868/2021

Helsingissä 1.10.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 47 §:n sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 25 § laissa 786/2021:

1 §
Käyttömaksun periminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 47 §:n mukaiset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöä koskevat maksut peritään mainitun pykälän 1 momentin perusteella kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sekä yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 §:n mukaiset reseptikeskuksen ja lääketietokannan ylläpitoa sekä niihin liittyviä varmennepalveluita koskevat maksut peritään mainitun pykälän 1 momentin perusteella apteekeilta, kunnalliselta terveydenhuollolta sairaanhoitopiireittäin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sekä yksityiseltä terveydenhuollolta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun ammattilaisen käyttöliittymän käytöstä lääkemääräyksen tallentamisessa ei peritä maksuja sitä ammattioikeutensa perusteella satunnaisesti ja ilman ansaintatarkoitusta käyttäviltä lääkäreiltä.

2 §
Käyttömaksun määrä

Perittävien maksujen määrän on vastattava palvelujen tuottamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten määrää sekä turvattava Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuvalmius.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,054 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Kunnallisilta terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 2,509 euroa vuodessa kutakin kunnan asukasta kohden. Valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden osalta maksu on 2,509 euroa kutakin toimintayksikössä vuoden aikana asioinutta asiakasta kohden.

Yksityisiltä terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 0,489 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelunantajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuosittain perittävä maksu on kuitenkin vähintään 90 euroa.

Kansaneläkelaitokselta reseptikeskuksen lääkekorvaustietojen käytöstä perittävä maksu on 50 000 euroa vuodessa.

Vuonna 2020 toteutuneet käyttömaksujen ylijäämät on otettu käyttäjäryhmäkohtaisesti huomioon vuosien 2022-2023 käyttömaksujen määrittelyssä. Vuoden 2021 käyttäjämaksujen yli- tai alijäämä otetaan käyttäjäryhmäkohtaisesti huomioon vuoden 2023 käyttömaksuissa.

3 §
Maksujen eräpäivä

Apteekin maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskuussa 2022 ja 2023 erääntyvän maksun perusteena ovat maksuvuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2023 ja 2024 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2022 ja 2023 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana apteekin toimittamat sähköiset lääkemääräykset.

Kunnallisen terveydenhuollon maksu peritään kahtena tasasuuruisena eränä maalis- ja joulukuun loppuun mennessä. Maksu perustuu kuntayhtymän jäsenkuntien asukaslukuun maksujen määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisesti.

Valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden maksu peritään kerran vuodessa. Helmikuussa 2023 ja 2024 erääntyvän maksun perusteena ovat toimintayksiköiden vuosien 2022 ja 2023 asiakasmäärät.

Yksityisen terveydenhuollon maksu peritään kaksi kertaa vuodessa. Syyskuussa 2022 ja 2023 erääntyvän maksun perusteena ovat maksuvuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset. Helmikuussa 2023 ja 2024 erääntyvän maksun perusteena ovat vuoden 2022 ja 2023 heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana laaditut sähköiset lääkemääräykset. Vuosittainen vähimmäismaksu 90 euroa peritään helmikuussa 2023 ja 2024.

Kansaneläkelaitos maksaa reseptikeskuksen lääkekorvaustietojen käyttöön liittyvän maksun yhdessä erässä kesäkuun loppuun mennessä.

4 §
Hallinnointi

Kansaneläkelaitos huolehtii 2 §:ssä säädettyjen maksujen määräämisestä ja perinnästä.

Maksun perinnässä on otettava huomioon perimisestä aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa maksunsaajien kokonaisetu huomioon ottaen luopua maksun perimisestä, jos maksun määrä on vähäinen, maksun periminen myöhemmän maksuerän yhteydessä ei ole mahdollista tai maksun perimisen onnistuminen ei muusta syystä ole todennäköistä tai tarkoituksenmukaista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 1.10.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Erityisasiantuntija
Anna Kärkkäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.