannon vuoden 2021 tuen hakemisen jälkeen tai jos tuotanto laajenee merkittävästi vuonna 2022, tuen ennakko määräytyy eläinryhmän osalta tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella, jos selvitystä voidaan pitää luotettavana. Jos selvitystä ei voida pitää luotettavana, eläinryhmän perusteella maksettava ennakko voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta. Tuotannon laajenemista pidetään merkittävänä, jos vuoden 2022 kotieläintuen perusteena oleva eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin vuoden 2021 tuen perusteeksi hyväksytty eläinmäärä.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuna luotettavana selvityksenä voidaan pitää asiakirjoja hankittavista eläimistä, tietoja tuotantotiloista tai muuta vastaavaa selvitystä.

Ennakon määräytymisperusteena olevassa eläinmäärässä otetaan huomioon 15 §:ssä tarkoitettu yksikkötuen porrastaminen.

Ennakko myönnetään enintään sen eläinyksikkömäärän perusteella, joka saadaan kertomalla ennakkoon oikeuttava eläinyksikkömäärä tukiyksikkökertoimella.

Tukikelpoisista eläimistä myönnetään tuen ennakkoa 80 prosenttia.

4 luku

Tuotannosta irrotettu tuki

17 §
Tuotannosta irrotetun tuen määrä ja ennakko

Tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2022 myönnetään 1 päivänä syyskuuta 2022 hakijan hallinnassa olevan viitemäärän perusteella viitemäärän eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 164
C2 143
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 199
C3 ja C4 206

Jos tilakohtaisen viitemäärän eläinyksikkömäärä ylittää tukialueella C1 146 yksikköä, tukialueella C2 170 yksikköä, tukialueella C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueilla 200 yksikköä, tukialueella C3  200 yksikköä tai tukialueella C4  200 yksikköä, tuotannosta irrotettua tukea voidaan myöntää edellä mainitun rajan ylittävältä osalta eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialue euroa
C1 55
C2 48
C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet 41
C3 ja C4 41

Tuotannosta irrotetun tuen ennakkoa voidaan myöntää 80 prosenttia hakijan hallinnassa 1 päivänä maaliskuuta 2022 olevan viitemäärän perusteella lasketusta tuen määrästä.

5 luku

Kasvihuonetuotannon tuki sekä varastointituet

18 §
Kasvihuonetuotannon tuki

Kasvihuonetuotannon tuki määräytyy 15 päivänä toukokuuta 2022 viljelykäytössä olevan kasvihuonepinta-alan mukaan. Jos viljelyssä on mainittuna päivänä tauko, tuki määräytyy sen tukikelpoisen kasvihuonepinta-alan mukaan, joka oli viljelykäytössä taukoa edeltäneenä aikana.

Tukea myönnetään, jos kasvihuone on viljelykäytössä ja kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 300 neliömetriä. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija laatii kalenteriviikon tarkkuudella kasvihuonekohtaisen viljelysuunnitelman, josta käyvät ilmi viljelykausi sekä sen aikana viljeltävät kasvit. Jos viljelykausi muuttuu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetusta lyhyestä viljelykaudesta mainitussa momentissa tarkoitetuksi pitkäksi viljelykaudeksi, tuki määräytyy lyhyen viljelykauden mukaisena.

Tukea myönnetään tomaatin, kasvihuonekurkun, avomaankurkun, Lactuca sativa ja Cichorium -lajien salaattien, lehtitillin, persiljan, paprikan, kiinankaalin, leikkokukkien, leikkovihreän, ryhmäkasvien sekä sisätiloihin tarkoitettujen, ruukussa viljeltävien koristekasvien kasvihuonetuotantoon. Tukea myönnetään myös omaan kasvihuoneviljelykäyttöön tarkoitetun salaatin, lehtitillin ja persiljan taimituotannolle. Muuhun taimituotantoon ei myönnetä tukea.

