1193/2021

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksulliset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja suoritteet, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai eläintautien seurantasuunnitelman toteutuksesta muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta;

2) vertailulaboratorion järjestämä koulutus ja sen valmistelu-, tila- ja materiaalikustannukset;

3) eläintautien laboratoriotutkimukset; ja

4) eläinten, sukusolujen ja eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuontitarkastukset niiden tuontimaiden osalta, joilla on Euroopan Unionin kanssa sopimus alhaisemmasta tarkastustiheydestä.

Maksua ei peritä alkuperäislajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden testauksesta ja lajikeluetteloinnista.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Ruokavirasto perii eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,50 euroa tilattua tunnusta kohden ja punaisesta tilapäismerkistä 1,50 euroa tilattua tilapaismerkkiä kohden. Ruokavirasto perii EU:sta maahantuodun lammas- ja vuohieläimen rekisteröinnistä lammas- ja vuohirekisteriin kiinteää maksua 1,50 euroa rekisteröintiä kohden. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta lammas- ja vuohirekisteriin 0,50 euroa eläintä kohden ja 0,50 euroa luokan 1 hävityslaitoksen tekemästä hävitysilmoituksesta eläintä kohden.

Ruokavirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,25 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,18 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden.

Ruokavirasto perii kameli- ja hirvieläimen merkitsemiseen tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta kiinteää maksua 1,50 euroa tilattua tunnusta kohden.

Ruokavirasto perii alle 5 000 eläinyksikköä ja alle 300 000 lintua kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1 200 eläinyksikköön ja 180 000 lintuun asti perusmaksua 38,3 euroa /valvontahenkilö käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 27,4 euroa/valvontahenkilö tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1 200 eläinyksikköä tai 180 000 lintua, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00–22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00–8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.

4 §
Nautaeläinten rekisteröinti

Ruokavirasto perii nautaeläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta nautarekisteristä kiinteää maksua 4,40 euroa tilattua tunnusta kohden ja punaisen tilapäismerkin käyttöönoton rekisteröinnistä kiinteää maksua 4,40 euroa tilattua tilapäismerkkiä kohden. Ruokavirasto perii EU:sta maahantuodun nautaeläimen rekisteröinnistä nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa rekisteröintiä kohden. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden ja 1,00 euroa luokan 1 hävityslaitoksen tekemästä hävitysilmoituksesta eläintä kohden.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Ruokaviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty. Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Ruokaviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) painotuotteet ja tietoaineistot;

9) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset

ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ruokavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröidyn edellisestä toimenpidepyynnöstä on kulunut alle vuosi. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (32017R0625); EUVL N:o L 95, 7.4.2017, s. 1

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

Ruokaviraston maksutaulukko

– Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

– Virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625  79 artiklan kohdan 2 c alakohdan mukaisesta säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvasta ylimääräiseen valvontaan liittyvästä tarkastuksesta ja tarvittaessa näytteenotosta on perittävä alkuperäisen suoritteen mukainen maksu.

- Maksun korotusten osalta tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään:

– klo 16.15–22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna;

– klo 22.00–8.00 välisenä aikana, lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna.

