8/2022

Helsingissä 11.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (117/2015) 3, 13, 22 ja 27 §, sellaisina kuin ne ovat 3 ja 22 § asetuksessa 1/2019, 13 § asetuksessa 721/2015 ja 27 § asetuksessa 38/2017, ja

lisätään asetukseen uusi 16 a ja 32 b § seuraavasti:

3 §
Nautojen hyvinvointisuunnitelma

Viljelijällä on oltava kokonaisvaltainen nautojen hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia nautojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

1) pitopaikan olosuhteet;

2) varautuminen häiriötilanteisiin;

3) tuotannon toteuttaminen;

4) eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen;

5) tautisuojaus;

6) hyvinvoinnin parantaminen;

7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

13 §
Sikojen hyvinvointisuunnitelma

Viljelijällä on oltava kokonaisvaltainen sikojen hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia sikojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

1) pitopaikan olosuhteet;

2) varautuminen häiriötilanteisiin;

3) tuotannon toteuttaminen;

4) eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen;

5) tautisuojaus;

6) hyvinvoinnin parantaminen;

7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

16 a §
Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus

Vapaaporsituksessa ensikko ja emakko on pidettävä vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan. Ensikon ja emakon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti, jos se on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi. Edellä mainitut syyt rajoittamiselle ja rajoitustoimenpiteet on kirjattava.

Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa. Lisäksi karsinassa on oltava riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten sekä tongittavaksi ja kuivikkeeksi. Muokkautuvaa ja irtainta pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti. Virikemateriaalia ja kuiviketta on oltava koko ajan. Karsinassa on oltava katettu porsaspesä, jonka katto voidaan tarvittaessa avata.

Karsinan on oltava sellainen, että ensikko ja emakko pääsevät esteettä kääntymään siinä ympäri. Karsinassa kääntöhalkaisijan on oltava vähintään 170 senttimetriä. Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään 7 neliömetriä. Tästä tilasta porsailla on oltava vähintään 1 neliömetri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat porsaita jäämästä emakon alle.

Jos toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan emakoiden ja ensikoiden osalta, viljelijän on ilmoitettava sitoumusta antaessaan porsituskarsinoiden määrä, jotka täyttävät 2 ja 3 momentissa säädetyt edellytykset ja jotka ovat jatkuvassa käytössä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Edellä mainittuja porsituskarsinoita on oltava käytössä vähintään yksi edellä mainittuna ajanjaksona.

Viljelijän on ilmoitettava sitoumusta antaessaan toiminnassa olevien sekä rakenteilla olevien 6 neliömetrin karsinoiden lukumäärä.

22 §
Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma

Viljelijällä on oltava kokonaisvaltainen lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia lampaiden ja vuohien hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

1) pitopaikan olosuhteet;

2) varautuminen häiriötilanteisiin;

3) tuotannon toteuttaminen;

4) eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen;

5) tautisuojaus;

6) hyvinvoinnin parantaminen;

7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

27 §
Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma

Viljelijällä on oltava kokonaisvaltainen siipikarjan hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia siipikarjan hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

1) pitopaikan olosuhteet;

2) eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen;

3) tautisuojaus;

4) hyvinvoinnin parantaminen;

5) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

32 b §
Neuvonnan perusteella laadittu hyvinvointisuunnitelma

Jos tuotantoeläinten hyvinvointia koskeva suunnitelma on laadittu eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 10 §:ssä tarkoitetun neuvonnan perusteella, suunnitelmaa ei hyväksytä 3, 13, 22 ja 27 §:ssä tarkoitetuksi hyvinvointisuunnitelmaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2022.

Mitä asetuksen 16 a §:n 3 momentissa säädetään pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimuksista, ei sovelleta viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin porsituskarsinoihin ja aloittaneet niiden rakennustyön ennen 31 päivää joulukuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 11.1.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.