1371/2021

Helsingissä 30.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan Opetushallituksen antamista määräyksistä 1 000 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 330 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 330 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 330 euroa;

5) päätös riittävistä opinnoista antaa vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta tai montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta 420 euroa;

6) päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 420 euroa;

7) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 5 §:ssä tarkoitettu erivapauspäätös rehtorin tai opettajan kelpoisuusvaatimuksista 450 euroa;

8) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu 256 euroa;

9) edellä 8 kohdassa mainitun tutkinnon osan uusiminen 87 euroa;

10) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan;

a) tutkintolautakunnalle suoritettava tutkintokohtainen osallistumismaksu 227 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle suoritettava, tutkintokohtainen osallistumismaksu 114 euroa;

11) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 227 euroa;

12) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta kohdissa 1–11, 14–16 ja 2 §:n 1 momentin 1–6 kohdissa tarkoitetusta luvasta, todistuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suoritetusta tutkinnosta 40 euroa;

13) käsittelymaksu hakijan peruuttaessa 5–6 kohdassa ja 2 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetun hakemuksen, jolloin hakemus ei johda Opetushallituksen maksulliseen päätökseen 70 euroa;

14) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 11 §:ssä tarkoitettu todistus Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta 130 euroa;

15) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 18 ja 20 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 190 euroa;

16) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitetun ammattikortin uusiminen ja sen laajentaminen muihin jäsenvaltioihin henkilöille, joilla on jo Opetushallituksen myöntämä ammattikortti 95 euroa;

17) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 19 ja 21 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 170 euroa;

18) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu hiihdonopettajan pätevyystodistus 170 euroa;

19) päätös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 15 b §:n 1 momentissa tarkoitetusta luvasta soveltaa mainitun lain 15 a §:n nojalla tutkinnon perusteisiin 33 ja 35 §:ssä tarkoitettua koulutusta varten tehtyjä poikkeuksia 800 euroa.

Maksu peritään myös silloin kun 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetaan kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (1385/2015) nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.

2 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii koulutustoimintaan ja oikeudenhoitoon liittyvistä syistä niiden omakustannus- arvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetun henkilön merkitseminen arvioijarekisteriin 66 euroa;

2) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastamisesta 279 euroa, mainitun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuuden rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 420 euroa. Jos hakijalle annetaan viimeksi mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen mainitun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettu rinnastamispäätös 70 euroa;

3) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu tunnustamispäätös 420 euroa. Jos hakijalle annetaan mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen mainitun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyden tunnustamispäätös 70 euroa;

4) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain tai ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain mukaisen Opetushallituksen päätöksen saaneille tehtävät uudet päätökset tilanteissa, joissa uusi päätös perustuu samaan koulutukseen kuin minkä perusteella Opetushallitus on aiemmin antanut päätöksen 150 euroa. Jos hakijalle annetaan tässä kohdassa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla;

5) osallistuminen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoitettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 504 euroa;

6) todistus auktorisoinnista, joka annetaan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 126 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 168 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 264 euroa;

7) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 120 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään;

8) oikeustulkkirekisteristä annetun lain (1590/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä 400 euroa;

9) oikeustulkkirekisterin rekisterimerkinnän uusiminen 200 euroa;

10) ensimmäistä rekisteriin merkittyä kieliparia seuraavien kieliparien rekisteröintimaksu 200 euroa;

11) yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkistusmaksu 50 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään.

Maksu peritään myös silloin kun 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetaan kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.

3 §

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus perii kiinteän julkisoikeudellisen maksun yliopistolain (558/2009) 87 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 62 §:ssä tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioinnista. Arvioinnista perittävät maksut ovat:

1) 35 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on vähintään 20 000;

2) 30 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on alle 20 000;

3) 15 000 euroa, jos kyseessä on uusinta-arviointi.

4 §

Ylioppilastutkintolautakunnan ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 20 §:n nojalla ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin osallistumisesta perimät maksut määräytyvät kokeisiin ilmoittautumisen määräajan päättyessä voimassa olleiden säännösten nojalla. Samoin perustein määräytyy myös näitä kokeita koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu.

5 §

Suoritteita, jotka Opetushallitus ja sen erillisyksikköinä toimivat Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Ylioppilastutkintolautakunta ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalien ja julkaisujen tuottaminen sekä niihin liittyvä kustannustoiminta;

3) kansainvälisten vierailujen järjestäminen, koulutusvientipalvelut sekä arviointi- ja asiantuntijalausunnot;

4) Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden rekistereihin ja tietokantoihin perustuvat tietojärjestelmäpalvelut, tietopalvelut sekä näihin liittyvä konsultointi

5) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset ja tiedonkeruupalvelut sekä muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut arvioinnit ja julkaisut;

6) ilmoitukset Opetushallituksen julkaisuissa;

7) Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden toimitilojen ja laitteiden käyttö;

8) kopiot- ja muut jäljennökset sekä niiden käännökset lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuja suoritteita ja 6 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

10) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne koskevat Opetushallituksen toimialaan liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestämistä ja tukemista.

Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoitetuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

6 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Opetushallitus ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille tai toimeksianto- tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 30.12.2021

Opetusministeri
Li Andersson

Lainsäädäntöneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.