1196/2021

Helsingissä 14.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkesäätiöstä ja eläkekassoista annetun lain (946/2021) 6 luvun 9 §:n, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain (947/2021) 1 luvun 10 §:n ja vakuutuskassalain (948/2021) 1 luvun 2 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetussa laissa (946/2021) tarkoitettuun eläkesäätiöön ja eläkekassaan (eläkelaitos), lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa (947/2021) tarkoitettuun lisäeläkesäätiöön ja lisäeläkekassaan (lisäeläkelaitos) ja vakuutuskassalaissa (948/2021) tarkoitettuun vakuutuskassaan.

Tätä asetusta sovelletaan eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain (951/2021) 3 §:ssä tarkoitettuun AB-eläkesäätiöön ja 5 §:ssä tarkoitettuun eläkekassaan, jossa on vapaaehtoisia lisäeläkkeitä tai muita etuuksia myöntävä osasto.

Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, lisäeläkelaitokseen, AB-eläkesäätiöön ja 2 momentissa tarkoitettuun eläkekassaan sovelletaan, mitä tässä asetuksessa eläkelaitoksesta säädetään.

Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, lisäeläkesäätiöön ja AB-eläkesäätiöön sovelletaan lisäksi, mitä tässä asetuksessa eläkesäätiöstä säädetään, sekä lisäeläkekassaan ja 2 momentissa tarkoitettuun eläkekassaan, mitä tässä asetuksessa eläkekassasta säädetään.

2 §
Kirjanpitoasetuksen soveltaminen

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1–7 ja 10 §:ää sekä 11 §:n 1 momentin toista virkettä, 2 luvun 2 §:n 1 momentin 5 a ja 5 b kohtaa, 2 a §:n 3 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 3 a ja 7 kohtaa, 4 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä 2–7 momenttia, 5 §:n 1 momentin 1 a–1 c kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia sekä 7 §:n 6 momenttia, 3 luvun 1 §:ää, 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 §:n 1–3 ja 5 momenttia, 4 luvun 1 §:ää, 5 luvun 1 §:ää, 5 a lukua sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

1 §
Tuloslaskelma

Eläkelaitoksen tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti. Vakuutuskassan tuloslaskelma laaditaan liitteen 3 mukaisesti.

2 §
Tase

Eläkelaitoksen tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti. Vakuutuskassan tase laaditaan liitteen 4 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

1 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettujen seikkojen ohella selostus eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilikauden aikana vastuun siirtämisen tai vastaanottamisen perusteella vastaanottamista varoista tai veloista tai luovuttamista varoista tai veloista.

2 §
Eläkelaitoksen toimintakertomuksen lisätiedot

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, eläkelaitoksen toimintakertomuksessa esitetään:

1) tieto siitä, harjoittaako eläkelaitos lakisääteistä eläkevakuuttamista vai vapaaehtoista lisäeläkevakuuttamista;

2) osakkaiden lukumäärä tilikauden päättyessä samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana eronneet ja niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet eläkelaitokseen sekä eläkesäätiön osalta niiden osakkaana olevien työnantajayritysten nimet, joiden yhteydessä eläkesäätiö toimii;

3) vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä;

4) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

5) tieto eläkelaitoksen tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

6) selostus merkittävistä liiketoimista eläkelaitoksen ja sen osakkaana olevan yrityksen välillä;

7) selostus eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta vakavaraisuuspääoman ylitteen palautuksista osakkaille;

8) selostus eläkelaitoksen sulautumisista, jakautumisista sekä vastuun luovuttamisista ja vastaanottamisista;

9) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämän tai alijäämän käytöstä.

3 §
Lisäeläkelaitoksen toimintakertomuksen lisätiedot

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, lisäeläkelaitoksen toimintakertomuksessa esitetään:

1) tieto Finanssivalvonnan luvasta esittää vastuuvelka määrätyn ajan lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 5 luvun 10 §:n nojalla pienempänä kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti lasketusta vastuuvelan määrästä ja Finanssivalvonnan hyväksymästä suunnitelmasta erotuksen vuosittaisesta vähentämisestä;

2) selostus lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetusta ylikatteen palauttamisesta osakkaille sekä 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetusta ylikatteen siirtämisestä etuusperusteisen ja maksuperusteisen osaston välillä.

3) vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltyinä etuusperusteisiin järjestelyihin ja maksuperusteisiin järjestelyihin.

