70/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2022

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen käyttämisestä tiellä

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tieliikennelain (729/2018) 89 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1040/2020:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) erikoisajoneuvolla moottorikäyttöistä ajoneuvoa, joka on:

a) rakennettu aseeksi tai erityiseksi sotilasvälineeksi;

b) telavetoinen ja henkilöiden, asejärjestelmän tai tavaran kuljetukseen tarkoitettu;

c) sellainen raskaiden aseiden tai asejärjestelmien vetoon tai kuljetukseen tarkoitettu alustarakenteeltaan N-luokan autoa vastaava ajoneuvo, joka ylittää yhden tai useamman yleisesti tiellä sallituista mitoista tai massoista; tai

d) panssaroitu ja pyörillä varustettu;

2) panssariajoneuvolla moottorikäyttöistä ja erityisellä panssarikorilla varustettua ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaaditaan aina ajaja ja johtaja ja joka on:

a) aseistuksella tai muulla sotilaskäyttöön tarkoitetulla välineistöllä varustettu; tai

b) sotilaskuljetukseen tarkoitettu;

3) sotilasperävaunulla erityisesti maastokäyttöön rakennettua ja tarkoitettua perävaunua sekä sitä alustarakenteeltaan vastaavaa erityisvarusteltua hinattavaa ajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu yksinomaan tavaran kuljetukseen;

4) hinattavalla sotilaslaitteella aseeksi taikka asejärjestelmän tai muun sotilaskäyttöön tarkoitetun järjestelmän osaksi rakennettua hinattavaa sotilasajoneuvoa;

5) maastoajoneuvolla ajoneuvolain (82/2021) 24 §:ssä maastokäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja;

6) sotilasajoneuvon erityisvalaisimella valaisinta, joka ei ole ajoneuvossa pakollinen valaisin ja jolla on erityinen sotilaallinen käyttötarkoitus;

7) sotilaskypärällä erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitettua, ajoneuvoa ajettaessa ja sillä matkustettaessa käytettävää pääesikunnan hyväksymää kypärää;

8) pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla avokorista neli- tai useampipyöräistä moottorikäyttöistä, jokapyörävetoista ajoneuvoa, jossa on tilaa enintään kuudelle henkilölle ja jonka kokonaismassa on enintään 2  000 kilogrammaa.

2 §
Sotilasajoneuvon käyttö tiellä

Puolustusvoimien hallinnassa olevaa maastoajoneuvoa ja siihen kytkettyä hinattavaa ajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä.

Pyörillä varustettuun maastoajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa ei saa tiellä kuljettaa henkilöitä.

Hinattavaan ajoneuvoon kiinteästi asennettua laitteistoa käyttävä henkilöstö saa kuitenkin laitteiston käytön aikana olla hinattavassa ajoneuvossa.

Hinattavaa sotilaslaitetta voidaan tilapäisesti käyttää tiellä sen omalla voimalaitteella.

Panssariajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä edellyttäen, että siinä on ajajan lisäksi ajoneuvoa johtava henkilö, jolla on esteetön näkymä sivuille ja taakse. Panssariajoneuvon johtaja saa johtaa panssariajoneuvoa jalkautuneena.

3 §
Sotilasajoneuvon erityisvalaisimien käyttö

Sotilasajoneuvon erityisvalaisinta ei saa käyttää tieliikenteessä.

Sotilasajoneuvon erityisvalaisimien käyttö ei saa erehdyttää, haitata tai vaarantaa tienkäyttäjiä.

4 §
Poikkeukset turvavyön käyttövelvollisuudesta

Panssariajoneuvon johtajan, ampujan, kouluttajan ja tutkintoja vastaanottavan ajoneuvotarkastajan ei tarvitse käyttää panssariajoneuvossa istumapaikalle asennettua turvavyötä, jos sen käyttäminen haittaa tehtävän suorittamista.

Kuorma-autossa, erikoisajoneuvossa tai panssaroidussa ajoneuvossa olevan ampujan ei tarvitse käyttää istumapaikalle asennettua turvavyötä, jos sen käyttäminen haittaa tehtävän suorittamista.

5 §
Suojakypärä

Tieliikennelaissa (729/2018) säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske sotilasajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on sotilaskypärä ja jos tieliikennelaissa tarkoitettu kypärä haittaa tehtävän suorittamista.

Sotilaskypärän käytössä 1 momentin mukaisessa tilanteessa on noudatettava pääesikunnan antamia turvallisuusmääräyksiä.

6 §
Sotilasajoneuvojen erityiset nopeudet, mitat ja massat

Sotilasajoneuvojen erityiset suurimmat sallitut nopeudet ovat liitteessä 1.

Sotilasajoneuvojen ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen erityiset suurimmat sallitut päämitat ovat liitteessä 2.

Sotilasajoneuvojen erityiset suurimmat sallitut massat ovat liitteessä 3.