1. Elintarviketurvallisuus Hintaeuroa
1.1 Teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset ja niiden yhteydessä olevat laitokset:
1.1.1 laitoksen hyväksymishakemuksen ja pienteurastamon eläinmäärän nostohakemuksen käsittely tunnilta 89,00
1.1.2 laitoksen tarkastaminen tunnilta 119,00
1.2 Hygieniaosaaminen
1.2.1 Hygieniapassitestaajan hyväksyminen tunnilta 89,00
1.2.2 Hygieniapassi 6,00
1.3. Valvottujen pito-olosuhteiden tunnustaminen
1.3.1 hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 89,00
1.3.2 hyväksymisen edellytysten tarkastaminen tunnilta 144,00
1.4 Elintarvikkeiden laatujärjestelmät  
1.4.1 hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 89,00
1.4.2 hyväksymisen edellytysten tarkastaminen tunnilta 144,00
1.5 EU:n maataloustuotteita koskevissa tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa esitettävien ravitsemus- ja terveysväitteiden hyväksyntä tunnilta 89,00
1.6 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen 1  302,00
1.7 Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 1  175,00
1.8 Uuselintarvikkeen aseman määrittäminen tunnilta 89,00
1.9 Kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen tunnilta 89,00
1.10 Aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen tunnilta 89,00
1.11 Yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevien pyyntöjen käsitteleminen tunnilta 89,00
1.12 Kontaktimateriaalissa käytettävän ainesosan hyväksymishakemuksen käsittely tunnilta 89,00
1.13 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävän erityiskaluston testausaseman hyväksyminen ja tarkastaminen  
1.13.1 aseman hyväksymisasian käsittely tunnilta 89,00
1.13.2 aseman tarkastaminen tunnilta 144,00
1.14 Ilmoitusten vastaanottaminen:- kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattaminen- ravintolisän markkinoille saattaminen- täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen- äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattaminen  
1.14.1 postitse saapuva 96,00
1.14.2 sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
1.15. Juuston ja voin yksityisen varastoinnin valvonta tunnilta 144,00
1.15.1 määritys näytettä kohden 103,00
1.16 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta  
1.16.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja riistan käsittelylaitoksilta ja poronteurastamoilta teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 2,46
1.16.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään vesiviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 2,51
1.16.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10  000 raakamaitolitraa kohden 1,06
1.16.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,93
1.17 Elintarvikkeiden vienti  
1.17.1 Vientilaitosten tarkastaminen tunnilta 144,00
1.17.2 Tarkastusmateriaalin käsittely tunnilta 89,00
1.17.3 Elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevat vientitodistukset 30,00
1.18 Kaupanpitämisen valvonta  
1.18.1 Toimijakohtainen tarkastus tunnilta 144,00
1.18.2 lupakäsittely, toimijakohtainen tarkastus tunnilta 89,00
1.18.3 Todistuksen myöntäminen 30,00
1.18.4 Kaupanpitämisen vaatimusten tarkistus, siipikarjanlihan vesipitoisuus 1 näytteen osalta 302,00
1.19 Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan hakemuksen käsitteleminen 1 061,00
 
2. Laboratorioiden hyväksynnät
2.1 Laboratorion hyväksyminen 517,00
2.1.1 hyväksynnän muuttaminen jokaiselta alkavalta tunnilta 89,00
2.1.2 hyväksynnän peruuttaminen 173,00
2.1.3 ulkomaisen laboratorion nimeäminen 224,00
2.2 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 402,00
2.2.1 kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 119,00
2.3 Eläintauteja tutkivien laboratorioiden ilmoitusten käsitteleminen 173,00
2.3.1 ilmoituksen muuttaminen jokaiselta alkavalta tunnilta 89,00
2.4 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:  
2.4.1 puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 449,00
2.4.2 puhtaus: muut lajit 598,00
2.4.3 itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 89,00
   
3. Luonnonmukainen tuotanto  
3.1. Ilmoituksen vastaanotto ja käsittely. Toiminnan aloittaminen ja toiminnan muutokset.  
3.1.1 Postitse tai sähköpostitse saapuva 44,00
3.1.2 Sähköisen palvelun kautta saapuva 22,00
3.1.3. Toimijan rekisteröinti luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 111,00
3.2. Valvonta
3.2.1. Valvonnan perusmaksu ml. vähittäiskaupan valvonnan perusmaksu 300,00
3.2.2 Vähäriskisen toimijan valvonnan perusmaksu 160,00
3.2.3 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastus tunnilta, ml. alihankintatyö ja virastossa suoritettu tai jatkettu valvonta 144,00
3.3 Poikkeusluvat; lupahakemuksen vastaanotto ja käsittely
3.3.1 Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö
3.3.1.1. Postitse tai  sähköpostitse saapuva hakemuksen käsittely,  1–5 erää 44,00
3.3.1.2. Sähköisen palvelun kautta saapuvan hakemuksen käsittely, 1–5 erää 22,00
3.3.1.3. Postitse tai  sähköpostitse saapuva hakemuksen käsittely,  yli  5 erää 89,00
3.3.1.4. Sähköisen palvelun kautta saapuvan hakemuksen käsittely, yli  5 erää 44,00
3.3.2 Pysyvä rinnakkaistuotanto kasvinviljelyssä 89,00
3.3.3 Pellon, keruualueen tai eläimen ulkoilualueen siirtymävaiheen lyhennys, tunnilta 89,00
3.3.4 Eläintuotannon luvat 89,00
3.3.5 Lupa käyttää tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosaa luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa
3.3.5.1 lupa 265,00
3.3.9.2 luvan uusiminen 89,00
3.4. Muut
3.4.1 Näytteenotto ja näytteen tutkiminen toimijan toiminnan perusteella 503,00
3.4.2 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta 144,00
3.4.3 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 89,00
 
