734/2021

Helsingissä 8.7.2021

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettuun valtioneuvoston asetukseen (1373/2018) uusi 16 a § seuraavasti:

16 a §
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon niistä työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, joista säädetään työttömyysturvalain:

1) 2 luvun 4 §:n 2 momentissa (muu kuin työsuhteessa tehty työ);

2) 2 luvun 5 §:ssä (työllistyminen yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan);

3) 2 luvun 6 §:ssä (yrityksessä työskentelyn päättyminen);

4) 2 luvun 7 §:ssä (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen);

5) 2 luvun 8 §:ssä (yritystoiminnan lopettaminen);

6) 2 luvun 9 §:ssä (oman työn lopettaminen);

7) 2 luvun 10 ja 11 §:ssä (opiskelu ja päätoimisen opiskelun päättyminen);

8) 2 luvun 13 §:n 1–3 momentissa sekä 14 ja 15 §:ssä (koulutusta vailla olevaa nuorta koskevat edellytykset);

9) 2 a luvussa (työvoimapoliittisesti moitittava menettely).

Hoitaessaan tässä pykälässä säädettyjä tehtäviä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla työvoimapoliittisen lausunnon muistakin kuin 1 momentissa tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2 ja 7 kohdassa säädetään, kukin työ- ja elinkeinotoimisto antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja mainituissa lainkohdissa tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto hoitaa työ- ja elinkeinotoimistoissa 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettua työvoimapoliittista lausuntoa koskevat tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat asiat sekä muutoksenhausta johtuvat toimet.

Helsingissä 8.7.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitussihteeri
Eeva Vartio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.