680/2021

Helsingissä 29.6.2021

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 5 a, 8 a ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 a § asetuksessa 680/2020 ja 5 a ja 11 § asetuksessa 1268/2020, seuraavasti:

5 a §
Avustuksen hakeminen

Hakemus avustuksen saamiseksi tulee tehdä viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2021.

8 a §
Kalan jalostukseen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän avustuksen määrä ja myöntämiseen liittyvä harkinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laskee kalan jalostukseen ja tukku- ja vähittäiskauppaan myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla:

Hakijan tukikauden liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 28 päivänä helmikuuta 2021, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan. Hakijan vertailuajankohdan liikevaihto on kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2020 ja päättyy 29 päivänä helmikuuta 2020, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan.

Hakijan tukikauden muut kulut ovat yrityksen sellaiset tukikauteen kohdistuvat hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset, joihin luetaan vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytössä olevasta omaisuudesta, liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömät lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut ja pitkäaikaiset sopimukset, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset ja ennakkomaksut, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea (tukikauden muut kulut).

Hakijan tukikauden palkat ovat yrityksen työntekijöiden palkkakulut tulorekisterin tietojen mukaan, prosenttimääräisinä korvattavat työnantajan sivukulut, joiden määräksi hyväksytään 20 prosenttia tulorekisterin mukaisista palkkakuluista, toiminimiyrittäjän ja henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen tukikauden palkkakulut yrittäjän eläkelain (1272/2006) 112 §:n mukaisesti vahvistetun tukikauden ensimmäisenä päivänä voimassa olleen työtulon mukaan ja yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu tukikaudelta yrityksen oman ilmoituksen mukaan (tukikauden palkkakulut).

Avustuksen laskennallisesta määrästä vähennetään yrityksen saamat covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet.

Myönnettävän avustuksen vähimmäismäärä on 2 000 euroa ja enimmäismäärä on 270 000 euroa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29.6.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Timo Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.