67/2022

Helsingissä 20.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) nojalla:

1 §
Toimijan kirjaamisvelvoitteen määräajat

Toimijoiden on kirjattava eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (jäljempänä laki) 7 §:n 1 momentin mukaiset tiedot viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta.

Tiedot on kirjattava sähköisessä muodossa tai paperilla. Jos toimija ilmoittaa vastaavat tiedot rekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, toimijan ei tarvitse erikseen pitää kirjaa.

2 §
Poikkeukset vesiviljelypitopaikan rekisteröinnistä ja kirjaamisvelvoitteesta

Vesiviljelypitopaikan rekisteröintivaatimuksista poiketen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2037 3 artiklan 1 a kohdan i-iii ja v alakohdassa sekä b kohdassa tarkoitettuja vesiviljelypitopaikkoja ei kohdassa säädetyin edellytyksin tarvitse ilmoittaa rekisteriin.

Omaan kulutukseen vesiviljelyeläimiä 1 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa pitävän kotitalouden ja koristevesieläimiä 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kuljettajan ei tarvitse pitää kirjaa vesieläimistä.

3 §
Ilmoitukset rekisteriin ja määräajat

Toimijan on ilmoitettava

1) nautaeläimen syntymää ja kuolemaa koskevat tiedot seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta;

2) lammas- ja vuohieläimen syntymää koskevat tiedot 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä ja kuolemaa koskevat tiedot seitsemän päivän kuluessa kuolemasta;

3) nauta-, lammas- ja vuohieläimestä syntymäilmoituksen yhteydessä myös eläimen sukupuoli, rotu, emän tunnistimen tunnistuskoodi ja eläimen käyttötarkoitus tai tuotantomuoto;

4) nauta-, lammas- ja vuohieläimen sekä sikaeläimen siirrosta, hallinnan muutoksesta ja kuolleen eläimen hävitystavasta 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Nauta-, lammas- ja vuohieläimen sekä sikaeläimen katoamisesta on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Kadonneen nauta-, lammas- ja vuohieläimen sekä sikaeläimen löytymisestä on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta.

Teurastamon on ilmoitettava eläimen noutopäivä pitopaikasta ja tunnistimen tunnistuskoodi, seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Lisäksi nauta-, lammas- ja vuohieläimen teurastuspäivä ja ruhopaino on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Lisäksi lain 19 §:ssä tarkoitetun laitoksen on ilmoitettava tiedot kuolleiden märehtijöiden vastaanottamisesta laitokseen seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta.

4 §
Sikaeläinten pitopaikkakohtaisen eläinmäärän ilmoittaminen rekisteriin

Sikaeläinten pitopaikkakohtainen toimijan eläinmäärä on ilmoitettava jokaisen kalenterikuukauden osalta seuraavasti:

1) pitopaikassa elävänä tai kuolleena syntyneiden porsaiden yhteismäärä;

2) pitopaikassa kuolleiden porsaiden yhteismäärä, kuolleena syntyneet mukaan luettuna;

3) pitopaikassa kuolleiden emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen ja lihasikojen lukumäärä;

4) pitopaikassa olevien emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen ja porsaiden tai minisikojen lukumäärät ryhmittäin jokaisen kalenterikuukauden 1. päivänä.

Eläinmäärät on ilmoitettava vuosikolmanneksittain seuraavasti:

1) tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun osalta viimeistään 31.5.;

2) touko-, kesä-, heinä- ja elokuun osalta viimeistään 30.9.;

3) syys-, loka-, marras- ja joulukuun osalta viimeistään 31.1.

5 §
Toiminnan muutoksista ilmoittamisen määräaika

Toimijan, kuljettajan ja pitopaikasta riippumattoman kokoamista toteuttavan toimijan on ilmoitettava rekisteriin tiedot muutoksista lain 3–6 §:n mukaan ilmoitettuihin tietoihin ja toiminnan lopettaminen viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.

