1156/2021

Helsingissä 16.12.2021

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2022 ja 2023

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) luonnonsuojelulain (1096/1996) tai kumotun luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annettavat päätökset ja luvat:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 500 euroa;

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon 200 euroa;

c) lupa hirvenajoon metsästyksen yhteydessä 100 euroa;

d) muu kuin a–c alakohdassa tarkoitettu hakemuksesta annettava päätös tai lupa 100 euroa taikka 200 euroa, jos päätös tai lupa edellyttää selvästi tavanomaista enemmän valmistelua;

2) maastoliikenteeseen liittyvät julkisoikeudelliset päätökset:

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa kolmelta tunnilta, 15 euroa vuorokaudelta, 30 euroa viikolta ja 50 euroa kelkkailukaudelta;

b) perhekohtainen uralupa 50 euroa kelkkailukaudelta;

c) Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa;

d) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 30 euroa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, maksuttomia ovat kuitenkin tieteelliseen tai opetustarkoitukseen, vierasperäisen tai haitallisesti lisääntyneen eliölajin vähentämiseksi taikka luonnonsuojelualueelle kaatuneen riistaeläimen haltuun ottoon myönnettävät luvat ja tehtävät päätökset.

3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Luonnonsuojelulain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella annettavasta luvasta poistaa luonnonsuojelualueelta pyyntiluvanvaraisen riistaeläinlajin yksilö peritään kiinteä maksu 50 euroa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolella sekä maastoliikenteeseen liittyvät yrittäjä- ja ryhmäluvat;

2) varaustuvan, vuokratuvan ja muun varattavan tai vuokrattavan taukopaikan käyttömaksu;

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus sekä retkeilyn palveluvarustuksen käyttö yritystoiminnassa;

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö;

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti;

6) opastuspalvelut ja -tuotteet, julkaisut, lehdet, tallenteet sekä muut vastaavat suoritteet;

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet;

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut;

9) jäljenteet;

10) muut 1–9 kohdassa tarkoitettuja palveluja ja suoritteita vastaavat palvelut ja suoritteet;

11) tietoaineistojen luovutus ulkopuolisille tilauksesta.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, maastoliikenneluvista kelkkailu-urien ulkopuolella ei kuitenkaan peritä maksua, jos maastoliikennelupa liittyy ei-kaupalliseen tutkimukseen.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 11 kohdassa säädetään, tietoaineistojen luovutuksesta ei kuitenkaan peritä maksua, jos tietoaineistojen luovutus liittyy viranomaisten väliseen tai sen luonteiseen kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön taikka velvoitteisiin, ei-kaupalliseen tutkimukseen tai opetustarkoituksiin taikka Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimeksiantoihin tai sen yhteistyöhankkeisiin.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Viivästysseuraamukset

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

7 §
Erinäiset säännökset

Edellä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun varauksen tai vuokrauksen muuttamisesta ja peruuttamisesta veloitetaan maksu kulloinkin voimassa olevien Metsähallituksen Luontopalvelujen varausehtojen mukaisesti.

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 16.12.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.