1040/2021

Helsingissä 26.11.2021

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) nojalla:

1 §
Soveltamisala ja suhteellisuusperiaate

Tässä asetuksessa säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014):

1) 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta raportoinnista Finanssivalvonnalle;

2) 7 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta eturistiriitatilanteiden hallinnasta;

3) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta;

4) 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetuista sijoittajille annettavista tiedoista;

5) 13 luvun 2 §:n 3 momentissa ja 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä Finanssivalvonnan myöntämälle poikkeukselle;

6) 17 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista riittävistä tiedoista;

7) 18 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta yhtiön tyhjentämisestä varoista silloin, kun kohdeyhtiö on muu kuin suomalainen osakeyhtiö;

8) 19 luvun 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisältämistä asiakirjoista;

9) 21 luvun 6 c §:n 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista, jotka Finanssivalvonnan on toimitettava.

Rekisteröitymisvelvollisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin sovelletaan, mitä 1 momentin 3–5 kohdassa säädetään.

Tätä asetusta on sovellettava tavalla, joka ottaa huomioon vaihtoehtorahastojen hoitajan ja erityisen säilytysyhteisön sekä niiden konsolidointiryhmien koon, oikeudellisen ja hallinnollisen rakenteen sekä toiminnan laadun ja laajuuden (suhteellisuusperiaate). Vaihtoehtorahastojen hoitajan tai erityisen säilytysyhteisön hallituksen on hyväksyttävä suhteellisuusperiaatteen soveltamisen perusteet.

2 §
Raportoitavat tiedot ja asiakirjat

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on pyynnöstä toimitettava Finanssivalvonnalle yksityiskohtainen luettelo kaikista kunkin vuosineljänneksen päättyessä hoitamistaan vaihtoehtorahastoista.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on pyynnöstä toimitettava Finanssivalvonnalle kustakin hoitamastaan ETA-valtioon sijoittautuneesta vaihtoehtorahastosta ja kustakin ETA-valtiossa markkinoimastaan vaihtoehtorahastosta vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus sekä raportoitava Finanssivalvonnalle säännöllisesti:

1) tiedot niiden varojen osuudesta vaihtoehtorahaston varoista, joihin sovelletaan niille ominaisen heikon rahaksimuutettavuuden vuoksi erityisjärjestelyjä;

2) tiedot uusista järjestelyistä vaihtoehtorahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi;

3) senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen vaihtoehtorahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan;

4) tärkeimmät varojen luokat, joihin vaihtoehtorahasto on sijoittanut;

5) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 8 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sijoitusriskien hallitsemiseksi ja 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen maksuvalmiuden varmistamiseksi suoritettujen stressitestien tulokset.

3 §
Eturistiriitatilanteiden hallinta päävälittäjää käytettäessä

Jos vaihtoehtorahastojen hoitaja käyttää hoitamansa vaihtoehtorahaston lukuun päävälittäjää, sen on eturistiriitojen välttämiseksi tehtävä asiasta päävälittäjän kanssa kirjallinen sopimus. Sopimuksen on oltava vaihtoehtorahaston sääntöjen mukainen. Sopimuksessa on oltava ehdot, joiden mukaan vaihtoehtorahaston varoja on mahdollista siirtää ja käyttää uudelleen. Säilytysyhteisölle tai erityiselle säilytysyhteisölle on ilmoitettava sopimuksesta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on eturistiriitojen välttämiseksi noudatettava päävälittäjän valinnassa asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta.

4 §
Ilmoitus markkinoitavista vaihtoehtorahastoista

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

1) toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi ne vaihtoehtorahastot, joita vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida, sekä se, minne vaihtoehtorahastot ovat sijoittautuneet;

2) vaihtoehtorahaston säännöt;

3) vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön tunnistetiedot;

4) vaihtoehtorahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

5) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut, jos vaihtoehtorahasto toimii syöttörahastona;

6) 5 §:ssä tarkoitetut olennaiset ja riittävät tiedot kustakin vaihtoehtorahastosta, jota vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida;

7) tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtorahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille, jos osuuksia markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille asiakkaille;

8) tiedot siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvussa vaihtoehtorahastojen markkinoinnille säädetyt lisäedellytykset täyttyvät, jos osuuksia markkinoidaan ei-ammattimaisille asiakkaille.

Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta rekisteröitymisvelvolliseen vaihtoehtorahastojen hoitajaan.

Mitä 1 momentin 8 kohdassa säädetään, ei sovelleta rekisteröitymisvelvolliseen vaihtoehtorahastojen hoitajaan, ellei Finanssivalvonta ole myöntänyt 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia ei-ammattimaisille asiakkaille.