4 §
AB-eläkesäätiön ja eläkekassan, jossa on lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittava osasto ja lisäeläkevakuuttamista harjoittava osasto, toimintakertomuksen lisätiedot

Sen lisäksi, mitä 1–3 §:ssä säädetään, AB-eläkesäätiön ja eläkekassan, jossa on lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittava osasto ja lisäeläkevakuuttamista harjoittava osasto, toimintakertomuksessa esitetään:

1) tieto siitä, että eläkesäätiössä ja eläkekassassa on sekä lakisääteistä eläkevakuuttamista että vapaaehtoista lisäeläkevakuuttamista harjoittava osasto;

2) selostus osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta;

3) tieto vakuutettujen lukumäärästä osastoittain.

5 §
Vakuutuskassan toimintakertomuksen lisätiedot

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään:

1) tieto siitä, harjoittaako vakuutuskassa työpaikka-, täydennys- vai hautaus- ja eroavustuskassatoimintaa;

2) osakkaiden lukumäärä tilikauden päättyessä samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana eronneet ja niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet vakuutuskassaan;

3) vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä 1 kohdassa tarkoitettujen toimintojen mukaan jaoteltuna;

4) tieto vakuutuskassan tai sen tietyn vakuutustoiminnan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

5) selostus merkittävistä liiketoimista vakuutuskassan ja sen osakkaana olevan yrityksen välillä;

6) selostus vakuutuskassalain 4 luvun 14 §:ssä tarkoitetusta ylikatteen palauttamisesta osakkaille;

7) tieto Finanssivalvonnan luvasta esittää vastuuvelka määrätyn ajan vakuutuskassalain 4 luvun 5 §:n nojalla pienempänä kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti lasketusta vastuuvelan määrästä ja Finanssivalvonnan hyväksymästä suunnitelmasta erotuksen vuosittaisesta vähentämisestä;

8) selostus vakuutuskassan sulautumisista, jakautumisista sekä vastuun luovuttamisista ja vastaanottamisista.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentin 2–5 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) kirjanpitoarvo ja käypä arvo sijoituskohdekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö siitä, että kirjanpitoarvo myöhemmin jälleen saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty, jos sijoitus on arvostettu taseessa eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 6 luvun 7 §:n 1 momentin käypää arvoa korkeampaan arvoon;

3) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

4) selostus vapaaehtoisista lisäeduista aiheutuvan vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta ja selostus vakuutuskassan vastuuvelan laskennassa käytettävästä korosta;

5) selostus maksuperusteisten lisäeläkejärjestelyjen vastuuvelan laskennassa sovellettavista periaatteista;

6) tunnuslukujen laskentakaavat;

7) tieto siitä, soveltaako eläkesäätiö osakaskohtaista vai tasaavaa kirjanpitojärjestelmää;

8) selostus eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto siitä, että poikkeukset perustuvat Finanssivalvonnan antamaan lupaan;

9) tieto eläkesäätiön ja -kassan vakavaraisuuspääomaan luettavista eristä sekä tieto eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 5 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisista Finanssivalvonnan suostumuksista.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut eriteltyinä työnantajan ja työntekijäin osuuteen;

2) vakuutusmaksutulo eriteltynä työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaiseen maksutuloon ja maksetut korvaukset eriteltyinä vastaavasti;

3) maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyjen vakuutusmaksutulo eriteltynä osakkaana olevan työnantajan ja vakuutettujen osuuteen;

4) erittely lakisääteisistä maksuista;

5) erittely hoitokuluista;

6) sijoitustoiminnan tuotot eriteltynä siten, että tuotot sijoituksista osakkaana olevaan yritykseen ja kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään osinko, korko ja muihin tuottoihin ja lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä tuottoihin, jotka liittyvät maksuperusteisiin lisäeläkejärjestelyihin;

8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin;

9) erittely 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä;

10) eläkelaitoksen maksamat korvaukset eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin korvauksiin;

11) lisäeläkelaitoksen maksamat korvaukset eriteltyinä lisäeläkkeisiin ja muihin korvauksiin.

Edellä 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi eläkekassa ja vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:

1) vakuutusmaksutulosta vähennetyt luottotappiot;

2) takaisinostot ja vastuun siirrot.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 3–6 ja 11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;

2) maksuperusteisiin lisäeläkejärjestelyihin liitettyjen sijoitusten käypä arvo;

3) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

4) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;

5) eläkekassan ja vakuutuskassan omassa käytössä tai eläkesäätiön osakkaan käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

6) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista osakkaana olevaan yritykseen, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kuitenkin niin, että erittelyä tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista ei ilmoiteta, ellei niitä ole tehty;

7) tieto joukkovelkakirjojen ja vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta joukkovelkakirjan tai vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

8) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

9) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

10) taseen pääryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) taseen pääryhmän "sijoitukset" ryhmän "Muu omaisuus" "Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

12) erittely 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä;

13) velkakirjasaamiset ja muut saamiset osakkaana olevalta yritykseltä – erän erittely vakuuslajeittain.