4. Rehut
4.1 Rehulain ja sivutuotelain mukainen rehualan toimijoiden rekisteröinti
4.1.1 postitse saapuva 96,00
4.1.2 sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
4.2 Rehulain ja sivutuotelain mukaiset rehualan toimijat  
4.2.1 rehualan toimijan hyväksymis-, lupa- tai muu päätös 71,00
4.2.2 hakemuksen/tarkastusmateriaalin käsittely tunnilta/etätarkastus 89,00
4.2.3 päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 89,00
4.2.4 rehualan toimijan tarkastaminen toimijan tiloissa tunnilta 119,00
4.3 Tieteellisessä kokeessa eläinten ruokinnassa käytetyn ei-hyväksytyn lisäaineen käyttölupa:
4.3.1 lupahakemuksen käsittely 89,00
4.3.2 lupapäätös 71,00
4.4 Rehuja koskeva sertifikaatti:
4.4.1 ensimmäinen 65,00
4.4.2 seuraava 15,00
4.5 Rehulain mukaisten kuljetusten kuljetuskaluston tarkastus 80,00
4.6 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen):
4.6.1 tarkastusmaksuluokka 1 201,00
4.6.2 tarkastusmaksuluokka 2 350,00
4.6.3 tarkastusmaksuluokka 3 439,00
4.6.4 tarkastusmaksuluokka 4 633,00
4.6.5 tarkastusmaksuluokka 5 1  007,00
4.7 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 74,00
5. Lannoitevalmisteet
5.1 Lannoitevalmistelain ja sivutuotelain mukainen lannoitealan toimijan rekisteröinti
5.1.1 Postitse saapuva 96,00
5.1.2 Sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
5.2. Lannoitevalmistelain ja sivutuotelain mukainen lannoitealan toimijan valvonta, luvat ja päätökset:  
5.2.1 Hyväksymis- tai lupapäätös, perusmaksu 71,00
5.2.2 Hakemuksen tai muun asian käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 89,00
5.2.3 Toiminnan tarkastaminen valvontakohteessa tunnilta 119,00
5.2.4 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset: laitoshyväksyntähakemuksen käsittely ja päätös
5.2.4.1 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2  000 m3 vuodessa 619,00
5.2.4.2 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2   001–8   000 m3 vuodessa 1  327,00
5.2.4.3 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8  000 m3 vuodessa 2  653,00
5.2.4.4 Hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 89,00
5.2.5 Näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen):
5.2.5.1 tarkastusmaksuluokka 1 311,00
5.2.5.2 tarkastusmaksuluokka 2 459,00
5.2.5.3 tarkastusmaksuluokka 3 587,00
5.2.5.4 tarkastusmaksuluokka 4 741,00
5.2.5.5 tarkastusmaksuluokka 5 985,00
5.2.6 Ympäristönäyte, näytekohtainen maksu 124,00
5.3 Tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 89,00
5.4 Tuonnin ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös
5.4.1 Yksittäistä erää koskeva 88,00
5.4.2 Useaa erää koskeva määräaikainen lupa
5.4.2.1 Lupa 6 kuukautta 419,00
5.4.2.2 Lupa 12 kuukautta 838,00
5.5 Markkinoille saattamista vastavuoroisen tunnustamisen perusteella koskevan ennakkolupahakemuksen käsittely tunnilta 89,00
5.6 Sertifikaatti:  
5.6.1 Ensimmäinen 65,00
5.6.2 Seuraava 15,00
5.7 Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksyntä ja valvonta
5.7.1 Hyväksyminen ja nimeäminen ilmoitetuksi laitokseksi tunnilta 89,00
5.7.2 Hyväksynnän rajaaminen tai peruuttaminen tunnilta 89,00
6. Eläinperäiset sivutuotteet
6.1 Sivutuotelain mukaiset toimijat
6.1.1 toimijan rekisteröinti 96,00
6.1.2 laitoksen hyväksymispäätös 71,00
6.1.3 hakemuksen käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 89,00
6.1.4 laitoksen hyväksyntätarkastus ja valvonta tunnilta 119,00
6.2 Sivutuotelain mukaisten lupien ja päätösten käsittely
6.2.1 Sivutuotelain mukainen tuontilupa kolmansista maista tuotaville sivutuotteille 151,00
6.2.1.1 Lupa päätöksen lisäksi peritään kiireellisyyslisä, jos päätös halutaan nopeammin kuin kahdessa viikossa 99,00
6.2.2 Muiden sivutuotelain mukaisten lupien ja päätösten käsittely tunnilta 89,00
6.3 Vientierien poistumistarkastukset tunnilta rajatarkastusasemalla 216,00
7. Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
7.1 Eläinlääkärin laillistaminen
7.1.1 Suomessa koulutetut, laillistuspäätös 91,00
7.1.2 EU-ETA alueella koulutetut, laillistuspäätös (automaattinen tunnustaminen) 201,00
7.1.3 Ammattipätevyyden tunnustaminen
7.1.3.1 päätös korvaavista toimenpiteistä tai kelpoisuuskokeesta 211,00
7.1.3.2 lopullinen laillistuspäätös 91,00
7.1.3.3 päätös osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta 211,00
7.1.3.4 EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutetut:
7.1.3.4.1 määräys lisäopinnoista/ehdollinen päätös 211,00
7.1.3.4.2 lopullinen päätös 201,00
7.2 Väliaikaiset oikeudet eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen
7.2.1 Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus
7.2.1.1 ensimmäinen ilmoitus 50,00
7.2.1.2 jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 91,00
7.2.2 Muualla kuin Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus 211,00
7.2.3 Väliaikainen oikeus opetus- ja tutkimustehtävissä 211,00
7.3 Erikoiseläinlääkärin oikeuden myöntäminen Suomessa tai ulkomailla suoritetun erikoiseläinlääkärin tutkinnon perusteella 271,00
7.4 Seurantanumeron hakeminen apteekkeja varten 42,00
7.5 Ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkärinpalvelujen tarjoamisesta:
7.5.1 ensimmäinen ilmoitus 171,00
7.5.2 uusintailmoitus 91,00
Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus hylätään, hakemus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
 
