1025/2021

Helsingissä 25.11.2021

Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (527/2013) 3–7 §, 8 §:n 2 momentti ja 9 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a–4 c § seuraavasti:

3 §
Käytöstä poistettujen renkaiden vastaanoton järjestäminen

Tuottajan on jätelain 49 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa noudattamiseksi järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden maksuton ja jätteen haltijan kannalta vaivaton vastaanotto koko maassa. Tämän mukaisesti tuottajan on järjestettävä vähintään 350 vastaanottopaikkaa siten, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi vastaanottopaikka.

Edellä 1 momentista poiketen voidaan kunnissa, joissa ei ole renkaan jakelijan myyntipistettä, korvata vastaanottopaikka noutopalvelulla, liikkuvalla keräyksellä tai muulla tavoin järjestetyllä keräyksellä, jos näin järjestetty keräys on jätteen haltijan kannalta vaivattomasti saavutettavissa.

Jätteen vastaanottopaikkojen perustamista, ylläpitoa ja hoitoa koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 10 §:ssä.

Renkaan jakelijan vastaanottovelvollisuudesta säädetään jätelain 56 §:ssä ja mahdollisuudesta periä korvaus käytöstä poistettujen renkaiden jätehuollolle aiheutuvista lisäkustannuksista mainitun lain 60 §:ssä.

Velvollisuudesta edistää uudelleenkäytön valmistelua jätteen keräyksen yhteydessä säädetään jätelain 11 a §:ssä.

4 §
Tiedottaminen käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotosta

Tuottajan on jätelain 51 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tiedottamisessaan julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisellaan huolehdittava siitä, että renkaiden ja käytöstä poistettujen renkaiden haltijat saavat tarvittavat tiedot käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräysvelvoitteista ja -ohjeista sekä käytettävissä olevista uudelleenkäyttö-, erilliskeräys- ja hyödyntämisjärjestelyistä sekä roskaantumisen ehkäisemisestä.

Renkaan jakelijan tiedottamisvelvollisuudesta säädetään jätelain 57 §:ssä.

Tuottajan velvollisuudesta julkaista tietoja jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvoitteiden täyttymisestä säädetään jätelain 54 §:ssä. Tuottajayhteisön velvollisuudesta julkaista tietoja omistajistaan ja jäsenistään, tuottajilta perittävistä maksuista sekä palveluhankinnoissaan noudatettavista yleisistä periaatteista ja menettelyistä säädetään mainitun lain 63 ja 66 §:ssä.

4 a §
Valtuutetun edustajan velvollisuus tiedottaa

Valtuutetun edustajan, joka on saanut valtuutuksensa sellaiselta toiseen valtioon sijoittautuneelta toimijalta, joka toimittaa renkaita Suomen markkinoille muutoin kuin etäkaupalla suoraan loppukäyttäjälle, on viivytyksettä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja hyväksymisestään tuottajarekisteriin sekä valtuutuksen tai hyväksymisen muuttamisesta tai peruuttamisesta sellaiselle tuottajalle, joka ilman saatua valtuutusta vastaisi näiden renkaiden tuottajavastuuvelvoitteista. Jos edellä mainittu tuottaja, jonka sijasta valtuutettu edustaja hoitaa kyseisten renkaiden tuottajavastuuvelvoitteet, on tuottajayhteisön jäsen, valtuutetun edustajan on lisäksi viipymättä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja valtuutuksen ajankohdasta kyseiselle tuottajayhteisölle.

Valtuutetun edustajan on 1 momentissa säädetyn mukaisesti tiedotettava markkinoille toimittamiensa tuotteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä esitettävä, miten tuottajavastuuvelvoitteiden täyttäminen on järjestetty. Tuottajayhteisölle on lisäksi tiedotettava, kuka olisi ilman saatua valtuutusta vastannut tuottajavastuuvelvoitteista mainittujen tuotteiden osalta.

4 b §
Omavalvonta

Jätelain 53 a §:ssä tarkoitetussa omavalvontaa koskevassa suunnitelmassa on oltava:

1) selvitys 9 §:ssä tarkoitettujen seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi;

2) arvio jätelain 46 §:ssä tarkoitetun tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä;

3) selvitys jätelain 63 a §:ssä tarkoitetuista tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta;

4) menettelyt 3 kohdassa tarkoitettujen maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä;

5) suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

Omavalvonnan tueksi tehtävässä tarkastuksessa on käytettävä tarkastajaa, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Tarkastus voidaan suorittaa useammassa osassa tarkastajan erityisosaaminen huomioon ottaen tai liittää muuhun vastaavaan tuottajayhteisön toimintaan kohdistuvaan ulkopuoliseen tarkastukseen. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi mainittua järjestelmää.

4 c §
Tuottajien maksuosuudet

Tuottajien maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteista säädetään jätelain 63 a §:ssä.

Hallinnollisia maksuja määritettäessä ei käytetä perusteena jätelain 63 a §:n 2 momentissa tarkoitettua maksujen mukauttamista. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien renkaiden määrään ja niiden jätehuollosta ja muista tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

5 §
Selvitys taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseksi

Tuottajayhteisön tai Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätelain 64 §:n 2 momentin nojalla määräämän tuottajan on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu selvitys riittävistä taloudellisista järjestelyistä sekä toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Selvitykseen riittävistä taloudellisista järjestelyistä on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, riittävät taloudelliset järjestelyt on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

6 §
Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajan hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) tiedot tuottajan markkinoille saattamista renkaista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajan järjestämästä käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

5) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien käytöstä poistettujen renkaiden määrästä tonneina;

6) selvitys käytöstä poistettujen renkaiden vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

7) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

8) omavalvontaa koskeva suunnitelma;

9) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

10) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

7 §
Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Tuottajayhteisön hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 6 §:n 1, 2 ja 4–8 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä;

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista renkaista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 5 §:ssä tarkoitettu selvitys tuottajayhteisön riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi;

7) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

8) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

8 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Riittävien taloudellisten järjestelyiden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta, jos tuottajayhteisön toiminta muuttuu olennaisesti, säädetään jätelain 64 §:ssä.

9 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen uusien ja pinnoitettujen renkaiden määrä tonneina;

2) Suomessa erilliskerättyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä tonneina;

3) uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen tai muulla tavoin hyödynnettyjen taikka loppukäsiteltyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) saavutettu uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja muu hyödyntämisaste sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

5) selvitys käytöstä poistettujen renkaiden vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

6) tiedot omavalvontaa koskevan suunnitelman edellyttämistä toimista ja tarkastuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109

Helsingissä 25.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Hallitussihteeri
Sirkku Jaakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.