71/2022

Helsingissä 20.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1266/2020) 2 §:n 1 mom., 3, 6, 7 ja 24 §, 25 §:n 2 mom., liite 1, 2, 3 ja 6 sekä

lisätään 2 §:ään uusi 9 ja 10 mom. ja asetukseen uusi 27 § seuraavasti:

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Rehualan toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005, jäljempänä rehuhygienia-asetus sekä lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/4, jäljempänä lääkerehuasetus.


Eläinlääkkeiden valmistuksesta, markkinoille saattamisesta, tuonnista ja viennistä, toimittamisesta ja jakelusta sekä käytöstä ja luovutuksesta säädetään eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta 2019/6/EU, jäljempänä eläinlääkeasetus.

Lääkerehun määräämisestä säädetään laissa eläinten lääkitsemisestä (387/2014).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan rehulain (1263/2020) määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) täydennysrehulla ja täysrehulla täydennysrehua ja täysrehua siten kuin ne määritellään markkinoille saattamista ja käyttöä koskevassa asetuksessa;

2) päiväannoksella päiväannosta siten kuin se määritellään eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 2 artiklan 2 f kohdassa;

3) rehualan yrityksellä voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, siten kuin se määritellään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 5 kohdassa;

4) hyväksytyllä laboratoriolla rehulain 34 §:ssä tarkoitettua salmonellan varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä omavalvontanäytteitä tutkimaan hyväksyttyä laboratoriota;

5) nimetyllä laboratoriolla rehulain 37 §:ssä tarkoitettua salmonellan varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä omavalvontanäytteitä tutkimaan nimettyä laboratoriota;

6) viranomaisnäytteenotto-ohjeella Ruokaviraston ohjetta rehujen näytteenotosta;

7) tuotantosuunnalla taloudellisesti merkittävintä alkutuotannon tuotantosuuntaa;

8) varastointiliikkeellä varastointipalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa, joka varastoi rehuja, myös erillistä varastoa tai varastointilaitosta;

9) kuljetusliikkeellä kuljetuspalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa;

10) osanäytteellä näytemäärää, joka on otettu tutkittavan rehuerän tai sen osan yhdestä kohdasta;

11) tuotantoympäristönäytteellä tuotantotilasta ja -laitteistosta, myllyautosta, kuljetuskalustosta, varastotilasta tai muusta niihin verrattavasta kohteesta otettavaa sively- tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös rehua;

12) kostealla rehulla rehuainetta ja rehuseosta, jonka kuiva-ainepitoisuus on alle 50 prosenttia;

13) asiakasnumerolla Ruokaviraston rehualan toimijalle rehuhygienia-asetuksen mukaisen rekisteröinnin yhteydessä antamaa numeroa;

14) ristikontaminaatiolla ristikontaminaatiota siten kuin se määritellään lääkerehuasetuksen 3 artiklan 2 d kohdassa;

15) käsitellyllä eläinvalkuaisella eläinvalkuaista siten kun se määritellään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen I kohdassa 5.

16) puhdistuskäsittelylaitoksella markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdan mukaista laitosta, joka puhdistaa sellaista rehua, jossa haitallisten aineiden enimmäispitoisuus on ylittynyt.

6 §
Rehualan toimijan hyväksymishakemus

Rehualan toimijan on liitettävä hyväksymistä koskevaan hakemukseen rehulain 20 §:n mukaiset tiedot. Hakemus hyväksymistä varten tulee tehdä Ruokavirastolle tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Hyväksymistä hakevan rehualan toimijan tulee lisäksi tehdä tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus.

Rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksynnän peruuttamisesta säädetään rehuhygienia-asetuksen 14 ja 15 artikloissa.

7 §
Rehualan laitoksen hyväksyntä- ja tunnistenumero

Ruokaviraston tulee antaa tämän asetuksen liitteen 2 A osan mukaisessa muodossa oleva hyväksyntänumero hyväksytylle laitokselle, joka harjoittaa toimintaa, jota tarkoitetaan

1) rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa;

2) rehuhygienia-asetuksen liitteen II 10 kohdassa;

3) markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa;

4) markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdassa tai

5) lääkerehuasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa pois lukien 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laitokset.

Ruokaviraston on lisäksi pyynnöstä annettava markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 17 artiklan 1 c kohdassa tarkoitetulle rehualan laitokselle liitteen 2 B osan mukaisessa muodossa oleva tunnistenumero.

24 §
Tietojen kirjaaminen

Rehualan toimijan on pidettävä toimintaansa liittyvistä tiedoista tiedostoa rehulain 21 §:n mukaisesti. Tiedostoa on pidettävä kirjallisesti, automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla tai muulla tähän verrattavalla tavalla.

Rehualan alkutuotannon toimijan on pidettävä kirjaa soveltuvin osin niistä seikoista, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä 6. Elintarviketuotantoeläimen pitäjän lääkerehua koskevista kirjaamisvaatimuksista säädetään lisäksi eläinlääkeasetuksen 108 artiklassa.

