857/2021

Helsingissä 8.10.2021

Laki arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 8 ja 130 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 § laissa 623/2021 ja 130 § laeissa 377/1994, 1486/1994, 1457/2001 ja 1392/2010, seuraavasti:

8 §

Kuntayhtymään sekä Ahvenanmaan maakuntaan ja Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvaan kuntaan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään kunnasta.

Hyvinvointiyhtymään sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta järjestämisvastuussa olevaan Helsingin kaupunkiin ja HUS-yhtymään sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueesta.

130 §

Hyvinvointialueella ja kunnalla on oikeus saada palautuksena hankintaan sisältyvä 10 luvussa tarkoitettu vero, josta ei saa tehdä vähennystä tai josta ei saa 131 §:ssä tarkoitettua palautusta. Palautus saadaan myös 79 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tuesta tai avustuksesta suoritettavasta verosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus ei koske veroa, joka sisältyy yksityiseen kulutukseen, 114 tai 114 a §:ssä tarkoitettuun käyttöön tapahtuvaan hankintaan tai kiinteistön vuokraustoimintaa varten tehtyyn hankintaan.

Palautukseen oikeutetun on ilmoitettava Verohallinnolle kalenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuksena saatavien verojen yhteismäärä viimeistään kalenterivuotta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä siltä osin kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitettavasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n 3 momentin nojalla kalenterivuodelta suoritettava vero.


Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2021.

Tätä lakia sovelletaan, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahantuodusta tavarasta on arvonlisäverolain (1501/1993) 87 §:n nojalla syntynyt veron suorittamisvelvollisuus lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tätä lakia sovelletaan kuitenkin muihin julkisyhteisöihin kuin kuntiin ja kuntayhtymiin, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahantuodusta tavarasta on arvonlisäverolain 87 §:n nojalla syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1 päivänä heinäkuuta 2021 tai sen jälkeen. Jos tässä momentissa tarkoitetun julkisyhteisön saama 130 §:ssä tarkoitettu palautus koskee verokautta, jonka veroilmoituksen antamisen määräpäivä on 1 päivän heinäkuuta 2021 jälkeen, mutta ennen tämän lain voimaantuloa, ei palautukseen oikeutetulle määrätä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 35 §:ssä tarkoitettua myöhästymismaksua eikä muutakaan seuraamusta.

HE 125/2021
VaVM 13/2021
EV 124/2021

Helsingissä 8.10.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.