431/2021

Helsingissä 27.5.2021

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 7 ja 8 § seuraavasti

7 §
Poikkeukset ajopiirturin käytöstä

Ajo- ja lepoaika-asetuksen 5–9 artiklaa ei tarvitse noudattaa eikä ajopiirturia käyttää:

1) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokratussa ajoneuvossa, jota käytetään tavarankuljetukseen sen omassa yritystoiminnassa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta;

2) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postilaissa (415/2011) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajo neuvoyhdistelmää käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;

3) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen,

4) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa;

5) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa;

6) ajoneuvossa, jossa on 10–17 paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen;

7) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä;

8) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille;

9) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu, ja jota käytetään yksinomaan rahan ja arvoesineiden kuljettamiseen taikka rahan tai arvoesineiden kuljettamiseen;

10) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen;

11) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan teillä, jotka sijaitsevat satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa sekä muilla maanteiden solmukohtiin liittyvillä alueilla;

12) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen 100 kilometrin säteellä maatiloilta paikallisille markkinoille ja päinvastaiseen suuntaan tai paikallisilta markkinoilta paikallisiin teurastamoihin;

13) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa;

14) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu valmisbetonin kuljetukseen.

8 §
Ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset

Sen estämättä, mitä ajo- ja lepoaika-asetuksessa säädetään:

1) reittiliikenteessä olevien linja-autojen tauot voidaan jakaa 15 minuutin jaksoihin; ja

2) 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa vuorokautista ajoaikaa saadaan pidentää enintään kahdella tunnilla mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetystä ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla 8 artiklassa säädetystä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus koskee vain ajoneuvoja, joita käytetään Lapin, Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun maakunnassa taikka sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä. Lisäksi poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään matkoilla, joiden alku- tai päätepiste on jollakin mainituista alueista. Poikkeukset eivät kuitenkaan koske Oulun kaupungissa tai Kajaanin kaupungissa käytettäviä ajoneuvoja.

Ajo- ja lepoaika-asetuksesta voidaan poiketa myös elävien kalojen kuljetuksissa huhtikuun 15 päivän ja kesäkuun 30 päivän sekä elokuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana seuraavasti:

1) päivittäistä enimmäisajoaikaa pidennetään enintään 2 tunnilla;

2) keskimääräistä viikoittaista 45 tunnin ajoaikaa pidennetään enintään 10 tunnilla;

3) kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettua ajoaikaa pidennetään enintään 20 tunnilla.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 27.5.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Liikenneneuvos
Veli-Matti Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.