6 §
Biisonin merkitsemisen määräaika

Poiketen siitä mitä lain 9 §:ssä säädetään nautaeläimen merkitsemisen määräajasta, toimijan on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 13 artiklan 3 kohdassa säädetyin edellytyksin merkittävä biisoni (Bison bison) edellä mainitun lain 9 §:n mukaisesti ennen siirtämistä syntymäpitopaikastaan, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa syntymästä.

7 §
Hevoseläimen tunnistaminen

Hevoseläin on tunnistettava 12 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä ja joka tapauksessa ennen kuin eläin lähtee syntymäpitopaikastaan yli 30 päivän ajaksi. Eläimen tunnistusasiakirjaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä mainittua määräaikaa.

Pitopaikan toimijan on ilmoitettava maaeläinten pitopaikkoja koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 64 artiklan b ja c kohdan mukaiset hevoseläimen tiedot rekisteriin seitsemän päivän kuluessa hevosen tavanomaiseen pitopaikkaan saapumisesta.

8 §
Korvaavat tunnistimet

Nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, kameli- ja hirvieläimen pudonnut, vaurioitunut tai lukukelvoton tunnistin on korvattava komission täytäntöönpanoasetuksen EU (2021/520) 19 artiklassa säädetyin edellytyksin viivytyksettä tunnistimella, jäljempänä korvaava tunnistin. Hevoseläimen toimimaton tunnistin on korvattava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa havaitusta toimintahäiriöstä ja ennen kuin hevoseläin poistuu tavanomaisesta pitopaikastaan.

Edellä säädetystä poiketen korvaavana tunnistimena voidaan teurastettavaksi lähtevälle nauta-, lammas- ja vuohieläimelle käyttää Ruokaviraston myöntämää, väriltään punaista tunnistinta, jäljempänä tilapäismerkkiä. Tämä on mahdollista vain, jos teurastettavaksi lähtevän nauta-, lammas- ja vuohieläimen lain 9 ja 10 §:ssä säädetyistä tunnistimista vain toinen on pudonnut, vaurioitunut tai tullut lukukelvottomaksi ajallisesti niin lähellä teuraskuljetuksen lähtöä pitopaikasta, että 1 momentin mukaisen korvaavan tunnistimen toimittaminen perille pitopaikkaan ei ole enää mahdollista. Tilapäismerkkiä ei kuitenkaan saa käyttää, jos eläimellä ei ole ainuttakaan edellä mainitun lain 9 ja 10 §:ssä säädettyä tunnistinta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tilapäismerkin uros- ja naarasosaan on ennen tilapäismerkin kiinnittämistä eläimeen kirjoitettava eläimen alkuperäinen tunnistuskoodi. Tiedot tilapäismerkin kiinnittämisestä on ilmoitettava rekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä kiinnittämistapahtumasta.

9 §
Käyttämättä jääneet tunnistimet

Toimijan on asianmukaisesti mitätöitävä ja asianmukaisesti hävitettävä eläintenpidon lopettamisen johdosta tai muuten käyttämättä jääneet, pudonneet tai irrotetut tunnistimet niiden uudelleen käytön estämiseksi. Vastaavasti luokan 1 ja 2 luokkaan kuuluvaa ainesta käsittelevän käsittelylaitoksen ja polttamalla hävittävän laitoksen on hävitettävä laitokseen vastaanotettujen kuolleiden eläinten tunnistimet.

10 §
Rekisterikysely

Rekisterikysely tehdään lain 31 §:n mukaisesti nautaeläimistä yksilöittäin. Rekisterikyselyä ei tehdä eläimestä, joka tuodaan Suomeen Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai Euroopan unionin alueen ulkopuolelta suoraan teurastamoon ja eläin teurastetaan ennen eläimelle säädetyn rekisteriin ilmoittamisajan umpeutumista.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2022.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneet lammas- ja vuohieläimet on ilmoitettava rekisteriin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa syntymästä.

Helsingissä 20.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Anssi Welling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.