1179/2021

Helsingissä 16.12.2021

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 770/2020, 3 §:n 2 momentti laissa 1298/2003, 8 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1104/2017 ja liite laissa 887/2020, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 770/2020 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 § seuraavasti:

2 §

Tätä lakia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahvasti denaturoitu sen Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti, jossa ne on luovutettu kulutukseen. Kyseisiin tuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslain (182/2010) 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää. Tätä lakia ei sovelleta myöskään tuotteisiin, jotka on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion antamien säännösten tai määräysten mukaisesti lievästi denaturoitu ja jotka on lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen tai käytetään tällaisen tuotteen valmistusprosessissa valmistuslaitteiden puhdistukseen ja huoltoon. Jos kyseisiä tuotteita ei vielä ole lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen, niihin sovelletaan valmisteverotuslain 4 ja 8 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää.

3 §

Tämän pykälän viittaukset tullitariffin nimikkeisiin kohdistuvat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1602 nimikkeistöön.

8 §

Verottomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään:


7) tuotteet, jotka sisältyvät elintarvikelain (297/2021) 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuihin ravintolisiin, jos kulutukseen luovutetun ravintolisän vähittäismyyntipakkauksen tilavuus on enintään 0,15 litraa ja ravintolisän markkinoille saattamisesta on tehty mainitun lainkohdan mukainen ilmoitus;


10 §

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimitettavaa verotusta varten voi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4, 9 a, 13 a ja 18 a artiklassa ja 22 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitettu pienvalmistaja itse antaa todistuksen vuosituotantonsa määrästä ja siitä, että sen toiminta on mainituissa artikloissa ja artiklan kohdissa säädettyjen vaatimusten mukaista. Todistus annetaan täyttämällä valmisteverotuslain 58 tai 78 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen asiakirjan asianomaiset kohdat. Jos tuotteiden lähettäjä on muu kuin valmistaja, lähettäjä täyttää asiakirjan asianomaiset kohdat valmistajan antaman vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 175/2021
VaVM 22/2021
EV 189/2021

Helsingissä 16.12.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Liite

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus-prosentteina Tuote-ryhmä Veron määrä
Olut
– yli 0,5 mutta enintään 3,5 11. 28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
– yli 3,5 12. 38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
– yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 5,5 mutta enintään 8 23. 287 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 8 mutta enintään 15 24. 421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
– yli 15 mutta enintään 18 25. 421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
– yli 1,2 mutta enintään 15 31. 501 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
– yli 15 mutta enintään 22 32. 771 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
– yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
– yli 2,8 45. 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut 46. 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.