19 §
Kasvihuonetuotannon tuen määrä ja ennakko

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Viljelykausi euroa/m²
Lyhyt: vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk 3,4
Pitkä: yli 7 kk 9,2

Pitkän viljelykauden tukea myönnetään, jos kasveja viljellään pidempään kuin seitsemän kuukautta vuoden 2022 aikana. Lehtitillin ja persiljan osalta edellytyksenä on lisäksi, että niitä viljellään maapohjassa käyttäen istutettuja taimia, että viljelyssä tuotetaan taimia omaan käyttöön tai niitä viljellään ruukkutuotantona taikka että niitä viljellään yhdistelmäviljelyssä käyttäen suoraa siemenkylvöä siten, että viljelyn pääkasvi on jokin muu tukikelpoinen kasvi kuin tilli tai persilja. Avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalan perusteella tuki myönnetään kuitenkin aina lyhyen viljelykauden tukena. Jos viljelykaudella viljellään yhdistelmänä useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.

Kasvihuonetuotannon tuen ennakko on 80 prosenttia haetun viljelyalan perusteella laskettavasta tuesta.

20 §
Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointitukea myönnetään 1 päivänä marraskuuta 2022 ja 15 päivänä joulukuuta 2022 varastossa olevien puutarhatuotteiden tukeen oikeuttavien varastointimäärien keskiarvon perusteella enintään seuraavasti:

Varastotyyppi euroa/m³
Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2
Muu varasto 8,8

Tuen perusteena oleva varastointimäärä on ilmoitettava kuutiometrin tarkkuudella ja siihen saa sisällyttää ainoastaan ne puutarhatuotteet, jotka ovat olleet kauppakelpoisia varastoon pantaessa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuotteet säilytetään normaalin varastointitavan mukaisesti. Kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneiksi havaittuja tuotemääriä ei saa sisällyttää ilmoitettavaan varastointimäärään.

Puutarhatuotteita, joiden varastointiin myönnetään tukea, ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

21 §
Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki määräytyy 30 päivän kesäkuuta 2022 varastointimäärän perusteella.

Tukea myönnetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen ennen 1 päivää tammikuuta 2022 poimittujen metsämarjojen ja -sienten varastointiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että metsämarjat varastoidaan pakastettuina, kuivattuina, soseena, täysmehuna tai täysmehutiivisteenä ja metsäsienet pakastettuina, kuivattuina tai suolattuina.

Tukea myönnetään tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti:

Varastoitu tuote senttiä/kg
Lakka 34
Muut metsämarjat 10
Metsäsienet 42

6 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Rekisterit

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitämisen perusteella tukea hakeva on hallinnassaan olevien eläinten osalta rekisteröinyt eläinten pitopaikkansa ja ilmoittanut niihin eläintenpitotoiminnastaan eläinterveyssäännöstön, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, jäljempänä delegoitu asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

2) naudat, lampaat ja vuohet on rekisteröity ja merkitty eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

3) sikojen pitämisen perusteella tukea hakevan siat on merkitty ja eläinmäärät ilmoitettu eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

4) hevoset ja ponit on tunnistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/963, eläinterveyssäännöstön, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakija on rekisteröitynyt arvonlisäverolain (1501/1993) 172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 27.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite

Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä annetussa Euroopan komission päätöksessä C(2021)8773 säädetyt enimmäismäärät

Tukiluokka- ja tuotantoalat Keskimääräinen vuotuisen tuen enimmäismäärä kaudella 1.1.2022–31.12.2027 (milj. euroa) Tukikelpoisten tuotannontekijöiden vuosittainen enimmäismäärä
1. Kotieläintalous: lypsylehmät (maidontuotanto), muut nautaeläimet, lampaat ja vuohet, hevoset, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 441,9 josta lehmänmaito 221,0 227 200 lypsylehmää, 181 000 muuta eläinyksikköä, 139  200 eläinyksikköä sikoja ja siipikarjaa
2. Kasvintuotanto: Peltokasvi- ja kasvihuonetuotanto, puutarhatuotteiden varastointi 112,6 944 300 hehtaaria peltokasvituotantoa, josta 481 200 hehtaaria nurmialaa; 203 hehtaaria kasvihuonetuotantoa
3. Muu pohjoinen tuki: Poronhoito, maidon ja lihan kuljetustuki, kotieläintuotannon edellyttämät palvelut, metsämarjojen ja -sienten varastointituki 20,0 171 100 poroa
Pohjoisen tuen enimmäismäärä yhteensä 574,5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.