1121/2021

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tuomioistuimen, haastemiehen, Syyttäjälaitoksen sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin suoritteista perittävistä maksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta, siltä osin kuin niistä ei säädetä muualla laissa tai asetuksessa.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan, mitä haastemiesten suoritteista säädetään.

2 §
Haastemiehen suorittama tiedoksianto

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään maksua 85 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä, jos tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

Poliisilta ei peritä maksua haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta.

3 §
Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään maksua 85 euroa. Maksua ei peritä, jos tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

4 §
Todistusmaksut

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 32 euroa. Todistusmaksu ei sisällä mahdollisesta jäljennöksestä perittävää maksua.

Todistusmaksua ei kuitenkaan peritä todistuksesta:

1) joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan;

2) jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin;

3) jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten;

4) joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

5 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2,60 euroa sivulta, asiakirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä peritään 0,60 euroa sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1,20 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 92 euroa asiakirjalta;

2) salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3,70 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 193 euroa asiakirjalta.

Tilauksesta valmistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään kymmenen euroa tilausta kohti.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 ja 2 momentissa säädetty maksu. Sähköpostitse tai telekopiona toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Sähköisesti talletetun asiakirjan lähettämisestä maksutta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 1 ja 2 momentissa.

6 §
Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 5 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista:

1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle;

2) jäljennös suullisen valmistelun tai pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa ja hakijalle hakemusasiassa;

3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle tai konkurssipesän pesänhoitajalle;

4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;

5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljennökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen;

6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 5 §:ssä tarkoitettu jäljennös;

7) sakon muuntorangaistusta koskevassa asiassa annettava toimituskirja asianosaiselle;

8) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava asiakirja ulkoministeriölle;

9) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja Valtiokonttorille;

10) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, jos jäljennös toimitetaan tieteellisiä tutkimustarpeita varten.

7 §
Valat ja vakuutukset

Valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään 104 euroa, lukuun ottamatta tuomarinvakuutusta sekä tuomioistuimen virkamiehen tuomarinvakuutusta vastaavaa vakuutusta.

8 §
Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut kustannukset

Kuuluttamisesta virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä peritään kuuluttamiskustannusten korvauksena 181 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, se valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 5  §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 29 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 24 euroa, kuitenkin enintään 585 euroa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.

9 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomainen hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, ovat julkaisut, asiantuntijapalvelut ja tilavuokrat.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

Maksun perimiseen suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16.12.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Piritta Koivukoski-Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.