5 §
Tiedonantovelvollisuus sijoittajille

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut olennaiset ja riittävät tiedot, jotka vaihtoehtorahastojen hoitajan on vähintään pidettävä sijoittajan saatavilla ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista, ovat:

1) kuvaus vaihtoehtorahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista;

2) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut ja minne kohderahastot ovat sijoittautuneet, jos vaihtoehtorahasto on rahastojen rahasto;

3) kuvaus niiden varojen tyypeistä, joihin vaihtoehtorahasto voi sijoittaa;

4) kuvaus vaihtoehtorahaston käyttämistä sijoitustekniikoista ja kaikista niihin liittyvistä riskeistä;

5) kuvaus mahdollisista sovellettavista sijoitusrajoituksista;

6) selvitys olosuhteista, joissa kyseinen vaihtoehtorahasto voi hyödyntää vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä sekä niihin liittyvistä riskeistä, vivutuksen käytön mahdollisista rajoituksista, vakuuksia ja varojen uudelleenkäyttöä koskevista järjestelyistä sekä siitä vivutuksen enimmäismäärästä, jota kyseisellä vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oikeus käyttää rahaston lukuun;

7) kuvaus menettelyistä, joilla vaihtoehtorahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia;

8) tiedot oikeuspaikasta, sovellettavasta laista ja siitä, onko olemassa tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä sillä alueella, jolle vaihtoehtorahasto on sijoittautunut, sekä kuvaus muista sijoitussopimuksen tärkeimmistä oikeudellisista vaikutuksista;

9) tiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta, vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöstä, erityisestä säilytysyhteisöstä, tilintarkastajasta ja muista palveluntarjoajista sekä kuvaus niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista;

10) kuvaus siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitaja täyttää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 4 §:ssä säädetyt vaatimukset vastuuriskien kattamisesta;

11) kuvaus vaihtoehtorahastojen hoitajan ulkoistamista vaihtoehtorahaston hoitoa koskevista toiminnoista ja säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön ulkoistamista säilytystoiminnoista sekä siitä, jolle toiminnot on siirretty, ja eturistiriidoista, joita tällaisesta toimintojen ulkoistamisesta saattaa aiheutua;

12) kuvaus vaihtoehtorahaston arvonmääritysmenettelystä ja niistä hinnanmuodostusmenetelmistä, joita arvonmäärityksessä käytetään;

13) kuvaus järjestelyistä vaihtoehtorahaston maksuvalmiusriskien hallitsemiseksi;

14) kuvaus oikeudesta vaatia lunastusta sekä normaali- että poikkeustilanteissa ja sijoittajia koskevista lunastusjärjestelyistä;

15) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja kuluista, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi, sekä niiden enimmäismääristä;

16) kuvaus siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitaja varmistaa sijoittajien tasapuolisen kohtelun, ja jos tietty sijoittaja saa erityiskohtelua tai oikeuden saada erityiskohtelua, kuvaus erityiskohtelusta, tällaista erityiskohtelua saavien sijoittajien tyypistä ja tarvittaessa näiden oikeudellisista tai taloudellisista sidoksista vaihtoehtorahastoon tai vaihtoehtorahastojen hoitajaan;

17) viimeisin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus;

18) vaihtoehtorahaston osuuksien liikkeeseenlaskua ja myyntiä koskeva menettely ja koskevat ehdot;

19) vaihtoehtorahaston varojen viimeisin nettoarvo tai sen osuuden tai osakkeen viimeisin markkinahinta;

20) tiedot vaihtoehtorahaston aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä, jos ne ovat saatavilla;

21) tiedot päävälittäjästä ja kuvaus vaihtoehtorahaston olennaisista järjestelyistä sen päävälittäjien kanssa sekä siitä, miten niihin liittyviä eturistiriitoja hallitaan;

22) tieto säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen lausekkeesta, joka koskee mahdollisuutta vaihtoehtorahaston varojen siirtoon ja uudelleenkäyttöön, ja tiedot mahdollisesta vastuun siirrosta päävälittäjälle;

23) kuvaus siitä, miten ja milloin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut tiedot ilmoitetaan.

6 §
Poikkeukset toimilupaedellytyksestä

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeuden markkinoida vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa, jos hakija osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, ettei sijoittajansuoja vaarannu.

