864/2021

Helsingissä 8.10.2021

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 48 §, sellaisena kuin se on eduskunnan pää- töksessä 219/2007, ja

lisätään työjärjestykseen uusi 37 a § seuraavasti:

37 a §
Asiantuntijoiden etäkuuleminen

Valiokunta voi kokoontua kuulemaan asiantuntijoita ja 37 §:n 2 momentissa tarkoitettuja hen- kilöitä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä (etäkuu- leminen). Edellytyksenä on, että etäkuulemiseen osallistumaan ja siinä läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa yhteydessä (etäyhteys) keskenään.

Etäkuulemisen järjestelyillä on huolehdittava, että kuuleminen voidaan toimeenpanna luotta- muksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja kuulemisessa esillä olevista asioista tai asiakir- joista ennen niiden julkiseksi tuloa. Etäyhteydellä kuulemiseen osallistuvan kansanedustajan on huolehdittava, että hänen kanssaan samassa tilassa ei ole kuulemisen aikana läsnä ulkopuolisia.

Etäkuulemisessa ei saa käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja eikä vaiteliaisuuden alaisia asioita.

Vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään 43 c §:ssä.

48 §
Poissaolotiedon kirjaaminen

Täysistunnon pöytäkirjaan merkitään tieto poissaolosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän ja hyväksyttävän henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita poissaolotiedon kirjaamisesta.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021.

PNE 2/2021 vp
PeVM 13/2021 vp
EK 31/2021 vp

Helsingissä 8.10.2021

Eduskunnan puolesta puhemies
Juho Eerola

pääsihteeri
Maija-Leena Paavola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.