7 §
Talviaikana käytettävät renkaat ja renkaiden liukuesteet

Sotilasajoneuvoissa voidaan käyttää talvirenkaina valmistajan tähän käyttöön tarkoittamia renkaita, vaikka niissä ei ole erikseen merkintää, että ne ovat talvirenkaita.

Erityisestä syystä sotilasajoneuvossa voidaan käyttää renkaiden liukuesteitä muunakin ajankohtana kuin tieliikennelain 106 §:ssä säädetään.

Henkilökuljetusta suorittavan ajoneuvon pyörissä on oltava olosuhteiden edellyttämät liukuesteet lukuun ottamatta paripyörien toisia pyöriä.

8 §
Ajoneuvon kääntyminen

Maastokuorma-autoon, sitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisajoneuvoon, pyöräalustaiseen panssariajoneuvoon ja traktoriin sekä niihin kytkettävän sotilasperävaunun, hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään ei sovelleta, mitä tieliikennelain 132 §:ssä säädetään ajoneuvon kääntymisestä.

9 §
Aseistuksen ja kuormauksen varmistaminen

Sotilasajoneuvon aseistus tai sotilasajoneuvoon toimintavalmiuteen kiinnitetty aseistus ei saa tiellä ulottua ajoneuvon sivun ulkopuolelle ja sen kääntyminen ajoneuvon sivun ulkopuolelle on mekaanisesti estettävä.

Sotilasajoneuvon koritilassa tai lavalla olevien laitteiden sekä kuljetettavan materiaalin, lukuun ottamatta kuljetettavana olevan henkilöstön henkilökohtaisia varusteita, tulee olla varmistettu.

10 §
Henkilökuljetuksia koskevat poikkeukset

Asevelvollisuuslain (1438/2007) 32 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa tai sotilaallisessa paraatissa kuorma- ja pakettiauton kuormatilassa saa kuljettaa enemmän henkilöitä kuin rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä sallii.

Jos ajoneuvon kuormatilaan on kiinnitetty käyttövalmiudessa oleva ase, kuormatilassa kuljetettavien henkilöiden määrä saa ylittää rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun määrän.

Panssariajoneuvon kannella voidaan tilapäisesti kuljettaa henkilöitä tyyppihyväksynnän mukaisesti.

Henkilökuljetuksissa on noudatettava pääesikunnan antamia turvallisuusmääräyksiä.

11 §
Vaihtokorin ja kontin lukitus henkilökuljetuksissa

Vaihtokorilaittein varustetussa sotilasajoneuvossa vaihtokorin lukituksen on oltava mekaanisesti varmistettu. Varmistuksen on oltava kytkettynä kuljetettaessa vaihtokuormakoria, jossa on henkilöitä.

12 §
Yleiset kytkentäsäännöt

N2G- ja N3G-luokan tai niitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisajoneuvoon ja panssariajoneuvoon saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, kun kytkettävät ajoneuvot on varustettu E-säännön n:o 55 mukaisella kytkentälaitteella, seuraavasti:

1) jarruton ajoneuvo: enintään puolet vetävän ajoneuvon omamassasta;

2) työntöjarruin varustettu ajoneuvo: vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen, enintään kuitenkin 4,5 tonnia;

3) jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä varustettu keskiakseliperävaunua vastaava hinattava ajoneuvo: enintään 1,5 kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen;

4) jokaisella akselilla olevin jarruin varustettu varsinaista perävaunua vastaava hinattava ajoneuvo: enintään kaksi kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen.

Keskiakseliperävaunun kytkentämassasta enintään 15 prosenttia saa kuormittaa vetävää ajoneuvoa.

13 §
Erikoiskuljetuksen merkitseminen

Muussa sotilasajoneuvossa kuin panssariajoneuvossa tai hinattavassa sotilaslaitteessa, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 metriä, on oltava ajoneuvolain 19 §:n 1 momentin nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä tarkoitetut ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän leveyttä osoittavat valaisimet ja heijastimet.

Enintään 2,6 metriä leveässä N3-luokan ajoneuvossa voi olla asennettuna 1 momentissa tarkoitetut valaisimet ja heijastimet, vaikka ajoneuvossa ei ole ylileveää kuormaa tai ylileveää hinattavaa ajoneuvoa. Tällöin valaisinten on oltava pois kytkettynä.

Panssariajoneuvossa, jonka leveys ylittää 2,6 metriä, on oltava edessä ja takana äärivalaisimet sekä edessä ja takana kahdet heijastimet E-säännön n:o 48 mukaisesti asennettuina.

Hinattavassa sotilaslaitteessa, jonka leveys ylittää 2,6 metriä, tulee olla takana äärivalaisimet sekä enintään 50 millimetrin etäisyydellä ajoneuvon sivusta olevat heijastimet. Muilta osin tunnusvalaisimien ja heijastimien on oltava E-säännön n:o 48 mukaisesti asennettuina.

Tässä pykälässä tarkoitetussa sotilasajoneuvossa on oltava vähintään yksi ruskeankeltaista valoa vilkkuva varoitusvalaisin.

