331/2021

Helsingissä 16.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä tarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 53 § 3 momentin, 54 §:n 4 momentin ja 55 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:

1) niistä eläimistä, niiden sukusoluista ja alkioista, eläinperäisistä tuotteista sekä eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, joiden vientiä viejän rekisteröitymisvelvollisuus koskee;

2) vientiin liittyvien tarkastusten suorittamisesta;

3) viennissä käytettävien eläinterveystodistusten myöntämiseen liittyvästä menettelystä;

4) kansallisen sähköisen tiedonhallintajärjestelmän käytöstä eläinterveystodistusten myöntämisessä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viennillä siirtoja Suomesta muuhun valtioon kuin eläintautilain (76/2021) 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa määriteltyyn jäsenvaltioon;

2) eläimillä tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä eläimiä;

3) sukusoluilla ja alkioilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 28 kohdassa määriteltyjä sukusoluja ja alkioita;

4) eläinperäisillä tuotteilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 29 kohdassa määriteltyjä eläinperäisiä tuotteita;

5) eläimistä saatavilla sivutuotteilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 30 kohdassa määriteltyjä eläimistä saatavia sivutuotteita;

6) johdetuilla tuotteilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 31 kohdassa määriteltyjä johdettuja tuotteita;

7) lemmikkieläimellä  lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b alakohdassa määriteltyä lemmikkieläintä.

3 §
Rekisteröitymisvelvollisuus

Eläintautilain 53 §:n mukainen viejän rekisteröitymisvelvollisuus koskee liitteessä mainittujen eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden vientiä. Rekisteröitymistä koskevat tiedot on ilmoitettava eläinlajikohtaisesti.

Rekisteröitymistä ei kuitenkaan vaadita silloin, kun:

1) kuljetetaan lemmikkieläimiä;

2) yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää vähäisen määrän eläinperäisiä tuotteita taikka eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen;

3) näytteeksi kuljetetaan tai lähetetään vähäinen määrä eläinperäisiä tuotteita taikka eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita;

4) Suomeen väliaikaista maassaoloa varten tuodut eläimet viedään pois maasta; tai

5) eläimiä, niiden sukusoluja tai alkioita, eläinperäisiä tuotteita taikka eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita kuljetetaan Suomen alueen kautta.

4 §
Vientiin liittyvien tarkastusten suorittaminen

Viejän on sovittava eläintautilain 54 §:ssä tarkoitetun vientitarkastuksen suorittamispaikasta ja -ajankohdasta sen eläintautilain mukaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, joka myöntää vientierälle eläinterveystodistuksen.

Eläinterveystodistuksen myöntävällä viranomaisella tulee olla mahdollisuus suorittaa vientierän tarkastus ennen kuin vientierä poistuu tämän valvonnasta.

5 §
Eläinterveystodistuksen myöntämiseen liittyvä menettely

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen eläinterveystodistuksen myöntävän viranomaisen valvonnasta jo poistuneelle vientierälle voidaan myöntää uusi eläinterveystodistus, joka korvaa alkuperäisen eläinterveystodistuksen, jos alkuperäinen eläinterveystodistus on kadonnut, tuhoutunut tai sisältää virheitä taikka jos siihen merkityt vientierää koskevat tiedot eivät enää pidä paikkaansa.

Alkuperäisen eläinterveystodistuksen myöntänyt viranomainen mitätöi alkuperäisen todistuksen ja myöntää korvaavan todistuksen. Viejän on huolehdittava, että alkuperäinen eläinterveystodistus palautetaan sen myöntäneelle viranomaiselle, jos mahdollista.

Todistuksen myöntävän viranomaisen on korvaavassa eläinterveystodistuksessa:

1) ilmoitettava, että kyseessä on alkuperäisen eläinterveystodistuksen korvaava todistus, sekä alkuperäisen eläinterveystodistuksen viitenumero ja myöntämispäivä;

2) ilmoitettava uuden eläinterveystodistuksen viitenumero, joka on eri kuin alkuperäisen eläinterveystodistuksen viitenumero;

3) ilmoitettava uuden eläinterveystodistuksen myöntämispäivä alkuperäisen eläinterveystodistuksen myöntämispäivän sijasta.

Eläinterveystodistus luovutetaan viejälle. Eläinterveystodistuksen myöntäneen viranomaisen on säilytettävä jäljennökset myöntämistään todistuksista ja pidettävä niistä kirjaa. Eläinterveystodistusten jäljennöksiä on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan.

6 §
Kansallisen sähköisen tiedonhallintajärjestelmän käyttö

Eläinterveystodistuksen myöntämiseen on käytettävä Ruokaviraston hallinnoimaa kansallista sähköistä tiedonhallintajärjestelmää, jos vientierän kohdemaan kanssa on sovittu järjestelmään luodun kyseisiä eläimiä, niiden sukusoluja tai alkioita, eläinperäisiä tuotteita taikka eläimistä saatuja sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita koskevan eläinterveystodistuksen mallin käyttämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (832/2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (32009R1069); EUVL N:o L 300, 14.11.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 576/2013 (32013R0576); EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 (32016R0429); EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1

Helsingissä 16.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite

Eläimet, niiden sukusolut ja alkiot, eläinperäiset tuotteet sekä eläimistä saadut sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, joiden vientiä viejien rekisteröitymisvelvollisuus koskee

1. Eläimet

1.1. sorkka- ja kavioeläimet lukuun ottamatta rotukantakirjaan merkittyjä tai siihen merkittäviksi tarkoitettuja taikka kansainvälisen kilpailu- ja urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyjä hevoseläimiä (rekisteröidyt hevoseläimet)

1.2. linnut

1.3. kalat, nilviäiset ja äyriäiset

1.4. mesipistiäiset

1.5. turkiseläimet

1.6. eläintarhaeläimet

1.7. koirat, kissat, fretit ja hillerit

1.8. muut kuin edellä mainitut nisäkkäät

1.9 hyönteiset

2. Eläinten sukusolut ja alkiot

2.1. nisäkkäiden sukusolut ja alkiot, lukuun ottamatta koirien ja kissojen sukusoluja ja alkioita

2.2. siitosmunat

2.3. mäti ja maiti

3. Eläinperäiset tuotteet

3.1. liha, raakalihavalmisteet, mekaanisesti erotettu liha, lihavalmisteet, lihasta jalostetut tuotteet sekä lihavalmisteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.2. kalastustuotteet ja niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet, elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.3. raakamaito, meijerituotteet, ternimaito, ternimaitotuotteet sekä meijeri- tai ternimaitotuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.4. linnunmunat, munatuotteet ja munatuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

3.5. hunaja, emoaine ja muut elintarvikkeeksi tarkoitetut mehiläistuotteet

3.6. elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu hyönteisistä tai niiden osista

4. Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

4.1. muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan mukaiset sivutuotteet

4.2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan mukaiset johdetut tuotteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.