1369/2021

Helsingissä 30.12.2021

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään arvonlisäverolakiin (1501/1993) väliaikaisesti uusi 38 e § ja sen edelle väliaikaisesti uusi väliotsikko, 94 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 ja 1113/2021, siitä lailla 1218/1994 kumotun 3 kohdan tilalle väliaikaisesti uusi 3 kohta, 131 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 505/2014, 507/2014 ja 1113/2021, väliaikaisesti uusi 1 a kohta ja 209 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 399/2012 ja 1113/2021, väliaikaisesti uusi 2 a kohta seuraavasti:

Covid-19-pandemian itse suoritettavan testauksen lääkinnälliset laitteet
38 e §

Veroa ei suoriteta covid-19-sairauden itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen in vitro ‑diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden myynnistä.

Edellä 1 momentissa lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan sellaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/79/EY tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/746 ja muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisia.

94 §

Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:


3) 38 e §:ssä tarkoitetut lääkinnälliset laitteet;


131 §

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy:


1 a) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 38 e §:n perusteella;


209 b §

Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja:


2 a) myynnistä, joka on veroton 38 e §:n nojalla;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, tavaran yhteisöhankinta on tehty tai tavaran maahantuonnista on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

HE 233/2021
VaVM 34/2021
EV 232/2021
Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2020 (32020L2020); EUVL L 419, 11.12.2020, s. 1

Helsingissä 30.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.