Edellä 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan taseen liitetietona esitetään:

1) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

2) erittely 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Eläkekassa esittää kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1, 2–4 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi tiedon jälleenvakuuttajien osuudesta eläkekassan vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta.

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, lisäeläkekassa esittää kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1, 2–4 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi erotuksen määrän, jos lisäeläkekassa on saanut lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 5 luvun 10 §:n perusteella luvan esittää vastuuvelan pienempänä kuin, mitä se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi.

10 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee eläkelaitoksen ja vakuutuskassan vastuuvelkaa, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutuskassan myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta tai eläkelaitoksen myöntämiin eläkkeisiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

Vastuusitoumuksista ja vastuista on lisäksi esitettävä tiedot johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdannaissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimuslajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuksiin.

11 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Vakuutuskassan ja eläkelaitoksen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille tai toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen myönnettyjen rahalainojen yhteismäärä, määrän lisäys ja vähennys sekä olennaiset tiedot lainojen korko- ym. ehdoista ja takaisinmaksusta. Edellä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen kanssaan samassa taloudessa asuva avopuoliso, oma ja puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi ja isovanhempi.

12 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään vakuutuskassan ja eläkelaitoksen omistamasta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on eläkelaitoksella yli 500 000 euroa ja vakuutuskassalla yli 100 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo on yli kaksi prosenttia pääryhmän "Muut sijoitukset" "Osakkeet ja osuudet"-erän käyvästä arvosta.

13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaan harjoittavan eläkelaitoksen tilinpäätöksen liitetietona esitetään vakavaraisuuspääomaan luetut erät, vähimmäispääomavaatimus, vakavaraisuusraja ja vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä. Lisäeläkelaitos, joka itse takaa biometrisen riskin, esittää tilinpäätöksen liitetietoina vakavaraisuuspääomaan luettavat erät sekä lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 5 luvun 18–23 §:ssä tarkoitetun vähimmäispääomavaatimuksen.

Eläkelaitoksen seuraavat taloudellista kehitystä koskevat tunnusluvut ilmoitetaan niiden harjoittaman lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan osalta toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos eläkelaitos ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

1) liikevaihto;

2) vakuutusmaksutulo;

3) maksetut eläkkeet;

4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

5) sijoitustoiminnan tuloksen vaikutus vakuutusmaksuihin;

6) kokonaishoitokulut;

7) kokonaistulos;

8) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

9) vakavaraisuuspääoma, vakavaraisuusraja, eläkevarat suhteessa 11 kohdassa määriteltyyn vastuuvelkaan ja vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa ja, jos vakavaraisuuspääomaan sisältyy osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä, ilman tätä erää;

10) taseen vastuuvelka;

11) eläkevarat eli vakavaraisuuspääoma ja vastuuvelka yhteensä; vastuuvelalla tarkoitetaan tässä yhteydessä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakavaraisuuspääoman enimmäismäärän perusteena olevaa vastuuvelkaa;

12) työntekijän eläkelain mukainen palkkasumma;

13) työntekijän eläkelain mukaisten vakuutuksenottajien lukumäärä;

14) työntekijän eläkelain mukaan vakuutettujen lukumäärä;

15) yrittäjän eläkelain mukainen työtulosumma;

16) eläkkeensaajien lukumäärä.

Lisäksi eläkelaitoksen ja vakuutuskassan on esitettävä lakisääteisen ja vapaaehtoisen vakuutustoiminnan osalta tulosanalyysi, josta käy ilmi tuloksen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 2 momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoitetaan.

4 luku

Tase erittelyt ja liitetietojen erittelyt

1 §
Tase erittelyt

Tase erittelyissä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin eläkelaitoksen ja vakuutuskassan taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin vastuuvelka, pakolliset varaukset, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

5 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tätä asetusta sovelletaan eläkelaitoksen ja vakuutuskassan kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutuskassan, eläkesäätiön ja eläkekassan tilinpäätöksestä (1336/2002) sovelletaan tilikaudelta, joka päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 2022.

Helsingissä 14.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Sarkkinen

Hallitusneuvos
Riitta Kokko-Herrala

Liitteet 1-4: STMa eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.