8. Eläinten, alkioiden, sukusolujen sekä eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuonti
8.1 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat eläimet. Tarkastus sisältää asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.1.1 yksitellen tarkastettavat hevoset 216,00
8.1.2 yksitellen tarkastettavat muut eläimet 146,00
8.1.3 yhdessä tarkastettavat jyrsijät, linnut, kalat, matelijat, hyönteiset ym. pienet eläimet 188,00
8.1.4 sirkus- ja näytöseläimet
8.1.4.1 perusmaksu 181,00
8.1.4.2 sirkus- ja näytöseläimet: tarkastusmaksu tunnilta yli tunnin kestävästä tarkastuksesta 216,00
8.2.Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden:
8.2.1 lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 103,00
8.2.2 sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 168,00
8.3 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat eläinperäiset elintarvikkeet. Tarkastus sisältää yhden erän asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen (alennettu tiheys) sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.3.1 enintään 100 kg 165,00
8.3.2   101–1  000 kg 248,00
8.3.3  1  001–5  000 kg 398,00
8.3.4   5  001–10  000 kg 548,00
8.3.5  10   001–25  000 704,00
8.3.6  yli 25  000 kg:- perusmaksu 704,00
8.3.7 jokaiselta 25  000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 16,00
8.4 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat muut eläinperäiset tuotteet kuin elintarvikkeet. Tarkastus sisältää yhden erän asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen (alennettu tiheys) sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.4.1 enintään 1  000 kg 168,00
8.4.2  1  001–20  000 kg:- perusmaksu 201,00
8.4.3 jokaiselta 1  000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 20 000 kg asti 11,00
8.4.4   20  001–46  000 kg:- perusmaksu 463,00
8.4.5 jokaiselta 20  000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 46 000 kg asti 20,00
8.4.6 yli 46   000 kg 1  042,00
8.5 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 127,00
8.6 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 241,00
8.7 Tuontierän säilyttäminen rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta:  
8.7.1 lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 5,00
8.7.2 lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 6,00
8.8 Pieneläimen säilytys ja hoito vuorokaudessa 159,00
8.9 Muonituselintarvikevaraston hyväksyminen, hyväksynnän keskeyttäminen tai peruuttaminen 216,00
8.10 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä:
8.10.1 ensimmäinen todistus 50,00
8.10.2 samanaikaisesti annettava seuraava todistus 7,00
8.11 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta tunnilta 216,00
8.12 Tuojasta johtuvasta syystä tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus alkavalta tunnilta. 216,00
8.13 Määräpaikkaan saapumattoman lähetyksen seurantatoimet tunnilta 216,00
8.14 Ruokaviraston virkaeläinlääkärin muille viranomaisille antama virka-apu tunnilta 144,00
Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
9. Eläinten kaupallinen kuljetus
9.1 Elävien eläinten kolmanteen maahan poistumistarkastus tunnilta 216,00
 
