1238/2021

Helsingissä 22.12.2021

Laki tutkimustietovarannosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tutkimustietovaranto

Suomessa tehtävää tutkimusta koskevien tietojen keräämiseksi ja välittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on tutkimustietovaranto.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tutkimustoimijalla opetus- ja kulttuuriministeriötä, tutkimusta tekeviä organisaatioita sekä tutkimusta rahoittavia ja tukevia organisaatioita;

2) tutkijan profiilipalvelulla tutkimustietovarannon yhteydessä toimivaa palvelua, johon kirjautumalla tutkija voi luoda itselleen profiilin, valita siihen sisältyvät tiedot sekä hallita niiden näkyvyyttä ja luovuttamista kolmansille osapuolille.

3 §
Tutkimustietovarannon sisältö

Tutkimustietovaranto sisältää tietoja suomalaisten tutkimustoimijoiden ja muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden tutkimustoiminnasta sekä näihin kytkeytyneiden tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimustietovarantoon tallennetaan:

1) julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten metatietoja ja tiivistelmiä;

2) tutkimusaineistojen metatietoja ja kuvailuja;

3) tutkimusinfrastruktuurien tietoja;

4) tutkimustoimijoiden tietoja;

5) tutkimushankkeiden ja tutkimusrahoituksen metatietoja ja tiivistelmiä;

6) tutkijoiden tietoja, tutkijoiden muiden tutkimusaktiviteettien tietoja ja meriittitietoja.

4 §
Tietojen luovuttaminen tutkimustietovarantoon

Tutkimustoimijat voivat luovuttaa 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja tutkimustietovarantoon.

Tutkimustoimijoiden on huolehdittava luovuttamiensa tietojen täsmällisyydestä ennen niiden tallentamista.

5 §
Tietojen käsittely tutkimustietovarannossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa muokata ja yhdistellä tutkimustietovarantoon tallennettuja tietoja niiden laadun ja hyödynnettävyyden parantamiseksi.

Tutkimustoimijoilla on oikeus saada 3 §:n 2 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettuja tietoja tutkimustietovarannosta teknisen rajapinnan avulla lakisääteisten tai säätiön säännöissä määrättyjen, tutkimukseen liittyvien perustehtäviensä suorittamista varten.

Tutkija voi antaa tutkijan profiilipalvelussa suostumuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen itseään koskevien tietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille teknisen rajapinnan avulla.

6 §
Avoin tietopalvelu

Tutkimustietovarannossa on avoin tietopalvelu. Avoimessa tietopalvelussa saadaan näyttää 3 §:n 2 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Edellä 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja saadaan näyttää vain, jos tutkija on antanut suostumuksen niiden julkaisuun tutkijan profiilipalvelussa.

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, opetus- ja kulttuuriministeriö voi luovuttaa julkisen tietoverkon välityksellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Henkilötietoja on mahdollista hakea avoimen tietopalvelun kautta vain yksittäisinä hakuina.

7 §
Tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 177/2021
SiVM 16/2021
EV 206/2021

Helsingissä 22.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.