771/2021

Helsingissä 19.8.2021

Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) 10 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa (714/2021):

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904, jäljempänä direktiivi (EU) 2019/904, täytäntöön panemiseksi tarpeellisista jätelakia (646/2011) täydentävistä eräitä muovituotteita koskevista vaatimuksista. Vaatimukset koskevat tuotteiden markkinoille saattamisen kieltämistä ja merkintävaatimuksia.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) muovilla materiaalia, joka koostuu kemikaalilain (593/2013) 6 §:n 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun REACH-asetuksen 3 artiklan 5 alakohdassa määritellystä polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;

2) oxo-hajoavalla muovilla muovimateriaalia, jonka sisältämät lisäaineet hapettumisen kautta aiheuttavat muovimateriaalin pilkkoutumisen mikrorakeiseksi tai sen kemiallisen hajoamisen;

3) kertakäyttöisellä muovituotteella tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista ja jota ei ole suunniteltu tai saatettu markkinoille kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja siten, että se palautettaisiin tuottajalle täytettäväksi tai sitä käytettäisiin uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen;

4) markkinoille saattamisella tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville Suomen markkinoilla;

5) asettamisella saataville markkinoilla tuotteen toimittamista Suomen markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

6)  tupakkatuotteella tupakkalain (549/2016) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua tupakkatuotetta

3 §
Tuotteiden markkinoille saattamista koskevat kiellot

Seuraavia tuotteita ei saa saattaa markkinoille:

1) kaikki oxo-hajoavaa muovia sisältävät tuotteet; ja

2) tämän asetuksen liitteessä 1 tarkoitetut kertakäyttöiset muovituotteet.

4 §
Tuotteiden merkintävaatimukset

Tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 1–3 tarkoitetun kertakäyttöisen muovituotteen pakkauksessa ja liitteen 2 kohdassa 4 tarkoitetussa kertakäyttöisessä muovituotteessa on markkinoille saatettaessa oltava näkyvä, pysyvä ja helposti luettava merkintä, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) tuote sisältää muovia;

2) kyseessä olevan tuotteen osalta vältettävät jätteen loppukäsittelyvaihtoehdot; ja

3) ne haitalliset ympäristövaikutukset, joita kyseessä oleva tuote aiheuttaa roskaantumisen tai tuotteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn kautta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esitettävä direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2151 mukaisesti.

Tässä pykälässä säädettyjen merkintävaatimusten toteuttamisesta vastuussa olevista tahoista säädetään jätelain 9 §:ssä.

Tässä pykälässä säädetyt merkintävaatimukset eivät koske pakkausta, jonka pinta-ala on alle 10 cm2.

Tässä pykälässä säädetyt merkintävaatimukset täydentävät tupakkalaissa ja sen nojalla säädettyjä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksia koskevia merkintävaatimuksia.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23.8.2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/904/EU (32019L0904); EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1

Helsingissä 19.8.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Katariina Haavanlammi

Liite 1

Markkinoille saattamista koskevien kieltojen soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet

1) vanupuikot, paitsi jos ne kuuluvat aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY tai lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY soveltamisalaan;

2) ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot);

3) lautaset;

4) pillit, paitsi jos ne kuuluvat aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 90/385/ETY tai lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY soveltamisalaan;

5) juomien sekoitustikut;

6) ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit;

7) paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka

a) on tarkoitettu syötäväksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna,

b) syödään tavallisesti astiasta, ja

c) ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista, kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä,

8) paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina; ja

9) paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina.

Edellä 7 kohdassa tarkoitettuina elintarvikepakkauksina ei pidetä juomapakkauksia sekä joustavasta materiaalista valmistettuja annospakkauksia ja kääreitä.

Liite 2

Merkintävaatimusten soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet

1) terveyssiteet, tamponit ja tamponien asettimet;

2) henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut esikosteutetut kosteuspyyhkeet;

3) suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa; ja

4) juomamukit.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.