608/2021

Helsingissä 29.6.2021

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 447/2021:

1 §
Soveltamisala ja yleiset säännökset

Tässä asetuksessa säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetun ravitsemistoiminnan harjoittajan velvollisuuksista ja ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 3 momentissa eikä Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettua henkilöstöravintolatoimintaa.

Alkoholijuoman määritelmästä säädetään alkoholilain (1102/2017) 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa.

2 §
Yleiset velvollisuudet

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen.

Ravitsemisliikkeessä on huolehdittava siitä, että sen:

1) asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa;

2) käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;

3) asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

3 §
Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä käytännöt asiakkaidensa palvelemiseksi siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

4 §
Erityiset rajoitukset

Uudenmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Uudenmaan maakunnassa sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Uudenmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 24 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 1:een.

5 §
Suunnitelma

Tartuntatautilain 58 a §:n 6 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on oltava:

1) kuvaus niistä toimintatavoista, jotka liikkeessä on päätetty toteuttaa edellä 2 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi;

2) kuvaus liikkeen sisä- ja ulkotiloista sekä kuvaus niistä toimista ja henkilöstölle annetuista toimintaohjeista, joilla tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyt muut kuin edellä 1 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet sekä niiden valvonta liikkeen sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan;

3) tieto henkilöstä, joka vastaa liikkeessä suunnitelman noudattamisesta.

Tieto siitä, kuka on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö, on annettava pyynnöstä asiakkaalle.

Suunnitelman katsotaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravitsemisliikkeeseen, ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on oikeus saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen. Suunnitelman saa yhdistää elintarvikelaissa, alkoholilaissa ja tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettuihin omavalvontasuunnitelmiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 15 päivään syyskuuta 2021.

Helsingissä 29.6.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.