905/2021

Helsingissä 26.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1244/2020) 2 §:n 2 ja 3 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 23 §:n 2 ja 3 momentti sekä asetuksen liite seuraavasti:

2 §
Tutkintojen ja muun koulutuksen painokertoimet

Kustannusryhmien painokertoimet ovat:

1) 0,78 kustannusryhmä 1;

2) 0,97 kustannusryhmä 2;

3) 1,07 kustannusryhmä 3;

4) 1,46 kustannusryhmä 4;

5) 2,25 kustannusryhmä 5.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,54. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun muun ammatillisen koulutuksen painokerroin on 0,95. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin on 1,54.

5 §
Tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen painokertoimet

Perusrahoituksessa ammatillisen perustutkintokoulutuksen painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen painokerroin 0,93.

Suoritusrahoituksessa ammatillisen perustutkinnon painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon painokerroin 0,65.


8 §
Majoituksen järjestämisen korotuskertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,54. Sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa korotuskerroin on kuitenkin 0,77 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen korotuskerroin 2,01.


9 §
Henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen järjestämisen kertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun työvoimakoulutuksen korotuskerroin on ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 0,09 ja mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetussa muussa ammatillisessa koulutuksessa 0,18.


18 §
Opiskelijapalautteen painotus ja laskenta

Vastausosuus on kuhunkin 2 momentissa tarkoitettuun kyselyyn vastanneiden määrä jaettuna kyselyn kohteena olleiden määrällä. Vastausosuuden perusteella lasketaan kullekin kyselylle järjestäjäkohtainen katokorjauskerroin. Kun vastausosuus on 70 prosenttia tai sitä suurempi, katokorjauskerroin on 1/vastausosuus. Kun vastausosuus on pienempi kuin 70 prosenttia, mutta suurempi kuin 20 prosenttia, katokorjauskerroin on 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – vastausosuus). Kun vastausosuus on 20 prosenttia tai sitä pienempi, katokorjauskerroin on 857/350. Koulutuksen järjestäjän kunkin kyselyn vastausten pisteiden yhteismäärä kerrotaan kyseisen kyselyn järjestäjäkohtaisella katokorjauskertoimella.


20 §
Työpaikkakyselyn palautteen kerääminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa työpaikkakyselyn palautteen keräämisestä. Työpaikkakyselyn palautetta ei kerätä, jos kyseessä on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 70 §:n 3 momentissa tarkoitettu yrittäjälle omassa yrityksessään järjestettävä oppisopimuskoulutus.


23 §
Työelämäpalautteen painotus ja laskenta

Kunkin vastauksen pistemäärä kerrotaan kyseisen vastauksen kohdejoukkona olevien työpaikkajaksojen kestolla päivinä. Jos kyseessä on yrittäjälle omassa yrityksessään järjestettävä oppisopimuskoulutus, työpaikkaohjaajakyselyn vastauksen pistemäärä kerrottuna luvulla 9/8 otetaan lisäksi huomioon tässä momentissa säädetyllä tavalla työpaikkakyselyn pistemäärässä. Jos opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa on sovittu, että opiskelija ei ole hankkimassa osaamista työpaikalla kaikkina osaamisen hankkimisjaksoon kuuluvina säännönmukaisina opiskelupäivinä, otetaan huomioon vain työpaikalla hankittavan osaamisen osuus säännönmukaisista opiskelupäivistä. Työpaikalla hankittavan osaamisen osuutta määriteltäessä säännönmukaiseen opiskeluviikkoon katsotaan kuuluvaksi viisi opiskelupäivää.

Työpaikkaohjaajakyselylle lasketaan kyselyn kohdejoukkona olleiden työpaikkajaksojen päivien yhteismäärän ja saatujen vastausten kattamien työpaikkajaksojen päivien yhteismäärän perusteella järjestäjäkohtainen vastausosuus, joka on saatujen vastausten kattamien työpaikkajaksojen päivien yhteismäärä jaettuna kyselyn kohdejoukkona olleiden työpaikkajaksojen päivien yhteismäärällä. Vastausosuuden perusteella lasketaan järjestäjäkohtainen katokorjauskerroin. Kun vastausosuus on 70 prosenttia tai sitä suurempi, katokorjauskerroin on 1/vastausosuus. Kun vastausosuus on pienempi kuin 70 prosenttia, mutta suurempi kuin 20 prosenttia, katokorjauskerroin on 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – vastausosuus). Kun vastausosuus on 20 prosenttia tai sitä pienempi, katokorjauskerroin on 857/350. Koulutuksen järjestäjän työpaikkaohjaajakyselyn vastausten 2 momentissa säädetyllä tavalla määriteltyjen pisteiden yhteismäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella katokorjauskertoimella.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2022 rahoitusta. Asetuksen 20 §:n 1 momenttia sekä 23 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoitusta.

Mitä asetuksen 20 §:n 1 momentissa ja 23 §:n 2 momentissa säädetään yrittäjälle omassa yrityksessään järjestettävästä oppisopimuskoulutuksesta, sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja sen jälkeen suoritettuihin työpaikkajaksoihin.