10. Eläinten hyvinvointi ja tunnistaminen
10.1 Hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntäminen
10.1.1 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhden kuukauden kuluessa syntymästä ja rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä; 166,00
10.1.2 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi syntymävuoden loppuun mennessä ja rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä; 196,00
10.1.3 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi edellä mainittua myöhemmin tai rekisteröintiä varten tarvittavia asiakirjoja ei ole toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä. 286,00
10.1.4 Tunnistusasiakirjan kaksoiskappale, korvaava tunnistusasiakirja tai uusi tunnistusasiakirja 136,00
10.1.5 Toisessa maassa myönnetyn tunnistusasiakirjan, kaksoiskappaleen tai uuden tunnistusasiakirjan tietojen kirjaaminen tietokantaan 86,00
10.1.6 Väliaikainen tunnistusasiakirja 26,00
10.1.7 Rikkoutuneen tunnistimen korvaaminen, kun hevosen tunnistus on aiemmin varmistettu 56,00
10.1.8 Rikkoutuneen tunnistimen korvaaminen, kun hevosen tunnistus joudutaan samalla varmistamaan 156,00
10.2 Eläinjalostustoiminnan mukaiset hyväksynnät ja todistukset  
10.2.1 kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön hyväksyminen tunnilta 89,00
10.2.2 jalostusohjelman tai sen muutoksen hyväksyminen tunnilta 89,00
10.3 Nautaeläinpassi 15,00
10.4 Eläinten tunnistimien hyväksyminen tunnilta 89,00
10.5. Ulkomailta hankitun eläinten keinollista lisäämistä koskevan ammattipätevyyden tai ulkomailla hankitun broilerinpitäjä ammattipätevyyden tunnustaminen tunnilta 89,00
11. Eläinten terveys
11.1 Vesiviljelyeläinten pitopaikkojen hyväksyminen (terveyslupa)
11.1.1 Hakemuksen käsittely tunnilta 89,00
11.1.2 Toimijasta johtuvat muutokset tunnilta 89,00
11.2 Eläintautilain mukainen lupa tai hyväksyntäpäätös 151,00
11.2.1 Lupa tai hyväksyntäpäätöksen lisäksi peritään kiireellisyyslisä, jos päätöksen käsittely halutaan nopeammin kuin kahdessa viikossa 99,00
11.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 68,00
11.4 Todistus Suomen eläintautitilanteesta:
11.4.1 ensimmäinen 49,00
11.4.2 samanaikaisesti annettava seuraava todistus 7,00
11.5 Eläinten vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 216,00
11.6 Lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa tunnilta 89,00
11.7 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 181,00
11.8 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 834,00
12. Kasvinterveys ja taimiaineistot
12.1 Rekisteröinti:
12.1.1 Toimijan rekisteröinti kasvinterveysrekisteriin (sähköinen asiointi) 42,00
12.1.2 Viranomaisen todistus toimijan kuulumisesta rekisteriin 70,00
12.1.3.Toimijan rekisteröintiä edeltävä tarkastus:
12.1.3.1. Sahat ja kuivaamot 372,00
12.1.3.2. Muut 89,00
12.2 Muut kasvinterveyden ja taimiaineiston tarkastukset:
12.2.1.Toimijan omavalvonnan tarkastus 89,00
12.2.2 Muut tarkastukset ja uusintatarkastukset tunnilta (erillinen käynti) 144,00
12.2.3.Toisen tarkastuksen yhteydessä tehtävät uusinta ja muut tarkastukset sekä etätarkastukset, tunnilta 89,00
12.3 Muut kasvinterveyden ja taimiaineiston maksut:
12.3.1 Muut päätökset ja luvat 70,00
12.3.2 Hakemuksen tai muun asian käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 89,00
12.3.3 Toimijan tilaaman tarkastuksen peruuttamismaksu (tarkastuspäivänä tehdyt peruutukset) 36,00
12.4 Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden lupa- ja hyväksymishakemukset:
12.4.1 Uuden lajin hyväksyminen 1  769,00
12.4.2 Uuden tuotteen hyväksyminen (jos laji hyväksytty) ja käyttökohteiden laajentaminen 614,00
12.5 Varmennettu tuotanto
12.5.1 Varmennetun tuotannon tuotantoedellytysten hyväksyminen (sisältää tuotantopaikkakohtaisen menettelytapaohjeen hyväksynnän) 274,00
