405/2021

Helsingissä 12.5.2021

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1144/2017:

1 §
Enimmäishinnan rakenne

Taksin käytöstä perittävä enimmäishinta muodostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta, odotusmaksusta, avustamislisästä ja arvonlisäveron osuudesta.

2 §
Perusmaksu

Perusmaksu saa olla enintään 5,78 euroa, jos kuljetus alkaa muuna arkipäivänä kuin lauantaina kello 6:n ja 20:n välisenä aikana taikka lauantaina tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona kello 6:n ja 16:n välisenä aikana. Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä perusmaksu saa olla enintään 8,81 euroa.

3 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella ja se jaetaan kahteen taksaluokkaan seuraavasti:

Taksaluokka I: (1–4 matkustajaa) enintään 1,58 euroa/km

Taksaluokka II: (yli 4 matkustajaa) enintään 2,03 euroa/km

Jos vakuutetun kuljettaminen edellyttää paariautoa, ajomatkamaksu määräytyy taksaluo-kan II mukaisesti.

Taksaluokkaa valittaessa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi matkustajaksi.

4 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 46,08 euroa tunnilta. Odotusmaksua saadaan veloittaa ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi. Lisäksi odotusmaksua saadaan veloittaa yhdensuuntaisen matkan osalta enintään 15 minuutin ajalta, jos:

1) taksi odottaa vakuutettua tilauspaikalla hänen myöhästyttyään avuntarpeesta johtuvasta tai muusta hyväksyttävästä syystä;

2) matkustaja poistuu ajoneuvosta kuljetuksen aikana apteekissa käynnin tai apuvälineen hakemisen vuoksi; tai

3) taksi pysähtyy yli 2 tuntia kestävällä yhdensuuntaisella matkalla matkustajan terveydentilasta johtuvasta syystä.

5 §
Avustamislisä

Avustamislisä saa olla enintään 15,38 euroa, jos vakuutettu tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää esteetöntä ajoneuvoa. Edellytyksenä on lisäksi, että terveydenhuollon edustaja on määritellyt kulkuneuvon ja avustamisen tarpeellisuuden.

Jos vakuutettua avustetaan 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten lisäksi kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen vähintään neljä askelmaa käsittävässä portaikossa tai asiakasta avustetaan CE-merkityillä paareilla ja asiakkaan kuljettaminen edellyttää paariautoa, avustamislisä saa olla enintään 29,47 euroa.

6 §
Arvonlisäveron osuus

Edellä 2–4 §:ssä tarkoitettuihin maksuihin ja 5 §:ssä tarkoitettuun avustamislisään lisätään arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momentin mukainen henkilökuljetuksiin sovellettava arvonlisäveron määrä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Helsingissä 12.5.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Anu Kangasjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.