Helsingissä 26.10.2021

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Liite

Kustannusryhmä 1:

Liiketalouden perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Liiketoiminnan perustutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Autokorimekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Automaalarin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Automaatioasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automyyjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Energia-alan ammattitutkinto

Finanssialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Hierojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hieronnan ammattitutkinto

Hissiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hiusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hotellivirkailijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Isännöinnin ammattitutkinto

Jalkinealan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kaivosalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2021)

Kemianteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kipsausalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kivialan ammattitutkinto

Kivimiehen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kondiittorin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

Koneenasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koneistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Korroosionestomaalarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kumialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kunnossapidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kylmäasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto

Laitoshuoltajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Laivanrakennusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Leipurin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lentokonetekniikan ammattitutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Levyalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lihanjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lihantarkastuksen ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lihateollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lukkosepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maalarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maanmittausalan ammattitutkinto

Maidonjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkaoppaan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Meijeriteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Merenkulkualan ammattitutkinto

Metallien jalostuksen ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Muovimekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Myynnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nahanvalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nuohoojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Paperiteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Pienkonemekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Putkiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puuteollisuuden ammattitutkinto

Päihdetyön ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Rakennuspeltisepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennustuotealan ammattitutkinto

Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ravintolakokin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Rengasalan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Saha-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Sihteerin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Suntion ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Suurtalouskokin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

Sähköasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähköteollisuuden ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talotekniikan ammattitutkinto

Taloushallinnon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tarjoilijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teknisen eristäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiilialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiilialan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetustekniikka (poistui 31.12.2018)

Tekstiilihuollon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Terveysalan ammattitutkinto

Tullialan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Turkkurin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ulkomaankaupan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala (poistui 31.12.2018)

Valajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Valmentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valumallin valmistajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vammaisalan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2021)

Varaosamyyjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Varastoalan ammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Vartijan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Veneenrakennusalan ammattitutkinto

Vesihuoltoalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Virastomestarin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöhuollon ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Yrittäjyyden ammattitutkinto (voimaan 1.1.2022)

Yrittäjän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Automekaanikon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Baarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Dieettikokin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Energia-alan erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Hierojan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hiusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Jalkinealan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipurimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Levymestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Muovitekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puualan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ruokamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sahamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala (poistui 31.12.2018)

Valajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2017)

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Valumallimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Varastoalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Kustannusryhmä 2:

Hammastekniikan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Lennonjohdon perustutkinto (poistui 31.12.2017)

Logistiikan perustutkinto, muut kuin kuljetuspalvelujen osaamisala

Lääkealan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2020)

Turvallisuusalan perustutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Välinehuoltoalan perustutkinto

Arboristin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Aseseppäkisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Asioimistulkin ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Digitaalipainajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Eläintenhoidon ammattitutkinto

Eläintenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Floristin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hevostalouden ammattitutkinto

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Jalometallialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kalanjalostajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalanviljelijän ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalastusoppaan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kalatalouden ammattitutkinto

Kengityssepän ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Kirjansitojan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kultaajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Käsityöntekijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasikeraamisen alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maatalousalan ammattitutkinto

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Media-alan ammattitutkinto

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Musiikkituotannon ammattitutkinto

Porotalouden ammattitutkinto

Puualan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puutarha-alan ammattitutkinto

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Restaurointikisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2022)

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Seminologin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Seppäkisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Sisustusalan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Valokuvaajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Verhoilijan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viheralan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Vihersisustajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viinintuotannon ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Viljelijän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viljelypuutarhurin ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

Floristimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Jalometallialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kalatalouden erikoisammattitutkinto

Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Maatalousalan erikoisammattitutkinto

Media-alan erikoisammattitutkinto

Metsäalan erikoisammattitutkinto

Metsämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2022)

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2021)

Seppämestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Tallimestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2020)

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Viheralan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kustannusryhmä 3:

Ajoneuvoalan perustutkinto (voimaan 1.8.2022)

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Autoalan perustutkinto (poistuu 31.7.2022)

Elintarvikealan perustutkinto, muut kuin meijerialan osaamisala

Kalatalouden perustutkinto

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Kone- ja metallialan perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Laboratorioalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan perustutkinto

Merenkulkualan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Painoviestinnän perustutkinto (poistui 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Puualan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Puuteollisuuden perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto, muut kuin maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Sirkusalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Taideteollisuusalan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Veneenrakennuksen perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Veneenrakennusalan perustutkinto

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (poistui 31.7.2018)

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Luonnontuotealan ammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Luontoalan ammattitutkinto

Metsäkoneasentajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Luontoalan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Riistamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2018)

Kustannusryhmä 4:

Elintarvikealan perustutkinto, meijerialan osaamisala

Hevostalouden perustutkinto

Kaivosalan perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Maanmittausalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto, muut kuin metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Musiikkialan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Ammattisukeltajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2019)

Bioenergia-alan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Kuljetusalan ammattitutkinto

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Maarakennusalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (poistui 31.12.2018)

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Sukellusalan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2017)

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 5:

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.