1191/2021

Helsingissä 16.12.2021

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 348/1994 ja viimeksi mainittu laissa 1286/2016:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, Poliisiammattikorkeakoulua sekä paikallispoliisia.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta;

3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä lupa;

7) viisumin jatkaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseneltä;

8) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

9) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten vaalilain (714/1998) 1 §:ssä tarkoitetuissa eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa, aluevaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa tai kansanäänestyksessä tai saamelaiskäräjien vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa;

10) esitutkintalain (805/2011) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle tai yhdenvertaisuusvaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

11) poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettu poliisitutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja suoritteita;

12) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.

3 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945‒1952 osallistuneen henkilön passista peritään alennettu suoritemaksu. Alennettu suoritemaksu ei koske pika- ja express-passia eikä väliaikaista passia.

Oikeus alennettuun suoritemaksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat viranomaisen yleisessä tietoverkossa, virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta, jos kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, käräjäoikeudelta peritään sen toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 85 euron maksu.

5 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa erikseen säädetä hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

6 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman, vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia asioita, virka-apua Puolustusvoimille ja siviilipalveluslain (1446/2007) 103 §:ssä, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:ssä sekä työtapaturma ja ammattitautilain (459/2015) 253 ja 254 §:ssä tarkoitettua virka-apua;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät ilmailulain (864/2014) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irrallaan olevan koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) lakisääteinen tietopalvelu;

11) arpajaislain (1047/2001) 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot ja korvaukset;

12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä;

13) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä suoritettava toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton;

14) henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä suoritettu toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyynnöt ovat niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia;

15) muut 1–14 kohdassa tarkoitettuihin suoritteisiin verrattavat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 76 euroa tunnilta sekä ajoneuvolain (82/2021) 2 §:n 27 kohdassa tarkoitetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja vesiliikennelain (782/2019) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetun vesikulkuneuvon käytön omakustannushintana 28 euroa tunnilta. Maksu peritään jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Jos poliisi käyttää yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työaikaa enintään kaksi tuntia, päätöksen suoritemaksu on 66 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käyttää tätä enemmän työaikaa, päätöksen suoritemaksuna peritään 76 euroa tunnilta, kuitenkin korkeintaan 760 euroa.

7 §
Veikkaus Oy:ltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään Veikkaus Oy:ltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä Poliisihallitukselle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Veikkaus Oy:ltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

6) poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset lukuun ottamatta 10 §:ssä tarkoitettuja jäljennöksiä sekä postituspalvelut ja pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) sellaiset poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutus- ja materiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, joita on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) asuinhuoneiston vuokraaminen Poliisiammattikorkeakoululta;

9) muu kuin lakisääteinen tietopalvelu;

10) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

11) erikoiskuljetuksissa ja arvokuljetuksissa avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät;

13) valokuvaus haettaessa passia poliisilaitokselta Helsinki-Vantaan lentoasemalla;

14) muut 1–13 kohdassa tarkoitettuihin verrattavat suoritteet.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 8 kohdassa säädetään, Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus on kuitenkin maksutonta.

10 §
Asiakirjajäljennöksestä perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §: ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta mustavalkoisesta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,70 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1,40 euroa sivulta.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse peritään 2 momentin mukainen maksu.

Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle ulkoiselle tiedonsiirtovälineelle, tallenteesta peritään maksu, joka on 23 euroa levyltä tai ulkoiselta tiedonsiirtovälineeltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään maksuna 6 §:n 2 momentin mukainen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

11 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettu valvontamaksu peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu–kesäkuu ja heinäkuu–joulukuu.

Edellä 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

12 §
Kurssimaksun periminen ja palauttaminen

Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksut peritään sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty.

Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille.

Poliisiammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16.12.2021

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Neuvotteleva virkamies
Johanna Kari

