Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

362/2021

Helsingissä 29.4.2021

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (161/2004) 3–5 ja 7 § sekä 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja osaksi 4 § asetuksessa 704/2014, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 11 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi, 9 §:n 1 ja 2 momentti sekä 11 §:n 1 momentti asetuksessa 704/2014, seuraavasti:

1 §

Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluu lisäksi ydinenergialain 53 c §:ssä tarkoitettu erillisvarallisuus.

8 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajalla ja tämän sijaisella tulee olla tehtävien hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntemus. Finanssivalvonnan on annettava sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntemuksesta lausunto työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä.

Valtion ydinjätehuoltorahastoon sovelletaan valtion matkustussääntöä. Rahasto voi käyttää valtionhallinnon yhteisiä konsernipalveluja.

9 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion, joka jakautuu Varautumisrahaston ja erillisvarallisuutta koskeviin talousarvio-osiin, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ennen vahvistamista työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä Varautumisrahastoa koskevasta talousarvio-osasta lausunto niiltä jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa.

Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvioon sisältyviin talousarvio-osiin on liitettävä selvitys henkilökunnan määrästä kunakin vuonna ja siitä, missä määrin rahaston on tarkoitus käyttää työ- ja elinkeinoministeriön toimitiloja ja irtaimistoa ja muita ministeriön suoritteita ja palveluja, sekä ministeriölle näistä aiheutuvien kustannusten määrästä ja niiden korvaamisesta ministeriölle.


10 §

Valtion ydinjätehuoltorahaston kirjanpito on järjestettävä niin, että tilinpäätöksessä voidaan esittää erikseen oikeat ja riittävät tiedot Varautumisrahaston ja erillisvarallisuuteen liittyvästä toiminnasta ja taloudesta. Rahaston tilinpäätöksen liitteeksi on laadittava Varautumisrahaston ja erillisvarallisuutta koskevat erilliset tuotto- ja kululaskelmat, taseet ja talousarvio-osien vertailut.


11 §

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa vuosittain Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015) tarkoitettu tilintarkastaja (JHT-tilintarkastaja) ja toisen tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu KHT-tilintarkastaja. KHT -tilintarkastaja on asetettava sellaisten jätehuoltovelvollisten ehdotuksesta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa. Siinä tapauksessa, etteivät jätehuoltovelvolliset pääse yksimieliseen ehdotukseen, tilintarkastajaksi on asetettava joku ehdotetuista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021. Sen 11 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä 1 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 29.4.2021

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.