Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

579/2021

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2021.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 2 §:n 3 ja 6 kohta, 9 §:n 3 momentti, 14 §:n 5 kohta ja 34 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 ja 6 kohta, 9 §:n 3 momentti ja 14 §:n 5 kohta asetuksessa 1222/2018 ja 34 §:n 2 momentti asetuksessa 271/2019, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehdyn sopimuksen (SopS 23/1979) määräyksiä;


6) Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annettuja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä;


9 §
Kuljetuksen suorittaja ja liikkuvan kaluston kuljettaja

Edellä 1 momentissa tarkoitetut velvollisuudet on soveltuvin osin täytettävä rahtikirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti vaunu ja kontit sekä tarvittaessa kuorma.


14 §
Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä

Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjää koskevat seuraavat velvollisuudet:


5) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen sallittu täyttöaste tai massa tilavuuden litraa kohti;


34 §
Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön, irtotavaravaunun tai -kontin täytön yhteydessä tapahtuu onnettomuus tai aiheutuu välitöntä vaaraa, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan, kuorman purkajan ja vastaanottajan sekä rataverkon haltijan on annettava omasta toiminnastaan raportti Liikenne- ja viestintävirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle kuukauden kuluessa. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle. Raportin mallista määrätään VAK-lain 11 c §:n 4 momentin nojalla annetussa määräyksessä. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tutkinnasta säädetään erikseen.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/1833 (32020L1833); EUVL L 408, 4.12.2020, s. 1

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2021.

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.