12.5.2 Esiperusemokasvin hyväksyminen 89,00
12.5.3 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
12.5.3.1 Emokasvit, enintään 1 000 tainta 257,00
12.5.3.2 Emokasvit, yli 1 000 tainta 620,00
12.5.3.3 Emokasvit, yli 3 000 tainta 1  070,00
12.5.3.4 Emokasvit, yli 15 000 tainta 1  280,00
12.5.3.5 Emokasvit, yli 30 000 tainta 1  437,00
12.6 Kasvinterveystodistusta tai muuta kasvinterveyden asiakirjaa tai vaatimusta edellyttävän tuotteiden tuonti
12.6.1 Maahantuonnin poikkeuslupa
12.6.1.1 Maahantuonnin poikkeuslupa tutkimus- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai viranomaisen myöntämä todistus poikkeuslupaa varten (Letter of Authority). 89,00
12.6.1.2 Maahantuonnin poikkeuslupaan liittyvä karanteenitilan tarkastus ja hyväksyntä 144,00
12.6.2 Kasvinterveystodistusta vaativien tuontierien, joilla on 100 %:n tarkastusvaatimus, maahantuonnin kasvintarkastus tuontilähetystä kohti, lukuun ottamatta puutavaran tuontieriä 186,00
12.6.3 Käytetyt maa- ja metsätalouskoneet sekä muiden vähennetyn tai otantatarkistuksen piiriin kuuluvien tuote-erien tuontitarkastusmaksu tuontilähetystä kohti
12.6.3.1 –tarkastustiheys alle 5 % 7,00
12.6.3.2 –tarkastustiheys 5–10 % 21,00
12.6.3.3 – tarkastustiheys yli 10 % 35,00
12.6.4 Vähennetyn tarkastuksen piiriin kuuluva havupuu Venäjän federaatiosta:
12.6.4.1 Alle 50 m3 suuruinen tuontilähetys, tarkastustiheys alle 3 % 6,00
12.6.4.1.1 alle 50 m3 suuruinen tuontilähetys, tarkastustiheys 3 % tai yli 12,00
12.6.4.2. –50–250 m3 suuruinen tuontilähetys, tarkastustiheys alle 3 % 7,00
12.6.4.2.1 – 50–250 m3 suuruinen tuontilähetys, tarkastustiheys 3 % tai yli 14,00
12.6.4.3 – 251–1 000 m3suuruinentuontilähetys 150,00
12.6.4.4 1001–2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 215,00
12.6.4.5 Yli 2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 360,00
12.6.4.6 Jos tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 110,00
12.6.5 Puutavara, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa vähennetyn tarkastuksen piiriin kuuluvaa havupuutavaraa:  
12.6.5.1 Alle 50 m3 suuruinen tuontilähetys 65,00
12.6.5.2  50–250 m3 suuruinen tuontilähetys 80,00
12.6.5.3  251–1 000 m3 suuruinen tuontilähetys 150,00
12.6.5.4  1001–2  000 m3 suuruinen tuontilähetys 215,00
12.6.5.5 Yli 2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 360,00
12.6.5.6 Jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 110,00
12.7 Kasvinterveystodistusta tai muuta kasvinterveydellistä asiakirjaa vaativien tuotteiden vienti
12.7.1 Viennin kasvinterveystodistuksen (Phytosanitary Certificate) korvaavan kasvinterveystodistuksen, jälleenvientitodistuksen sekä EU:n sisäisen kasvinterveydellisen asiakirjan myöntäminen 38,00
12.7.2 Eräkohtainen vientitarkastus 123,00
12.7.3 Vientivalmiustarkastukset:
12.7.3.1 Sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 372,00
12.7.3.2 Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden tarkastus 107,00
12.7.3.3 Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden etätarkastus 44,00
12.7.3.4 Vilja, kasvihuone- ja avomaan kasvit sekä kasvituotteet, perunaa lukuun ottamatta 89,00
12.7.3.5 Perunanviljelys ja perunasato:
12.7.3.5.1 Ankeroistarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 48,00
12.7.3.5.1 Kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 77,00
12.7.4 Vientiin liittyvien vaatimusten mukaisten tarkastusnäytteiden laboratorioanalyysit:
12.7.4.1 Tautimääritys (muusta kuin viljasta, perunasta ja puusta), näytettä kohti 154,00
12.7.4.2 Viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys näytettä kohti 45,00
12.7.4.3 Viljan tautimääritys näytettä kohti 105,00
12.7.4.4. Ankeroismääritys näytettä kohti (taimitarhat, siirtonurmi, turve jne.) 130,00
 
