1022/2021

Helsingissä 19.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia palveluja ovat:

1) kauno-, tieto- ja oppikirjojen sekä kohokuvastojen lainaus kirjaston omista kokoelmista

yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston kokoelmasta tiedottaminen asiakkaille;

4) opastus- ja neuvontapalvelut; ja

5) lainojen toimittaminen asiakkaille.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat tilauksesta tehdyt oppimateriaalien muuntopalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista muuntopalvelutilauksista:

1) pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus tai muunto elektroniseen muotoon 3,45 euroa sivulta, kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta;

2) oppitunnilla jaettavan tai käytettävän moniste- ja oheismateriaalin pisteitys ja tulostus tai muunto elektroniseen muotoon 3,45 euroa sivulta, irrallinen kohokuvasivu 3–5 euroa ja kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta.

Lisäksi kirjasto perii pykälässä tarkoitettujen suoritteiden toimittamisesta aiheutuvat laskutus- ja postituskustannukset.

3 §
Muut hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut tuotteet;

2) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut; ja

4) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Näkövammaisten kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 19.11.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.