13/2022

Helsingissä 13.1.2022

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteet II–IV, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 732/2021, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2022.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Helsingissä 13.1.2022

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite II

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

25B-NBOMe (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25C-NBOMe (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NBOMe (4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±)-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±)-4-etyyli-2,5-dimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)

DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli)indoli)

Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)

(+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8β-karboksiamidi)

MDE, N-etyyli MDA ((±)-N-etyyli-α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi-α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±)-N,α-dimetyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

4-Metyyliaminoreksi ((±)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

4-MTA (α-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ((±)-N-[α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyran-1-oli)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (p-metoksi-α-metyylifenetyyliamiini)

para-Metoksimetyyliamfetamiini (PMMA)(1-(4-metoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

Psilosiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-oli)

Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)

STP, DOM (2,5-dimetoksi-α,4-dimetyylifenetyyliamiini)

Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (α-metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-6a(10a)-THC)

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-6a(7)-THC)

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-7-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-8-THC)

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-10-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli (delta-9(11)-THC)

Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±)-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

4-F-MDMB-BINACA (metyyli 2-{[1-(4-fluoributyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) (metyyli 2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3-metyylibutanoaatti)

5F-APINACA (5F-AKB-48) (N-(adamantan-1-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) (metyyli 2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyyli (2S)-2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-PB-22 (kinolin-8-yyli 1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

AB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-FUBINACA (N-[1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)(N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-FUBINACA (N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karboksamini)

α-PHP (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)heksan-1-oni)

α-Pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP) (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

AM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni)

Amfetamiini ((±)-α-metyylifenetyyliamiini)

Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso[a,d]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)

2 C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)

4-CMC (4-kloorimetkatinoni, klefedroni) (1-(4-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

CUMYL-PEGACLONE (5-pentyyli-2-(2-fenyylipropan-2-yyli)pyrido[4,3-b]indol-1-oni)

Deksamfetamiini ((+)-α-metyylifenetyyliamiini)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-1-oli)

Difenidiini ((1-(1,2-difenyylietyyli)piperidiini)

Etyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Etyylifenidaatti (etyyli-2-fenyyli-2-(piperidin-2-yyli)asetaatti)

Fenetylliini (7-[2-[(α-metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)

Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (1-(4-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) (metyyli (2S)-2-({1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karbonyyli}amino)-3-metyylibutanoaatti)

GHB (γ-hydroksivoihappo)

JWH-018 (1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

Levamfetamiini ((-)-(R)-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini ((-)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

MDMB-CHMICA (metyyli-2(1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indol-3-yyli]karboksiamido}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

MDMB-4en-PINACA (metyyli 3,3-dimetyyli-2-(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksiamido)butanoaatti)

Mefedroni (4-MMC) (4-metyylimetkatinoni)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-(S)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metiopropamiini (MPA) (N-metyyli-1-(tiofen-2-yyli)propan-2-amiini)

Metoksetamiini (MXE) 2-(etyyliamino)-2-(3-metoksifenyyli)sykloheksanoni)

3-Metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) (1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni)

Metyloni (bk-MDMA) (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-(etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

Metyylifenidaatti (metyyli-α-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)

N-bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani)

N-etyyliheksedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyyliheksan-1-oni)

N-etyylinorpentyloni (efyloni) (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-1-oni)

p-Metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4'-DMAR) (4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-1,3-oksatsol-2-amiini)

Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Tsipeproli (α-(α-metoksibentsyyli)-4-(β-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli)

UR-144 ((1-pen-tyyli-1H-indol-3-yyli)-(2,2,3,3-tetrametyylisyklo-propyyli)metano-ni)

XLR-11 ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan delta-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α-[(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)

Pentatsosiini ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f]-s-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diklatsepaami (7-kloori-5-(2-klorofenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]-bentsodiatsepiini)

Etilamfetamiini, etyyliamfetamiini (N-etyyli-α-metyylifenetyyliamiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)

Etitsolaami (4-(2-klorofenyyli)-2-etyyli-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fendimetratsiini ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenkamfamiini (N-etyyli-3-fenyyli-2-norbornaaniamiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi ((±)-3-[(α-metyylifenyylietyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Flualpratsolaami (8-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-bentso[f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Flubromatsolaami (8-bromo-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsolo-[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetyylikarbamaatti (esteri))