Muun kuin rehualan alkutuotannon toimijan kirjaamisvelvoitteesta säädetään rehuhygienia-asetuksen liitteessä II. Eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden kirjaamisvelvoitteesta säädetään sivutuoteasetuksessa. Maitotuotteita elintarviketuotantoeläinten ruokintaan luovuttavien rehualan toimijoiden kirjaamisvelvoitteesta säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (783/2015). Lääkerehua valmistavien, varastoivien, kuljettavien tai markkinoille saattavien rehualan toimijoiden kirjaamisvaatimuksista säädetään lääkerehuasetuksen liitteen I jaksossa 6.

Rehualan toimijan on säilytettävä tämän asetuksen liitteen 6, eläinlääkeasetuksen 108 artiklan, rehuhygienia-asetuksen liitteen II ja lääkerehuasetuksen liitteen I jakson 6 mukaista tiedostoa vähintään viisi vuotta. Edellä mainitusta poiketen biosidien käyttöön liittyviä kirjauksia on säilytettävä vähintään yksi vuosi. Tiedoston säilyttämisestä koskien kasvinsuojeluaineiden käytön kirjaamista säädetään erikseen kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009.

25 §
Yhteistyö Ruokaviraston kanssa

Toimijan on tehtävä yhteistyötä Ruokaviraston kanssa, kun lääkerehun vaikuttavien aineiden ristikontaminaation enimmäispitoisuudet muussa kuin kohderehussa ylittyvät sekä rehujen haitallisten aineiden, tuotteiden ja eliöiden lähteiden selvittämiseksi silloin, kun niiden haitallisten aineiden asetuksien liitteessä I säädetyt enimmäispitoisuudet rehuissa ylittyvät, kun havaitaan kohonneita pitoisuuksia kyseisten asetuksien liitteessä II säädetyn mukaisesti tai kun rehussa todetaan salmonellabakteeri.


27 §
Rehualan toimijan ja tilarehustamon vuosi-ilmoitusvelvollisuus

Rehualan toimijan joka valmistaa, tuo sisämarkkinoilta tai kolmansista maista rehua sekä tilarehustamon on tehtävä rehuja koskeva vuosi-ilmoitus Ruokavirastolle rehulain 19 §:n mukaisesti.

Rehualan toimijan ja tilarehustamon lääkerehua koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava rehua koskevien tietojen lisäksi lääkerehun valmistukseen käytetyt eläinlääkkeet sekä niiden määrät. Tiedot käytetyistä lääkkeistä on annettava vaikuttavan aineen määränä.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4 (32019R0004); EUVL N:o L 4, 7.1.2019, s. 1
Komission asetus (EU) 2021/1372 (32021R1372); EUVL N:o L 295, 18.8.2021, s. 1

Helsingissä 20.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Marita Aalto

Liite 1

REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT

Luku I: Alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot:

a) rehun tuotanto;

b) rehun sekoitus ja

c) rehun käyttö1).

Luku II: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot:

1) lisäaineiden2) valmistaja;

2) esiseosten valmistaja;

3) rehuaineiden valmistaja;

4) rehuseosten valmistaja;

5) rahtisekoittaja;

6) vähittäiskauppa3);

7) tukkukauppa;

8) varastointiliike, irtorehu;

9) varastointiliike, pakattu rehu;

10) kuljetusliike, irtorehu;

11) kuljetusliike, pakattu rehu;

12) sisämarkkinatuoja;

13) maahantuoja, kolmasmaaedustaja4);

14) muu markkinoille saattaja;

15) viejä;

16) erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja;

17) puhdistuskäsittelylaitos;

18) lääkerehun valmistaja;

19) lääkerehun jälleenmyyjä;

20) lääkerehun tilasekoittaja.

Luku III: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tuotetyypit:

1) lemmikkieläinten rehut (mukaan lukien luonnonlintujen ruuat);

2) sivutuotteet ja johdetut tuotteet; luokka 2; sivutuoteasetuksen mukainen luokitus;

3) sivutuotteet ja johdetut tuotteet; luokka 3; sivutuoteasetuksen mukainen luokitus;

4) kalajauho ja kalajauhoa sisältävät rehut (myös eläinperäinen dikalsium- ja trikalsiumfosfaatti, verituotteet, verijauho);

5) elintarviketuotantoeläinten rehut;

6) turkiseläinten rehut; 

7) lääkerehut5).

1) Mikäli märehtijöihin kuuluvia vieroittamattomia elintarviketuotantoeläimiä ruokitaan kalajauhoa sisältävällä juottorehulla, tulee tästä ilmoittaa erikseen Ruokavirastolle tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 956/2008 mukaisesti

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehun lisäaineista (EY) 1831/2003

3) Rekisteröintivelvoite ei koske toimijoita, jotka harjoittavat ainoastaan lemmikkieläinten rehujen vähittäiskauppaa

4) Rehualan toimija, joka tuo Suomeen tämän asetuksen liitteessä 4 tarkoitettuja tuotteita

5) Lääkerehuja saavat valmistaa tai jälleenmyydä vain tätä tarkoitusta varten erikseen hyväksytyt toimijat.