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
AMPUMA-ASEET (POLIISI)
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat
Aselupa 105€
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 48 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 40 €
Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, aselupa kaasuaseelle 40 €
Aseenkäsittelylupa 43 €
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus 32 €
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 72 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 35 €
Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tailisäkortti, taikka ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen 35 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 72 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 35 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen 50 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus
(ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 105 €
Muu säilytystilojen tarkastus 105 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus 35 €
Euroopan ampuma-asepassi 76 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 35 €
Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 35 €
ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET
Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 35 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 33 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 33 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki 56 §) 35 €
Rahankeräys
Rahankeräysluvan muutos 30 €
Pienkeräysilmoitus 63 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 79 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 39 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 41 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 44 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 26 €
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) maksut) 60 €
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksut) 54 €
Henkilökortti, yhteismyöntö (sisältää DVV:n maksut) 52 €
Henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksut) 46 €
Ulkomaalaisen henkilökortti (sis. DVV:n maksun) 60 €
Ulkomaalaisen henkilökortti, sähköinen hakemus (sis. DVV:n maksun) 54 €
Alaikäisen henkilökortti 40 €
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 34 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö 32 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus 26 €
Väliaikainen henkilökortti 36 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (sisältää DVV:n maksunaktivointitunnuslukukirjeen tilauksesta) 23 €
Henkilön tunnistaminen
(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksenvarmennepalveluista (661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestätunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) 17 §) 47 €
Passi
Passi (sisältää DVV:n maksun) 50 €
Passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 44 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää DVV:n maksun) 25 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää DVV:nmaksun) 22 €
Pikapassi (sisältää DVV:n maksun) 69 €
Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 63 €
Express-passi (sisältää DVV:n maksun) 89 €
Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 83 €
Väliaikainen passi 85 €
Merimiespassi 65 €
Merimiespassi, sähköinen hakemus 59 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 160 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 55 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 44 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 44 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 32 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi 225 €
Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 175 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 55 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 44 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 44 €
Turvatarkastus
Turvatarkastajaksi hyväksyminen 76 €
Turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttaminen 61 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 55 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 44 €
Vartijakortin kaksoiskappale 44 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 52 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 40 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 40 €
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET
Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 35 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 35 €
Ilmoitukset
Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 35 €
2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus
Poliisihallituksen toimitiloissa 19 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa jaasiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Ampuma-aseen merkintä tai yksittäisen osan merkintä 11 €/ asetai aseen osa
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (Poliisihallituksen toimitiloissa) 50 €/ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (muualla kuin Poliisihallituksentoimitiloissa) 400 €/tarkastus
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 40 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 35 €
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 68 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 145 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 145 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 43 €
Kaupallinen tuontilupa 68 €
Kaupallinen siirtolupa 43 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 43 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 35 €
Kaupallinen vientilupa 145 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 145 €
Yksityinen vientilupa 112 €
Merkinantolaitteiden tarkastus 50 € ase/esine
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 400 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 200 €
Elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen käsittelymaksu 75 €
Elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 112 €
Vastuuhenkilön koe 160 €
Vastuuhenkilön tai vastuuhenkilön sijaiseksi hyväksyminen 160 €
Ase-elinkeinoluvan haltijalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainenvalvontamaksu:
Kauppa, säilyttäminen ja välittäminen 180 €
Kauppa (ainoastaan patruuna- tai kaasusumutinkauppa) 90 €
Valmistaminen 180 €
Korjaaminen ja muuntaminen(ei peritä, jos samaan toimipaikkaan on olemassa myös valmistamislupa) 90 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut Poliisihallitukselle lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 255 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 135 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Aselupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 150 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 80 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 65 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 32 €
Ampumarata
Ampumaratalupa 430 €
Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 185 €
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 43 €
Järjestyssäännön muutos 43 €
Ampumarataluvan muu muutos 108 €
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 76 €
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 200 €
Räjähteiden lähtöaineet
Räjähteiden lähtöainelupa 50 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 35 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 33 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 33 €
Bingo
Bingolupa 180 €
Bingoluvan muutos 48 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 48 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 300 €
Rahankeräysluvan muutos 100 €
Vuosi-ilmoitus 120 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 330 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 110 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 45 €
Turvallisuusalan elinkeinolupa
Turvallisuusalan elinkeinolupa 400 €
Turvallisuusalan elinkeinoluvan muuttaminen 200 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 75 €
Muutosilmoituksen perusteella tehtävä päätös 112 €
Turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoilta perittävä valvontamaksu: 155 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen, jollei sitä ole maksettu sähköisen asioinnin kautta tehdyn vuosi-ilmoituksen yhteydessä.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut Poliisihallitukselle lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu turvallisuusalan elinkeinolupa.
Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksihyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksivastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 175 €
Hyväksymisen muuttaminen 175 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 175 €
Hyväksymisen muuttaminen 140 €
Voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 175 €
Hyväksymisen muuttaminen 140 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 90 €
3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET
Koiran tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 150 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 120 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 50 €
Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 255 €
Asekouluttajakoulutus 2 555 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 550 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 855 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €
Säilytystilojen erityiskoulutus 1 150 €
4. MUUT SUORITTEET
Muu hakemuksesta annettava päätös 38 €
Pyynnöstä annettava todistus 30 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 54 €
Tarkastuspassi 25 €
Viisumin jatkaminen 30 €
Ajokorttilain (386/2011) 91 a §:n mukainen sopivuuslausunto 31 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.