881/2021

Helsingissä 12.10.2021

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (595/2019) 10 §:n 5 kohta, 38 §:n 2 momentti ja 45 §:n 3 momentti,

muutetaan 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 3 momentti, 7 §:n 4 momentti, 8 §:n 1 momentin 10 kohta, 9 §:n 7, 11 ja 13 kohta, 10 §:n 4, 9–11 ja 13 kohta, 12 §:n 13 a kohta, 13 §:n 3 kohta, 20 §, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 25 §:n 8 kohta, 26 §:n 4 kohta, 29 §:n 1 kohta, 30 §:n 2 kohta, 31 §:n 2 kohta, 32 §:n 1 kohta, 33 §:n 1 ja 4 kohta, 35 §:n 2 momentti, 36 §:n 3 momentti, 39 §, 40 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 2 ja 3 momentti sekä 42 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 10 kohta, 12 §:n 13 a kohta, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 32 §:n 1 kohta ja 40 §:n 2 momentti asetuksessa 1381/2019 sekä 40 §:n 3 momentti osaksi asetuksessa 1381/2019, sekä

lisätään 8 §:n 1 momenttiin uusi 11 kohta, 11 §:ään uusi 6 a kohta, asetukseen uusi 25 b §, 30 §:ään uusi 3 kohta, 31 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1381/2019, siitä asetuksella 1381/2019 kumotun 1 kohdan tilalle uusi 1 kohta sekä 46 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat oikeusministeri, kansliapäällikkö, osastopäälliköt sekä muut ministerin määräämät virkamiehet. Ministerin valtiosihteeri ja erityisavustajat osallistuvat johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeri ja sihteerinä kansliapäällikön määräämä virkamies.

5 §
Osastopäällikkökokous ja sisäiset johtoryhmät

Kansliapäällikkö asettaa ministeriön sisäiset johto- ja ohjausryhmät.

7 §
Osastoihin ja esikuntaan kuuluvat yksiköt

Hallinto- ja ohjausosastoon kuuluvat ohjausyksikkö, henkilöstöyksikkö ja tietoyksikkö. Lisäksi hallinto- ja ohjausosastoon kuuluu assistenttipalvelut-toiminto.


8 §
Osastojen tehtävät

Osaston tehtävänä on toimialallaan:


10) huolehtia tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta yhteistyössä hallinto- ja ohjausosaston kanssa;

11) käsitellä laillisuusvalvonta-asiat.


9 §
Demokratia- ja julkisoikeusosaston tehtävät

Demokratia- ja julkisoikeusosaston tehtävänä on:


7) huolehtia EU-oikeudellisista neuvonta- ja asiantuntijatehtävistä;


11) huolehtia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, kieliasiain neuvottelukunnan, etnisten suhteiden neuvottelukunnan, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, viittomakieliasioiden neuvottelukunnan ja arviointikriteerilautakunnan asettamisesta;

13) huolehtia tietosuojavaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon tulosohjauksesta.

10 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävät

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävänä on:


4) seurata kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevien sopimusten ja säädösten soveltamista sekä huolehtia niiden perusteella ministeriölle kuuluvista tehtävistä;


9) valmistella tuomarinnimitykset sekä tuomarinvalintalautakunnan, tuomarinkoulutuslautakunnan, Tuomioistuinviraston johtokunnan ja kuluttajariitalautakunnan jäsenten nimitykset;

10) huolehtia Tuomioistuinviraston, Ulosottolaitoksen, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, konkurssiasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan tulosohjaustehtävistä;

11) valmistella päätökset, jotka koskevat avioitumisoikeutta tai mitättömän avioliiton toteamista päteväksi;


13) huolehtia taloudenhallinnan neuvottelukunnan ja konkurssiasiain neuvottelukunnan asettamisesta;


11 §
Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston tehtävät

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston tehtävänä on:


6 a) suunnitella ja kehittää ihmiskaupan vastaista toimintaa;


12 §
Hallinto- ja ohjausosaston tehtävät

Hallinto- ja ohjausosaston tehtävänä on:


13 a) valvoa oikeusministeriön myöntämiä valtionavustuksia ja huolehtia valtionavustuksia koskevasta ohjausmallista;


13 §
Esikunnan tehtävät

Esikunnan tehtävänä on:


3) suunnitella, kehittää ja sovittaa yhteen ministeriön Euroopan unionin ja kansainvälisten asioiden hoitoa, hoitaa sellaisia horisontaalisia Euroopan unionin ja kansainvälisiä asioita, jotka eivät kuulu osastojen toimialaan, sekä huolehtia EU-rahoitukseen liittyvistä ministeriön tehtävistä;


20 §
Ministerin valtiosihteeri ja erityisavustaja

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003). Ministerin erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

