1094/2021

Helsingissä 9.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022-2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain (1434/2007) 6 §:n, kuvaohjelmalain (710/2011) 29 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain 6 § laissa 671/2013, kuvaohjelmalain 29 § laissa 673/2013 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti perii seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista niiden omakustannusarvoon perustuvan kiinteän maksun:

1) Kuvaohjelman luokittelu ja ilmoittaminen 8 euroa/ ohjelma;

2) Lupa esittää kuvaohjelmia erityisessä tilaisuudessa luokittelematta ja merkitsemättä 160 euroa;

3) Valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille ja valtionavustusta saaville kirjastoille sekä valtion ja kuntien viranomaisille annettava tai välitettävä kirjaston kaukolainapalvelu 10 euroa;

4) Ulkomaisille kirjastoille sekä koti- ja ulkomaisille yrityksille annettava tai välitettävä kirjaston kaukolainapalvelu 15,50 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

2 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti perii seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista niiden omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun:

1) Kuvaohjelmaluokittelijakoulutus 1 520 euroa;

2) Kuvaohjelmaluokittelijan kertauskoulutus 500 euroa;

3) Kuvaohjelmalain (710/2011) 30 §:n mukaisen luokittelua koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös 90 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

3 §
Maksun periminen ja perimättä jättäminen eräissä tilanteissa

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksu voidaan jättää kokonaan perimättä, jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Kansallinen audiovisuaalinen instituutti hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luokittelupalvelut;

2) tieto- ja kopiopalvelut;

3) filmi- ja digitaalisen kopion lainauspalvelut;

4) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

5) valokuvapalvelut;

6) huolinta;

7) tilojen ja laitteiden käyttö;

8) asiantuntijapalvelut ja selvitykset;

9) muu kuin kuvaohjelmalain 13 §:ssä tarkoitettu koulutus;

10) arkistopelasteen käyttö;

11) käyttö- ja esitysoikeuksien myynti;

12) elokuvaesitysten pääsymaksut; sekä

13) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Muut maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ottaen huomioon, mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Maksuttomat suoritteet

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön;

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon ja yhteistyöhön liittyvä toiminta;

3) kirjaston kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden käyttö;

4) suppeat tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut;

5) kansallisen audiovisuaalisen instituutin digitaalisen aineiston käyttö itsepalveluna sitä varten osoitetuilla työasemilla;

6) verkkopalvelun kautta yleisön saataviin saatetun kotimaisen elokuvan katselu;

7) koululaisnäytännöt ja työpajatoiminta; ja

8) kuvaohjelmalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 9.12.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.