Säädökset alkuperäisinä: 2021

300/2021
Laki tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta
299/2021
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
298/2021
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
297/2021
Elintarvikelaki
296/2021
Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta
295/2021
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta
294/2021
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
293/2021
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
292/2021
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
291/2021
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
290/2021
Laki vankeuslain muuttamisesta
289/2021
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 84 §:n muuttamisesta
288/2021
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 80 §:n muuttamisesta
287/2021
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
286/2021
Laki rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta
285/2021
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
284/2021
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta 
283/2021
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta
282/2021
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
281/2021
Laki rikoslain 1 ja 34 a luvun muuttamisesta
280/2021
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
279/2021
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
278/2021
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
277/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä
276/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa
275/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
274/2021
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta
273/2021
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
272/2021
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
271/2021
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
270/2021
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n muuttamisesta
269/2021
Laki ydinenergialain muuttamisesta
268/2021
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
267/2021
Valtiovarainministeriön asetus omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä
266/2021
Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
265/2021
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
264/2021
Valtiovarainministeriön asetus eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä
263/2021
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
262/2021
Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta
261/2021
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
260/2021
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta 
259/2021
Oikeusministeriön asetus ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta
258/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
257/2021
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
256/2021
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä
255/2021
Vuoden 2021 lisätalousarvio
254/2021
Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta
253/2021
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
252/2021
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
251/2021
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.