13. Metsänviljelyaineisto
13.1 OECD -sertifikaatin ja etiketin myöntäminen metsänviljelyaineistolle 24,00
13.2 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 12,00
13.3 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 89,00
13.4 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
13.4.1 Siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto tai erillinen taimivarasto 77,00
13.4.2 Erillinen siementen pakkauspiste 33,00
13.4.3 Taimitarha ja varasto:
13.4.3.1 Kasvihuonepinta-ala alle 5  000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 50,00
13.4.3.2 Kasvihuonepinta-ala 5  000–10  000 m2 118,00
13.4.3.3 Kasvihuonepinta-ala yli l0   000 m2 309,00
13.5 Metsäviljelyaineiston uusintatarkastus 232,00
13.6 Siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkistaminen (mänty, kuusi) 45,00
 
14. Siemen
14.1 Siemenpakkaamotarkastus, tuntihinta 89,00
14.2 Siemenpakkaamolupapäätös ja päätöksen laajennus 90,00
14.3 Vuosimaksu, pakatut kg/vuosi
14.3.1 enintään 1 000 120,00
14.3.2 1  001–10 000 140,00
14.3.3 10  001–200 000 170,00
14.3.4 200 001–500 000 210,00
14.3.5 500  001–1  000 000 240,00
14.3.6 yli 1  000  001– 280,00
14.4 Vakuustodistukset
14.4.1 Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 15,00
14.4.2 Perunan vakuustodistukset, kpl 0,11
14.4.3 Muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,09
14.4.4 Vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 7,00
14.4.5 Vakuustodistusten etätulostus kauppaerältä 13,00
14.4.6 vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 2,00
14.5 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
14.5.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 80,00
14.5.1.1 viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 10,00
14.5.1.2 viljelystarkastus hehtaarilta; perussiemenen jälkeiset sukupolvet ja oman tilan siemenperunan lisäysaineistotuotanto ilman markkinointia (vain yksi tarkastuskerta) 14,00
14.5.2 Jos viljelytarkastuspyyntö tulee Ruokavirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista siemenviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu:  
14.5.2.1 viljelystarkastuspyyntö 5.6. jälkeen 56,00
14.5.2.2 viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen 107,00
14.5.3 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten ja ankeroismääritys siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohden (ha kahden desimaalin tarkkuudella)vähintään kuitenkin 110 euroa/käyntikerta 48,00
14.5.3.1 maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten viljelykseltä ja ankeroismääritys hehtaaria kohti (ha kahden desimaalin tarkkuudella), kun näytteenotto tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten (vähintään kuitenkin 110 euroa/käyntikerta) 67,00
14.6 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 66,00
14.6.1 siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 12,00
14.6.2 siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä, vaalea rengasmätä 78,00
14.6.3 siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä: vaalea ja tumma rengasmätä 105,00
14.6.4 siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä, ELISA-menetelmä 258,00
14.6.5 siemenperunan virusmääritys, 1 virus 100 mukulan näytteestä, ELISA-menetelmä 142,00
14.6.6 siemenperunan virusmääritys, Y-virus 100 mukulan näytteestä, RT-PCR menetelmä 467,00
14.7 Siemenperunan varastotarkastus
