578/2021

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2021

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston (194/2002) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 ja 6 kohta, 13 §:n 5 kohta ja 34 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1210/2018, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Jos vaarallisten aineiden kuljetus alkaa, suoritetaan tai päättyy muualla kuin Suomessa, sovelletaan vaarallisten aineiden tiekuljetukseen Suomessa tätä asetusta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annettuja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä tai vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehtyä sopimusta (SopS 23/1979).


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehdyn sopimuksen määräyksiä;


6) Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annettuja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä;


13 §
Säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjä

Säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjää koskevat seuraavat velvollisuudet:


5) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen sallittu täyttöaste tai massa tilavuuden litraa kohti;


34 §
Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhteydessä tapahtuu onnettomuus tai aiheutuu välitöntä vaaraa, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan, kuorman purkajan ja vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuudesta raportti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle. Raportin mallista määrätään VAK-lain 11 c §:n 4 momentin nojalla annetussa määräyksessä.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/1833 (32020L1833); EUVL L 408, 4.12.2020, s. 1

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.