21 §
Esittely ja valmistelusta määrääminen

Valtioneuvoston ja ministeriön esittelijöistä, esittelymenettelystä sekä asian valmistelun siirtämisestä ja pidättämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Sen lisäksi, mitä ministeriön esittelijöistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä, ministeriössä asioita esittelevät asiantuntija, erityisasiantuntija, esittelijä, EU-asiantuntija, EU-erityisasiantuntija, hallinnollinen avustaja, hankepäällikkö, henkilöstöasiantuntija, henkilöstösuunnittelija, johdon asiantuntija, johdon assistentti, johdon sihteeri, johtava asiantuntija, kansainvälisten asioiden sihteeri, kehittämispäällikkö, koulutusasiantuntija, koulutuskoordinaattori, suunnittelija, taloushallinnon asiantuntija, toimitila-asiantuntija, tutkija, verkkopäätoimittaja, viestintäasiantuntija, viestintäpäällikkö ja visuaalinen suunnittelija.


25 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee sen ohella, mitä muualla säädetään:


8) ministeriön esikunnan tietosuoja-asiat ja oikeusministeriölle osoitetut asiakirjapyynnöt esikunnan toimialalla.

25 b §
Lausuntoasioiden ratkaiseminen esikunnassa

Esikunnan yksikönpäällikkö ratkaisee toimialallaan lausunnon antamisen, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille.

26 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee toimialallaan:


4) lausunnon antamisen tarvittaessa yhteistyössä muiden osastojen ja lainsäädäntöjohtajan kanssa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille; yksikönpäällikkö voi kuitenkin ratkaista yksikön toimialalla ja lainsäädäntöjohtaja yleisesti ne lausuntoasiat, joissa oikeusministeriö ei lausu tai toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa;


29 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) oikeusapu- ja edunvalvontapiirien sekä kuluttajariitalautakunnan koulutussuunnitelman hyväksymisen;


30 §
Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikkö ratkaisee:


2) rikoksen uhrien tukijärjestöjen avustuspäätökset;

3) valtionavustusten myöntämisen osaston toimialalla.

31 §
Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) oikeusministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat sopimukset;

2) Oikeusrekisterikeskuksen ja ministeriön yhteydessä olevien viranomaisten henkilöstöasiat, jotka on säädetty ministeriön ratkaistaviksi, lukuun ottamatta palkkausta, luontoisetuja ja virkajärjestelyjä koskevia asioita;


32 §
Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) ministeriön toimialaan kuuluvan henkilöstön palkkausta, luontoisetuja ja virkajärjestelyjä koskevat asiat siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään;


33 §
Hallinto- ja ohjausosaston ohjausyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston ohjausyksikön esimies ratkaisee:

1) muut kuin 31 §:n 1 kohdassa tarkoitetut oikeusministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat;


4) ilmoitukset valtion yhteishankintajärjestelyihin liittymisestä kirjanpitoyksikön ja tarvittaessa hallinnonalan osalta.

35 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen

Kansliapäällikkö ratkaisee muut kuin 1 momentissa tarkoitetut viran perustamista ja lakkauttamista sekä viran muuttamista koskevat asiat.

36 §
Nimittäminen virkaan tai virkasuhteeseen

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö nimittää virkaan tai virkasuhteeseen, jos viran tai virkasuhteen palkkaus on enintään vaativuustasolla 19, jollei asia kuulu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston ratkaistaviin.


39 §
Sijaisten määrääminen

Oikeusministeri määrää kansliapäällikön sijaiset kansliapäällikön esityksestä. Kansliapäällikkö määrää osastopäällikön sijaiset osastopäällikön esityksestä. Osastopäällikkö määrää yksikön päällikön sijaiset yksikön päällikön esityksestä. Kansliapäällikkö määrää esikunnan yksikön päällikön sijaiset yksikön päällikön esityksestä sekä tarkastusjohtajan sijaisen.

40 §
Eräät muut henkilöstöasiat

Kansliapäällikkö ratkaisee:


2) henkilökohtaiset palkanosat, henkilökohtaiset palkanlisät ja luontoisedut hallinto- ja ohjausosaston esityksestä omien suorien alaistensa osalta;


Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee palkkioiden perusteet.

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) muut kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut henkilökohtaiset palkanosat, henkilökohtaiset palkanlisät ja luontoisedut;

2) virkamiesten sivutoimia koskevat asiat hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöasioita valmistelevan virkamiehen esityksestä;

3) palkkiot;

4) siviilipalvelusopimuksia koskevat asiat;

5) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä koskevat asiat;

6) vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa koskevat päätökset;

7) ministeriön yhteistä henkilöstön kehittämistä, työsuojelua ja työhyvinvointia koskevat asiat.

42 §
Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta tarkoittaa ministeriön ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus:

1) toiminnan lainmukaisuudesta;

2) ministeriön vastuulla olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta;

3) toiminnan tuloksellisuudesta;

4) taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.


46 §
Ministeriön valmius- ja suojelutoiminta

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön ja hallinnonalan varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Osastot ja esikunta valvovat varautumista toimialallaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

Helsingissä 12.10.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö
Pekka Timonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.