1091/2021

Helsingissä 9.12.2021

Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 6 § ja

muutetaan 38 § ja 45 § sekä

lisätään asetukseen uusi 46 a § seuraavasti:

38 §
Kutsukirje

Tiedotettaessa toimituksen aloittamisesta on kiinteistönmuodostamislain 168 §:ssä tarkoitetussa kutsukirjeessä ja sanomalehdessä sekä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivulla julkaistavassa kutsussa mainittava:

1) toimituksen alkamisen aika ja paikka;

2) toimituksen tarkoitus;

3) toimituksen kohteena oleva alue sopivalla tavalla yksilöitynä; ja

4) muita tietoja tarpeen mukaan; sekä

5) ettei asianosaisen poissaolo estä toimituksen suorittamista.

45 §
Toimitusasiakirjat

Kiinteistötoimituksen toimitusasiakirjoja ovat:

1) hakemus ja kirjaamisviranomaisen ilmoitus lainhuudon myöntämisestä;

2) toimitusmääräys;

3) pöytäkirja;

4) toimituspäätösasiakirja;

5) toimituskartta;

6) jako-, uusjako- tai järjestelysuunnitelma;

7) asianosaisten sopimus toimituksessa ratkaistavasta asiasta; sekä

8) muut asiakirjat, jotka osoittavat, miten toimitus on suoritettu, tai jotka ovat olleet toimituksessa tehtyjen ratkaisujen perusteena.

46 a §
Toimituspäätösasiakirja

Sen lisäksi, mitä kiinteistönmuodostamislain 187 §:ssä säädetään, kirjallisessa menettelyssä laadittavaan toimituspäätösasiakirjaan on muun ohella merkittävä kirjallista menettelyä koskeva päätös ja selvitys menettelyn edellytyksistä. Toimituspäätösasiakirjaan on lisäksi merkittävä toimituspäätöksen antamisajankohta ja selvitys toimituspäätöksen antamisajankohdan ilmoittamismenettelystä asianosaisille.

Mitä edellä 46 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään pöytäkirjaan tehtävistä merkinnöistä, sovelletaan myös toimituspäätösasiakirjaan tehtäviin merkintöihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 9.12.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.