Hakijan on 1 momentissa tarkoitetun oikeuden saadakseen lisäksi osoitettava, että sijoitettava pääoma on tarkoitus kerätä ammattimaisilta asiakkailta ja sellaisilta ei-ammattimaisilta asiakkailta, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna sijoittajansuojan vaarantumisena ei pidetä sellaista vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoimista, joka ei kohdistu kuluttajiin. Edellä 2 momentissa tarkoitettuina kuluttajina ei pidetä kasvuyrityksiin, kiihdyttämörahastoihin eikä mikrorahastoihin sijoittavia yksityissijoittajia, varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät vähintään 50 000 euron kertasijoituksen, eikä ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuina ei-ammattimaisina asiakkaina pidetään sukujen omaisuudenhoitoyhteisöjä, säätiöitä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä, teollisuusyhtiöiden sijoitustoimintoja, kuntia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä muita vastaavia asiakkaita. Vaihtoehtorahastojen hoitajan ei tarvitse hakea tässä pykälässä tarkoitettua poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta, jos vaihtoehtorahastoa markkinoidaan ainoastaan sellaisille ei-ammattimaisille asiakkaille, joiden sijoitustoiminnan kokemusta ja osaamista vaihtoehtorahastojen hoitajan ei ole perusteltua syytä epäillä. Vaihtoehtorahaston markkinoinnin ei-ammattimaiselle asiakkaalle saa aloittaa, kun vaihtoehtorahastojen hoitaja on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen lisäksi toimittanut Finanssivalvonnalle tiedot tässä pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Jos 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida vaihtoehtorahastoa 2 momentissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille, jos vaihtoehtorahaston säännöissä edellytetään, että:

1) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat:

a) ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuina ammattimaisina asiakkaina; ja

b) sijoittavat tai antavat sijoitussitoumuksen vähintään 100 000 euron arvosta, tai jos kysymys on kasvuyrityksiin sijoittavasta vaihtoehtorahastosta, vähintään 50 000 euron arvosta, ja asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; tai

2) vaihtoehtorahastosta on laadittu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129, jäljempänä esiteasetus, tarkoitettu esite tai arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettu perustietoasiakirja, eikä sitä ole tarkoitus markkinoida ei-ammattimaisille asiakkaille.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 345/2013 tai eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 346/2013 säädetyt edellytykset täyttäviä rahastoja mainituissa asetuksissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille.

7 §
Poikkeukset lisäsijoitusvelvoitteen asettamisen kiellosta

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen markkinoida lisäsijoitusvelvoitteen aiheuttavaa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle, jos hakija osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, ettei sijoittajansuoja vaarannu.

Hakijan on 1 momentissa tarkoitetun oikeuden saadakseen lisäksi osoitettava, että sijoitettava pääoma on tarkoitus kerätä ammattimaisilta asiakkailta ja sellaisilta ei-ammattimaisilta asiakkailta, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna sijoittajansuojan vaarantumisena ei pidetä sellaista vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoimista, joka ei kohdistu kuluttajiin. Edellä 2 momentissa tarkoitettuina kuluttajina ei pidetä kasvuyrityksiin, kiihdyttämörahastoihin eikä mikrorahastoihin sijoittavia yksityissijoittajia, varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät vähintään 50 000 euron kertasijoituksen, eikä ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuina ei-ammattimaisina asiakkaina pidetään sukujen omaisuudenhoitoyhteisöjä, säätiöitä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä, teollisuusyhtiöiden sijoitustoimintoja, kuntia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä muita vastaavia asiakkaita. Vaihtoehtorahastojen hoitajan ei tarvitse hakea tässä pykälässä tarkoitettua poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta, jos vaihtoehtorahastoa markkinoidaan ainoastaan sellaisille ei-ammattimaisille asiakkaille, joiden sijoitustoiminnan kokemusta ja osaamista vaihtoehtorahastojen hoitajan ei ole perusteltua syytä epäillä. Vaihtoehtorahaston markkinoinnin ei-ammattimaiselle asiakkaalle saa aloittaa, kun vaihtoehtorahastojen hoitaja on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen lisäksi toimittanut Finanssivalvonnalle tiedot tässä pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Jos 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida vaihtoehtorahastoa 2 momentissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille, jos vaihtoehtorahaston säännöissä edellytetään, että:

1) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat:

a) ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuina ammattimaisina asiakkaina; ja

b) sijoittavat tai antavat sijoitussitoumuksen vähintään 100 000 euron arvosta, tai jos kysymys on kasvuyrityksiin sijoittavasta vaihtoehtorahastosta, vähintään 50 000 euron arvosta, ja asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; tai

2) vaihtoehtorahastosta on laadittu esiteasetuksessa tarkoitettu esite tai arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettu perustietoasiakirja, eikä sitä ole tarkoitus markkinoida ei-ammattimaisille asiakkaille.

8 §
Vivutuksesta annettavat riittävät tiedot

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 17 luvun 3 §:ssä tarkoitetut riittävät tiedot ovat:

1) tieto kunkin vaihtoehtorahaston vivutuksen kokonaismäärästä;

2) tieto siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin sisältyvän vivutuksen kesken;

3) tieto siitä, missä määrin vaihtoehtorahastojen varoja on käytetty uudelleen vivutusjärjestelyissä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina tietoina on ilmoitettava kunkin vaihtoehtorahaston viisi suurinta lainarahan tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä kustakin tällaisesta lähteestä saadun vivutuksen määrät kunkin vaihtoehtorahaston osalta.

