1080/2021

Helsingissä 3.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022–2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lunastuspäätökset sekä muinaisjäännösten hoitoluvat.

2 §
Omakustannusarvoa alempi julkisoikeudellinen suorite

Museovirasto perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) nojalla annettavasta maastavientilupapäätöksestä. Maksun suuruus on 114 euroa.

Maksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä maastavientilupapäätöksestä.

Museoviraston oikeudesta jättää maksu perimättä eräissä tapauksissa säädetään 1 momentissa mainitun lain 13 §:ssä.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Museovirasto perii keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvan kiinteän maksun ovat:

1) muinaismuistolain 11 §:ssä tarkoitettu kajoamislupapäätös 600 euroa;

2) muinaismuistolain 10 §:n ja 18 §:n nojalla annettava tutkimuslupapäätös 112 euroa.

Maksu peritään 1 momentissa mainituissa päätöksissä sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista Museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) arkeologiset kenttäpalvelut mukaan lukien muinaismuistolain 13 ja 15 §:ssä tarkoitetut selvitykset, tutkimukset ja muut erityiset toimenpiteet;

2) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

4) valokopiot, digitaaliset kopiot ja muut jäljennökset;

5) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisen käyttöön;

7) kokoelmahallintapalvelut ja kulttuuriympäristön tiedonhallintapalvelut;

8) kokoelmapalvelut;

9) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Museovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Kirjaston omista kokoelmista annetut lainat sekä kokoelmien ja aineistojen käyttö kirjaston tiloissa ovat maksuttomia.

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavista ja välitettävistä kaukopalveluista samoin kuin vastavuoroisuuteen perustuvasta, ulkomaille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta maksu, jossa on huomioitu muille suoritettujen maksujen taso.

Muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat jäljenteet, tiedonhaut ja muut informaatiopalvelusuoritteet, asiakkaan toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset, muille kuin 2 momentissa mainituille annettavat kaukolainat, käännös-, koulutus-, konsultti- ja konservointipalvelut, julkaisut ja muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 3.12.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.