322/2021

Helsingissä 13.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjen tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 32 §:n 4 momentin, 34 §:n 3 momentin, 35 §:n 2 momentin sekä eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 9 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan eräiden valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjen tautien vastustamiseksi tarkemmat säännökset:

1) toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä tautitilanteen selvittämiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi;

2) toimenpiteistä, joista voidaan poiketa eläintautilain (76/2021) 32 §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla, ja poikkeusluvan myöntämisen edellytyksistä;

3) siitä, mikä on kunkin eläintaudin osalta riittävä tapa varmistaa, ettei eläintautia enää esiinny pitopaikassa tai muussa paikassa tai ettei eläintaudista enää aiheudu vaaraa; sekä

4) taudeista, joiden esiintyessä tai joita epäiltäessä eläintautilain 35 §:ssä tarkoitettua päätöstä eläimen lopettamisesta tai teurastamisesta ei voida tehdä.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään kiellosta rokottaa eläimiä eräitä valvottaviksi eläintaudiksi nimettyjä eläintauteja vastaan.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) virallisella eläintautiepäilyllä eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettua aluehallintoviraston perusteltua eläintautiepäilyä;

2) mehiläisellä Apis mellifera -lajin eläintä;

3) lammaseläimellä eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Ovis kuuluvista sorkkaeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä; sekä

4) vuohieläimellä eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Capra kuuluvista sorkkaeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä.

2 luku

Esikotelomädän torjunta

3 §
Esikotelomädän leviämisen estäminen

Jos pitopaikassa on todettu esikotelomätä tai jos kyseessä on virallinen eläintautiepäily, on tehtävä eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, jolla:

1) kielletään mehiläisten siirtäminen pitopaikan ulkopuolelle lukuun ottamatta taudin hävittämistoimenpiteisiin liittyvää aikuisten mehiläisten siirtoa toiseen sellaiseen saman toimijan pitopaikkaan, johon kohdistuu esikotelomädän leviämisen estämiseksi tehty päätös;

2) kielletään mehiläisten pesien, sikiökakustojen sekä mehiläisten kanssa kosketuksissa olleiden aineiden ja esineiden siirtäminen pitopaikan ulkopuolelle lukuun ottamatta hunajaosastojen ja hunajan linkoamisessa välttämättömien tavaroiden kuljetusta suoraan pitopaikasta sen ulkopuolella sijaitsevaan talouskeskukseen;

3) kielletään esikotelomätätartuntaa sisältävien kakustojen palauttaminen talouskeskuksista pitopaikkaan;

4) asetetaan 1 kohdassa tarkoitetun taudin hävittämistoimenpiteisiin liittyvän mehiläisten siirron ehdoksi se, että siirrosta ilmoitetaan etukäteen aluehallintovirastolle;

5) velvoitetaan suojaamaan tartuntaa mahdollisesti levittävät aineet ja esineet mehiläisiltä pitopaikassa ja talouskeskuksessa sekä kuljetettaessa niitä pitopaikan ja talouskeskuksen välillä tai pitopaikassa olevaan linkoomoon; sekä

6) kielletään hunajan, vahan ja siitepölyn toimittaminen toiseen mehiläisten pitopaikkaan.

4 §
Poikkeaminen esikotelomädän leviämisen estämistä koskevasta päätöksestä

Eläintautilain 32 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voi koskea mitä tahansa 3 §:n 1–6 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai toimenpidettä.

5 §
Esikotelomädän hävittäminen pitopaikasta

Mehiläisiä ei voida esikotelomädän hävittämiseksi määrätä lopetettaviksi eläintautilain 35 §:ssä tarkoitetulla viranomaisen päätöksellä.

