562/2021

Turussa 18.6.2021

Laki riistavahinkolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan riistavahinkolain (105/2009) 34 § sekä

lisätään lakiin uusi 36 a § seuraavasti:

34 §
Viranomaisten tietojensaantioikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisella ja Suomen metsäkeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada viranomaiselta korvauksen hakijaa koskevia sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä korvausta koskevan asian käsittelemiseksi. Tällaisia tietoja ovat korvauksen hakijan taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa taikka muuta korvauksen myöntämisen tai takaisinperinnän kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevat tiedot.

Ruokavirastolla on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus korvausta koskevan asian käsittelemiseksi käyttää ruokahallinnon tietovarannosta annetussa laissa (560/2021) tarkoitetussa ruokahallinnon tietovarannossa olevia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja.

36 a §
Tuensaajien julkaiseminen

Ruokavirasto julkaisee riistavahinkorekisterin tietojen perusteella tuensaajat ja saadut tuet Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

HE 262/2020
MmVM 7/2021
EV 51/2021

Turussa 18.6.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.