440/2021

Helsingissä 28.5.2021

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen

(1078/2013) 12 ja 18 §, sellaisina kuin ne ovat 12 § asetuksessa 757/2019 ja 18 § asetuksessa 1456/2019, sekä

lisätään asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto, rajavartio-osasto ja hallinto- ja kehittämisosasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö ja kansallisen turvallisuuden yksikkö. Kansliapäällikön alaisuudessa toimii myös ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalvelut.

Ministeriössä on lisäksi pelastusylijohtajan välittömässä alaisuudessa pelastusosaston erillisenä yksikkönä toimiva palosuojelurahasto.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita, hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta ja tiedonhallinnan järjestämistä ministeriössä;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden seurantaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) taajuusasioiden, tietohallinnon, tietosuojan ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, konsernistrategiaa tukevien hankkeiden ohjaamista, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;

5) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

6) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelua;

7) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

8) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

9) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

10) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

11) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita;

12) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten ja karenssisopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

13) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

14) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

15) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

16) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

17) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

18) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

19) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

20) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien konsernistrategiaa tukevien hankkeiden, hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään. Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

Jäljempänä 22 §:ssä säädetään Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtävien hoitamisesta sisäministeriössä.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

51 a §
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan hallinnointi

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan ohjausryhmä varmistaa, että öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahaa käytetään ympäristövahinkojen torjuntaan pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetulla tavalla. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan ohjausryhmä päättää määrärahan käytöstä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan koordinaatioryhmän esityksestä.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan koordinaatioryhmän tehtävänä on:

1) tehdä esitykset öljy- ja kemikaalivahinkojen määrärahan käytöstä ohjausryhmälle;

2) valmistella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan strategiset ja operatiiviset linjaukset määrärahan käytöstä;

3) valmistella, neuvotella ja ylläpitää öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuteen liittyvät yhteistyösopimukset;

4) valvoa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan käyttöä ja raportoida siitä ohjausryhmälle;

5) antaa lausunnot öljyntorjunnan rahoitusta koskeviin hakemuksiin.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan ohjausryhmän ja öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan määrärahan koordinaatioryhmän nimeää kansliapäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 28.5.2021

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.