902/2021

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022 ja 2023

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii metsästyslain (615/1993):

1) 10 §:n nojalla annetusta päätöksestä 160 euroa;

2) 26 §:n nojalla annetusta päätöksestä 140 euroa;

3) 35 §:n 5 momentin nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa;

4) 40 §:n nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa;

5) 42 §:n nojalla annetusta päätöksestä 210 euroa;

6) 52 §:n nojalla annetusta päätöksestä 100 euroa;

7) 41 §:n nojalla annetusta muusta kuin tämän momentin 8 tai 10 kohdassa tai 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä ja 41 a §:n 1 momentin, 41 b §:n 1 tai 3 momentin, 41 c §:n tai 41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa;

8) 41 §:n 3 momentin tai 49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 70 euroa;

9) 41 a §:n 3 momentin tai 41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta päätöksestä 200 euroa;

10) 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 130 euroa.

Jos eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupa- tai hyväksymispäätöksessä tehdään samalla päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei peritä erillistä maksua.

2 §
Suomen riistakeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskuksen seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a §:n, 35 §:n 6 momentin, 41 b §:n 6 momentin tai 41 e §:n nojalla annetut päätökset;

2) metsästyslain 41 §:n 2 momentin nojalla annettu eläimen häiritsemistä koskeva päätös;

3) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästäjärekisteriin tehtävä merkintä;

4) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut nimittämiset;

5) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n nojalla annetut päätökset.

3 §
Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Riistanhoitoyhdistys perii:

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta;

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta;

3) metsästyslain 21 a §:ssä tarkoitetusta ampumakoetodistuksesta 20 euroa;

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.

4 §
Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Suomen riistakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Metsästyskortista tai ampumakoetodistuksesta annettavasta jäljennöksestä ja uudesta todistuksesta peritään 20 euroa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Teemu Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.