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino[3,2-d][1,4] bentsodiatsepin- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepin-2,4(3H,5H)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo-[3,2d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2- oni)

Klonatsolaami (6-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diatsepin-2-oni)

Lefetamiini, SPA ((-)-N,N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli)metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Matsindoli (5-(p-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso[2,1-a]isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (N-(3-klooripropyyli)-α-metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α-metyylifenetyyli)-N-(fenyylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (8-kloori-6(o-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso[1,5-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo[3,2-d][1,4]bentsodiatsepin-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Pyrovaleroni (4’-metyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)valerofenoni)

Sekbutabarbitaali (5-sec-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Tsolpideemi (N,N,6-trimetyyli-2-p-tolyyli-imidatso[1,2-a]pyridiini-3-asetamidi)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Liite III

Seuraavat aineet, joiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään on päätetty laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2004/757/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/2103:

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)

2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)

2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)

4F-MDMB-BICA (metyyli 2-{[1-(4-fluorobutyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

4-Metyyliamfetamiini

5-IT (5-(2-aminopropyyli)indoli)

TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Liite IV

Seuraavat aineet:

1-(3-Kloorifenyyli)piperatsiini (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

5-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

Adinatsolaami (1-(8-kloori-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,5-a][1,4]bentsodiatsepin-1-yyli)-N,N-dimetyylimetaaniamiini)

α-Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1H-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)

α-Pyrrolidiinipentiotiofenoni (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)

Bentsodioksolifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2H-1,3-bentsodioksoli-5-karboksamidi)

Bentsoyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-bentsamidi)

Bromatsolaami (8-bromo-1-metyyli-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)

Brorfiini (1-[1-[1-(4-bromifenyyli)etyyli]-4-piperidinyyli]-1,3-dihydro-2H-bentsimidatsol-2-oni)

Deskloorietitsolaami (2-etyyli-9-metyyli-4-fenyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Desoksipipradroli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)

3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)

Etatseeni (2-[(4-etoksifenyyli)metyyli]-N,N-dietyyli-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamini)

3-Fenyylipropionyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-3-fenyylipropaaniamidi)

Flubromatsepaami (7-bromo-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluklotitsolaami (2-kloori-4-(2-fluorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

Flunitratsolaami (6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (o-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (m-fluori-α-metyylifenetyyliamiini)

3-Fluorifentanyyli (N-(3-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-N,α-dimetyylifenetyyliamiini)

4-Fluori-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4F-α-PVP) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4-Hydroksibutyyrifentanyyli (4-HO-BF) (N-(4-hydroksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

3-Hydroksifenatsepaami (7-bromi-5-(2-klorofenyyli)-3-hydroksi-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

4-Kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF) (N-(4-kloorifenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

JWH-073 (1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-081 (1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)

Lisdeksamfetamiini

MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)

Meklonatsepaami ((S)-5-(2-kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Metitsolaami (4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini)

4-Metoksibutyyrifentanyyli (4-MeO-BF) (N-(4-metoksifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

Metonitatseeni (N,N-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenyyli)metyyli]-5-nitrobentsimidatsol-1-yyli]etaaniamiini)

2-Metoksifensyklidiini (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

4-Metoksifensyklidiini (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metyylikrotonyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]-3-metyylibut-2-eeniamidi)

Nifoksipaami (5-(2-fluorifenyyli)-3-hydroksi-7-nitro-1H-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3H)-oni)

Nitratsolaami (1-metyyli-8-nitro-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini)

Remimatsolaami (metyyli 3-[(4S)-8-bromo-1-metyyli-6-pyridin-2-yyli-4H-imidatso[1,2-a][1,4]bentsodiatsepin-4-yyli]propanoaatti)

Syklopentyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopentaanikarboksamidi)

Tetrametyylisyklopropaanifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropaani-1-karboksamidi)

Tiofeenifentanyyli (N-(1-fenyylietyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyylitiofeeni-2-karboksamidi)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.