14.7.1 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemen ja edeltävät siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 190,00
14.7.2 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemenen jälkeiset siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 151,00
14.7.3 Muut siemenperunan sertifiointiin liittyvät eritystarkastukset perusmaksun lisäksi alkavalta tunnilta 89,00
14.8 Kylvösiemenen viljelytarkastus- ja sertifiointipäätökset
14.8.1 Siemenviljelystarkastuspäätös ja ilmoituksen esikäsittely 33,00
14.8.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös, OECD-sertifikaatti vientiä varten 21,00
14.8.2.1 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös 26,00
14.9 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin (sisältää uudet sertifiointipäätökset) 42,00
14.10 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 88,00
14.11 Siementavaran kenttäkoetarkastus 306,00
14.12 Siemenliikkeiden viljelystarkastajiin ja näytteenottajiin kohdistuvat valvontamaksut  
14.12.1 Viljelystarkastus liikkeen viljelystarkastajan tekemien tarkastusten valvomiseksi, perusmaksu 80,00
14.12.2 Viljelystarkastus liikkeen viljelystarkastajien tekemien tarkastusten valvomiseksi, ha-maksu 10,00
14.12.3 Kenttäkoetarkastus liikkeen viljelystarkastajan toiminnan valvomiseksi 153,00
14.12.4 Valvontanäytteenotto liikkeen näytteenottajan toiminnan valvomiseksi, perusmaksu 80,00
14.12.5 Valvontanäytteenotto liikkeen näytteenottajan toiminnan valvomiseksi, jokainen alkava tunti 89,00
14.12.6 Siemenliikkeen palveluksessa olevan kylvösiemennäytteenottajan valvonta/vuosi 762,00
15. Lajike
15.1 Kasvinjalostajanoikeus
15.1.1 Hakemusmaksu 473,00
15.1.2 Vuosimaksu 356,00
15.1.3 Uudelleenkäsittelymaksu 144,00
15.2 Kansainvälinen UPOV -lajikekuvausasiakirja 240,00
15.3 Kasvilajikeluetteloon hakeminen (ei koske alkuperäiskasvilajikkeita eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita eikä hedelmä- ja marjakasveja) 293,00
15.3.1 Hyväksynnän uudistaminen 84,00
15.4 DUS-testi, kaikki lajit 1  150,00
15.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 575,00
16. Maaseutu
16.1 Teurasruhojen luokitus
16.1.1 vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmaksua 2  412,00
16.1.2 lisäksi peritään lisämaksua teurastetulta ja luokitellulta
16.1.2.1 nautaeläimeltä 0,59
16.1.2.2 sialta 0,03
16.1.3 Teurastamolta, joka teurastaa vuodessa keskimäärin alle 150 täyskasvuista nautaeläintä viikossa tai alle 500 sikaa viikossa, peritään vuotuista perusmaksua 1  206,00
16.1.4 Pääasiassa lampaita teurastavan teurastamon perusmaksu 804,00
Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Ruokavirastolle lähettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yhteydessä.
16.2 FLEGT –luvan käsittely 70,00
16.2.1 Jos luvan käsittelemiseksi on perusteltua syytä ottaa tavaraerästä näytteitä tai hankkia muuta vastaavaa selvitystä sen todentamiseksi, että tavaraerä vastaa siitä luvassa annettuja tai lupaviranomaisella muutoin olevia tietoja, tuojalta peritään selvityksen hankkimisesta Ruokavirastolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia vastaava maksu, joka määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan.
16.3 Perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukaisten lausuntojen laatiminen tunnilta 89,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.