9 §
Muun yhtiön kuin osakeyhtiön tyhjentäminen varoista

Kun vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä tai määräysvallan liikkeeseenlaskijassa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 18 luvun 7 §:n mukaisesti eikä kohdeyhtiö ole osakeyhtiölain (624/2006) mukainen osakeyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja:

1) ei saa helpottaa, tukea tai määrätä yhtiön varojen jakamista, oman pääoman alentamista, osuuksien lunastusta tai omien osuuksien hankintaa;

2) ei saa äänestää, siltä osin kuin vaihtoehtorahastojen hoitajalla on lupa äänestää rahaston lukuun yhtiön hallintoelinten kokouksissa, yhtiön varojen jakamisen, oman pääoman alentamisen, osuuksien lunastuksen tai omien osuuksien hankinnan puolesta;

3) on velvollinen parhaansa mukaan estämään yhtiön varojen jakamisen, oman pääoman alentamisen, osuuksien lunastuksen tai omien osuuksien hankinnan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna muuna yhtiönä kuin osakeyhtiönä pidetään avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, vaihtuvapääomaista sijoitusyhtiötä ja niiden ulkomaisia vastineita. Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus on voimassa 24 kuukautta määräysvallan hankkimisesta.

Edellä 1 momentissa säädetyn toteuttamiseksi vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee estää yhtiön varojen jakaminen osuudenomistajille:

1) jos yhtiön tilinpäätöksestä ilmenevä nettovarallisuus viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöspäivänä on tai jakamisen johdosta olisi pienempi kuin merkityn pääoman ja sellaisten rahastojen yhteismäärä, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa, kuitenkin niin, että jos merkityn oman pääoman maksamatonta osuutta ei ole merkitty taseen vastaaviin, tämä määrä vähennetään merkityn oman pääoman määrästä;

2) siten, että määrä on suurempi kuin viimeksi päättyneen tilikauden voitto lisättynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahastoista, joita saadaan käyttää tähän tarkoitukseen, sekä vähennettynä siirtyvillä tappioilla ja varoilla, jotka on lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella siirretty rahastoihin.

Edellä 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa laskelmassa otetaan huomioon osuudet, jotka yhtiö on hankkinut aikaisemmin ja jotka sillä edelleen on hallussaan, ja osuudet, jotka omissa nimissään toiminut henkilö on hankkinut yhtiön lukuun, jotka alentaisivat nettovarallisuutta mainitussa kohdassa tarkoitettua määrää pienemmäksi. Rajoitukseen sovelletaan tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 61 artiklan 1 kohdan b–h alakohtaa.

Tätä pykälää sovellettaessa varojen jakamiseksi katsotaan tuoton sekä osuuksiin liittyvien korkojen maksaminen.

Merkityn pääoman alentamista koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen merkityn pääoman alentamiseen, jonka tarkoituksena on toteutuneiden tappioiden kattaminen taikka varojen siirtäminen rahastoon, jota ei saa jakaa, jos tämän toimenpiteen jälkeen rahaston määrä on enintään 10 prosenttia alennetusta merkitystä pääomasta.

10 §
Tiedot ja asiakirjat markkinoitaessa muissa ETA-valtioissa

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 19 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot, jotka vaihtoehtorahastojen hoitajan on vähintään annettava Finanssivalvonnalle ennen kuin se voi markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, ovat:

1) toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi ne vaihtoehtorahastot, joita vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida, sekä se, minne vaihtoehtorahastot ovat sijoittautuneet;

2) vaihtoehtorahaston säännöt;

3) vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön tunnistetiedot;

4) vaihtoehtorahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

5) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut, jos vaihtoehtorahasto toimii syöttörahastona;

6) 5 §:ssä tarkoitetut olennaiset ja riittävät tiedot kustakin vaihtoehtorahastosta, jota vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida;

7) tiedot ETA-valtioista, joissa vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia;

8) tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtorahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille;

9) osoite ja muut tiedot, joita ulkomainen ETA-valvontaviranomainen tarvitsee lakisääteisten palkkioiden tai maksujen perimiseen tai niistä ilmoittamiseen;

10) tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 43 a artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

11 §
Ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle toimitettavat tiedot vaihtoehtorahaston markkinoinnin päättyessä

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 21 luvun 6 c §:n 2 momentissa tarkoitetut tarvittavat tiedot, jotka Finanssivalvonnan on toimitettava ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle, ovat tiedot muutoksista tämän asetuksen 10 §:n 2–6 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin.

12 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvussa ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 luvussa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta annettu valtiovarainministeriön asetus (226/2014).

Helsingissä 26.11.2021

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Tiina Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.