1135/2021

Helsingissä 9.12.2021

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022–2024

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain 5 § laissa 956/2018:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon maksullisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

2) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

3) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

4) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:ssä tarkoitettu Verohallinnon antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

5) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 43 §:ssä tarkoitettu Verohallinnon päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä;

6) valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitetut luvat sekä luvat, joista säädetään mainitun lain 1 §:ssä mainituissa valmisteverolaeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa;

7) tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 11 §:ssä tarkoitetut hintalipukkeet;

8) jäljennös tai todistus salassa pidettävästä verotusasiakirjasta, silloin kun se luovutetaan muuta tarkoitusta kuin verotusta tai taloudellisen aseman selvittämistä varten;

9) salassa pidettävien tietojen vakiomuotoisen sähköisen luovuttamismenettelyn perustaminen ja salassa pidettävien verotusasiakirjojen luovuttaminen sähköisessä muodossa muutoin kuin vakiomuotoisena tietoluovutuksena;

10) muut kuin 1–9 kohdassa tarkoitetut toimeksiannosta suoritettavat, verotusasiakirjojen ja niiden sisältämien tietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä. Tietojen luovuttamisella taloudellisen aseman selvittämistä varten tarkoitetaan tietojen antamista silloin, kun toinen viranomainen tai yksityinen taho on pyytänyt verovelvolliselta selvitystä tämän taloudellisesta asemasta.

Vakiomuotoisella tietojen luovuttamisella tarkoitetaan tietojen antamista säännöllisesti sähköisessä muodossa samaa käyttötarkoitusta varten samalle taholle muuna kuin yksittäisenä kertaluovutuksena.

2 §
Ennakkoratkaisut

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettu Verohallinnon maksullinen suorite on keskusverolautakunnan tai muu Verohallinnon antama päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun, sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua taikka jättää asia tutkimatta tai sillensä.

Tässä pykälässä tarkoitetusta suoritteesta peritään päätös- ja käsittelymaksu kiinteähintaisena tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Verohallinto voi periä päätösmaksun lisäksi käsittelymaksun silloin, kun ennakkoratkaisun hakija ei ole kirjallisessa hakemuksessa yksilöinyt kysymystä riittävästi tai esittänyt riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi ja Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyvien Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen hinta on puolet maksutaulukon mukaisesta päätösmaksusta.

Edellä 4 momentissa säädetystä poiketen autoverotusta koskevien ennakkoratkaisujen päätösmaksu on ajoneuvokohtainen.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) Verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

5) asiakirjojen ja muun aineiston kopiointi, lähettäminen ja postitus;

6) muut kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Verohallinto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Asioihin, jotka ovat vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9.12.2021

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Erityisasiantuntija
Pertti Nieminen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2022–2024
Suorite Hinta
I Päätösmaksu ja käsittelymaksu
1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu
1.1) Päätösmaksu, kun päätös sisältää keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
– luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 980 euroa
– luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 2 520 euroa
1.2) Päätösmaksu, kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä. Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä 4 200 euroa
1.3) Käsittelymaksu asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä 120 euroa
2) Muu Verohallinnon antama ennakkoratkaisu
2.1) Päätösmaksu, kun päätös sisältää tuloverotusta koskevan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
– luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 425 euroa
– luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 1 260 euroa
2.2) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta 255 euroa
2.3) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 425 euroa
2.4) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sairausvakuutusmaksua 145 euroa
2.5) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 255 euroa
2.6) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee valmisteverotusta
– ennakkoratkaisu on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 550 euroa/tavara
– ennakkoratkaisu ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 385 euroa/tavara
2.7) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee autoverotusta 250 euroa
2.8) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa 425 euroa
2.9) Kahden tai useamman ennakkoratkaisun liittyessä samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta asiaan liittyvästä ennakkoratkaisusta puolet kohtien 2.1–2.6 ja 2.8 mukaisesta päätösmaksusta kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun mukainen koko maksu ja yhteensä enintään kohdan 2.10 mukainen maksu
2.10) Päätösmaksu, kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä. Erityisen laaja selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä 2 520 euroa
2.11) Käsittelymaksu asiassa, jossa Verohallinto päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä. Käsittelymaksu peritään myös silloin, kun Verohallinto pyytää hakijalta vähäistä enemmän lisäselvitystä sen johdosta, että hakemus ei ole riittävän yksilöity tai se ei sisällä riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi 120 euroa
II Julkisoikeudellinen suorite
1) Nimeämispäätös tuloveroasetuksen 2 §:n perusteella 425 euroa
2) Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta, kun
– päätöstä varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1–5 tuntia) 500 euroa
– päätöstä varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 850 euroa
3) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 575 euroa
4) Päätös arvonlisäverolain 72 k §:n mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen 575 euroa
5) Päätös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n mukaisesta kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä 575 euroa
6) Maksu 1–5 kohdan mukaisessa asiassa, jossa Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun kuin asianomaisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen 120 euroa
7) Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat
7.1) Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat
7.1.1) Yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 770 euroa
– lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 235 euroa
– kuitenkin enintään 1 100 euroa
7.1.2) Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 575 euroa
– lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 220 euroa
– kuitenkin enintään 880 euroa
7.1.3) Lupa silloin, kun valmistajalla on vain kotimaisia toimituksia tai kun lupa tarvitaan muiden kuin valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyä varten 110 euroa
7.2) Valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat
– yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 530 euroa
– vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 420 euroa
7.3) Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat
– yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa 595 euroa
– vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 550 euroa
– vain muiden kuin valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyä varten tarvittava lupa 110 euroa
7.4) Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa 485 euroa
7.5) Muut luvat 155 euroa
7.6) Maksu 7.1–7.4 kohdassa tarkoitetun lupapäätöksen voimassaoloajan pidentämistä tai vähäisestä muuttamisesta 340 euroa, kuitenkin enintään luvasta perittävä maksu
7.7) Maksu 7.1–7.4 kohdan mukaisessa asiassa, jossa Verohallinto antaa hylkäävän päätöksen 165 euroa, kuitenkin enintään luvasta perittävä maksu
7.8) Maksu 7.5 kohdassa tarkoitetun lupapäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä tai vähäisestä muuttamisesta taikka maksu silloin, kun Verohallinto antaa hylkäävän päätöksen 55 euroa
8) Verotustietojen luovuttaminen todistuksena tai jäljennöksenä 4 euroa/kappale
– verotustiedon luovuttamisesta peritään laskutuskerralta vähintäänTämä maksu sisältää 1–3 kpl todistuksia tai jäljennöksiä. 15 euroa
– tietojen luovuttamisen vaatiessa yli ½ tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta tuntiveloitusmaksu 70 euroa/alkava tunti
9) Tietojen luovuttaminen sähköisesti
9.1) Vakiomuotoisen tietoluovutuksen perustaminen
Teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat kustannukset
9.2) Muuhun kuin vakiomuotoiseen tietoluovutukseen liittyvä määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyö
– Verohallinnon asiantuntijatyön omakustannushintana peritään 145 euroa/alkava tunti
– teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat kustannukset
10) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n mukaiset Verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet
Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn Verohallinnon asiantuntijatyön omakustannushintana peritään 145 euroa/alkava tunti
ja toimistotyön omakustannushintana peritään 60 euroa/alkava tunti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.