14 §
Varoitusauton käyttö

Tiellä kuljetettavan yli 3,5 metriä leveän panssariajoneuvon tai erikoisajoneuvon yhteydessä on käytettävä varoitusautoa. Varoitusauton varoitustaulussa on oltava merkintä ”LEVEÄ” ja ”BRED”.

Varoitusautoa ei kuitenkaan vaadita:

1) Puolustusvoimien käytössä olevalla harjoitusalueella;

2) tiellä, jolla muuta liikennettä varoitetaan liikennemerkillä A33 ja lisäkilvellä, jossa on joko teksti ”PANSSARIVAUNUJA” tai ”SOTAHARJOITUS”.

Erikoiskuljetusajoneuvoa vaativissa kuljetuksissa voidaan käyttää varoitusautoa.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2022

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitussihteeri
Anna Gau

Liite 1

Sotilasajoneuvojen 6 §:ssä tarkoitetut erityiset suurimmat sallitut nopeudet

Taulukko 1

a Erikoisajoneuvo 80 km/h
b Panssariajoneuvo 80 km/h
c Kuorma- ja maastokuorma-auto ja vastaavalla alustarakenteellaoleva erikoisajoneuvo sekä pyöräalustainen panssariajoneuvo,jos siihen on kytketty jarruton, kytkentämassaltaan enintään1,5 tonnia oleva jousitettu hinattava ajoneuvo 80 km/h
d Hinattava sotilaslaite, jossa on jousittamatonkeinuviputyyppinen teliakselisto 80 km/h

Taulukko 2

Suurin sallittu nopeus henkilöitä kuljetettaessa

a Maastoajoneuvon ja siihen kytketynhinattavan ajoneuvon yhdistelmä 20 km/h
b Sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen(180/2006) 21 a §:ssä tarkoitetuilla istuimilla varustettuN2- ja N3-luokan umpinaisella kuormatilalla varustettu auto 80 km/h
c Sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen21 a §:ssä tarkoitetuilla istuimilla ja turvarakenteella varustettuN2- ja N3-luokan avoimella kuormalavalla varustettu auto,jossa istuimet on asennettu ajosuuntaan nähden sivuttain,välittömästi kuormatilan pituussuuntaisen keskilinjanmolemmin puolin selkänojat keskilinjaan päin. 80 km/h

Liite 2

Sotilasajoneuvojen ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteen 6 §:ssä tarkoitetut erityiset suurimmat sallitut päämitat

Taulukko 1

Erityiset suurimmat sallitut pituudet

a Erikoisajoneuvo ja panssariajoneuvo niihin kuuluvinelaitteineen ja varusteineen 15 metriä
b Hinattava laite ja hinattava sotilaslaiteyksiakselisena 12 metriä
c Hinattava laite ja hinattava sotilaslaite kaksi- tai useampiakselisena 15 metriä
d Kuorma- tai maastokuorma-auton sekä niitä alustarakenteeltaanvastaavan erikoisajoneuvon ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen taihinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä 30 metriä
e Pyöräalustainen panssariajoneuvo ja siihen kytkettävänhinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteenmuodostama ajoneuvoyhdistelmä 30 metriä
f Traktori ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen tai hinattavansotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä 30 metriä

Taulukko 2

Erityiset suurimmat sallitut leveydet

a Kuorma- tai maastokuorma-auton sekä niitä alustarakenteeltaanvastaavan erikoisajoneuvon ja niihin kytkettävän hinattavan laitteen taihinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä 4,1 metriä
b Pyöräalustainen panssariajoneuvo ja siihen kytkettävänhinattavan laitteen tai hinattavan sotilaslaitteenmuodostama ajoneuvoyhdistelmä 4,1 metriä
c Traktori ja siihen kytkettävän hinattavan laitteen taihinattavan sotilaslaitteen muodostama ajoneuvoyhdistelmä 4,1 metriä

Ajoneuvon kiinteän aseen tai sotilaskäyttöön tarkoitetun järjestelmän muodostama, sen muuta rakennetta kapeampi osa luetaan mukaan ajoneuvon pituuteen.

Hinattavan laitteen ja hinattavan sotilaslaitteen pituus saa ylittää tämän liitteen mukaiset arvot, jos hinattava laite tai hinattava sotilaslaite on varustettu kääntyvyyttä parantavalla ohjaavalla tai ohjautuvalla akselistolla.

Liite 3

Sotilasajoneuvojen 6 §:ssä tarkoitetut erityiset suurimmat sallitut massat

Taulukko

a Panssariajoneuvo ja teloin varustettu erikoisajoneuvo 75 tonnia
b Kaksiakselinen sotilasajoneuvo 24 tonnia
c Kolmiakselinen sotilasajoneuvo 30 tonnia
d Neliakselinen sotilasajoneuvo 40 tonnia
e Viisiakselinen sotilasajoneuvo 47 tonnia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.