Liite 2

OSA A 7 §:SSÄ TARKOITETUN HYVÄKSYNTÄNUMERON RAKENNE

1. 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
α FI Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä lisäaineiden valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä esiseosten tai tiettyjen erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä rehuseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä markkinoille saattaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan, onko kyseessä tiettyjä kasviöljyistä saatuja tuotteita, sekoiteöljyjä ja sekoiterasvoja rehukäyttöön valmistava ja markkinoille saattava toimija Juoksevalle numerolle on varattu kolme numeroa

1. Merkki "α" osoituksena, että rehualan laitos on hyväksytty

2. Jäsenvaltion ISO-koodi, joka Suomessa on FI

3. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä

3.1. Ensimmäinen merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 1 mainittuja rehun lisäaineita valmistava, muutoin 2

3.2. Toinen merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 2 mainituista lisäaineista esiseoksia tai liitteen 4 kohdissa 2.1. taikka 2.2. mainituista lisäaineista erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja valmistava, muutoin 2

3.3. Kolmas merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 3 mainittuja lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia rehuseosten valmistuksessa käyttävä. Kolmas merkki on 3 jos kyseessä on lääkerehun valmistaja, muutoin 2

3.4. Neljäs merkki on 1, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä 4 mainittuja lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia markkinoille saattava. Neljäs merkki on 3 jos kyseessä on lääkerehuja markkinoille saattava, muutoin 2

3.5. Viides merkki on 1, jos kyseessä on rehuhygienia-asetuksen liitteen II 10 kohdan mukaista toimintaa harjoittava, muutoin 0.

3.6.–3.8 Kolmella numerolla ilmoitetaan juokseva numero, joka on laitoskohtainen

OSA B 7 §:SSÄ TARKOITETUN TUNNISTENUMERON RAKENNE

1. 2.
ISO-koodi Juoksevalle numerolle on varattu 8 numeroa

1. Sen jäsenvaltion tai kolmannen maan ISO -koodi, jossa tuotantolaitos sijaitsee

2. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä

Liite 3

12–17 §:SSÄ TARKOITETUT REHUAINELUOKAT, JOIHIN KUULUU ERITYISEN RISKIALTTIITA REHUJA

Rehuaineluokka Esimerkkejä luokkaan kuuluvista rehuista
Viljojen jyvät Kaura, ohra, ruis, vehnä, riisi, maissi
Viljojen jyvistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet 1) Vehnägluteeni, lese, rehujauho, maissigluteeni, maissitärkkelys, rankki, mäski
Öljynkasvien siemenet ja hedelmät Maapähkinä, soijapapu, auringonkukan-, rapsin-, rypsin-, puuvillan-, pellavan- ja seesaminsiemenet
Öljynkasvien siemenistä ja hedelmistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet 2) Rapsi-, rypsi-, kookos-, palmu- ja soijapuristeet, -rouheet ja -proteiinit
Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet Hernerehujauho
Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet 2) Puristussivutuotteet ja -massat (esim. sitruspulppa)
Maaeläimistä saatavat tuotteetja sivutuotteet 3) Sikajauho, siipikarjajauho, hyönteisjauho
Kalat, muut vesieläimet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 4) Kalajauho

1) Näytteenottovelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja oheistuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja oheistuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.). Näytteenottovelvollisuus ei myöskään koske leipomoteollisuuden tuotteita ja taikinoita.

2) Näytteenottovelvollisuus ei koske kasviöljyjä

3) Näytteenottovelvollisuuskoskee sikaeläimistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, siipikarjasta saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sekä kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista

4) Näytteenottovelvollisuus ei koske kalaöljyä

Liite 6

24 §:SSÄ TARKOITETUN ALKUTUOTANNON TOIMIJAN KIRJAAMISVAATIMUKSET

a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista 1) eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti:

– rehun nimi tai luonne 2) ja rehun määrä

– rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, rehun toimituspäivä sekä rehuvaraston tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu 3)

– rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika

– lääkerehun käyttöaihe

b) Tilalta myydystä / luovutetusta rehusta:

– rehun nimi tai luonne 2) ja rehun määrä

– rehun ostajan / vastaanottajan nimi ja osoite sekä rehun toimituspäivä

c) Rehuista otettujen näytteiden tulokset

d) Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä:

– käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi ja sen määrä

– käyttöaika

Rehujen kirjaamisvaatimukseksi riittää myös osto- ja / tai myyntikuittien tai muiden vastaavien tositteiden, kuten lohkokohtaisten kirjaamisvaatimusten, säilyttäminen, jos niistä käy selville yllä vaaditut asiat.

Rehujen tutkimustulosten kirjaamisvaatimukseksi riittää niistä saatujen tutkimustodistusten säilyttäminen.

1) koskee myös tilalla itse tuotettua rehua

2) esimerkiksi rypsirouhe

3) Rehuvarastojen yksilöintiin tarvittavista merkinnöistä ja niiden käyttämisestä kotieläintiloilla on valmisteltu elinkeinon toimesta ohje. Ohje löytyy Eläinten Terveys ETT ry:n internet-sivuilta osoitteesta www.ett.fi.  Ohjeen noudattaminen on vapaaehtoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.