Tehokkaaksi esikotelomädän hävittämistavaksi katsotaan seuraavien toimenpiteiden suorittaminen:

1) heikot yhteiskunnat, joiden toukista suuri osa on sairaita, tuhotaan;

2) yhteiskunnat, jotka ovat vielä vahvoja ja joissa sairaita toukkia on vain vähän, joko tuhotaan tai aikuiset mehiläiset siirretään niistä puhtaaseen pesään, jossa on vain rakentamattomia vahapohjukekehiä (tekoparvimenettely), ja sikiöt ja ruokavarat tuhotaan;

3) tartuntaa mahdollisesti levittävä materiaali suojataan mehiläisiltä; sekä

4) sikiökakusto poltetaan tai käsitellään menetelmällä, joka tuhoaa P. larvae -itiöt.

6 §
Esikotelomädän leviämisen estämiseksi tehtävän päätöksen voimassaolo

Eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös on kumottava, kun virallinen eläintautiepäily on suljettu pois tai:

1) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on suoritettu;

2) käsittelyn jälkeen pitopaikasta on otettu hunajanäytteitä tutkittaviksi esikotelomädän jälkeen ja tulokset ovat olleet kielteisiä; sekä

3) kunnaneläinlääkäri on vähintään 30 vuorokauden kuluttua 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta tarkastanut pitopaikan esikotelomädän kliinisten oireiden varalta ja pitopaikasta tarkastuksen yhteydessä otetut näytteet on tutkittu kielteisin tuloksin.

Eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös on myös kumottava, kun pitopaikassa olevat mehiläispesät on tuhottu ja pitopaikka on ollut tyhjillään mehiläisistä kuuden kuukauden ajan.

3 luku

Maedi-visnan ja caprine arthritis-encephalitis -taudin torjunta

7 §
Maedi-visnan ja CAE-taudin leviämisen estäminen

Jos pitopaikan lammas- tai vuohieläimessä todetaan maedi-visnaa tai caprine arthritis-encephalitis -tautia (CAE-tauti) tai kyseessä on virallinen eläintautiepäily, on tehtävä eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, jolla kielletään lammas- ja vuohieläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuominen pitopaikkaan ja niiden vieminen sieltä pois, lukuun ottamatta lammas- ja vuohieläinten siirtämistä suoraan teurastamoon teurastettaviksi.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, päätöstä taudin leviämisen estämiseksi ei tarvitse tehdä, jos pitopaikka, jossa maedi-visnaa tai CAE-tautia epäillään tai todetaan esiintyvän, on teurastamo.

8 §
Poikkeaminen maedi-visnan ja CAE-taudin leviämisen estämistä koskevasta päätöksestä

Eläintautilain 32 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voi koskea mitä tahansa 7 §:ssä tarkoitettua kieltoa.

Myönnettäessä poikkeuslupa lammas- tai vuohieläinten siirtämiseksi toiseen pitopaikkaan, eläinten määränpäänä olevasta pitopaikasta vastuussa olevalle toimijalle on osoitettava 7 §:ssä tarkoitettu päätös.

9 §
Maedi-visnan ja CAE-taudin leviämisen estämiseksi tehtävän päätöksen voimassaolo

Eläintautilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös on kumottava, kun virallinen eläintautiepäily on suljettu pois tai:

1) tartunnan saaneet eläimet ja niiden jälkeläiset on poistettu ja pitopaikan muut yli 12 kuukauden ikäiset lammas- ja vuohieläimet on tutkittu kahdesti maedi-visnan tai CAE-taudin varalta kielteisin tuloksin siten, että ensimmäinen tutkimus on tehty aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua tartunnan saaneiden eläinten poistamisesta ja toinen tutkimus aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä tutkimuksesta; tai

2) pitopaikan kaikki lampaat ja vuohet on poistettu, minkä jälkeen pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu ja pidetty tyhjillään vähintään 14 vuorokautta.

4 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Rokotuskiellot

Eläinten rokottaminen seuraavia valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjä tauteja vastaan on kielletty:

1) Mycoplasma gallisepticum- ja M. meleagridis -tartunta;

2) AMPV-tauti;

3) LPAIV-tartunnat;

4) bruselloosi;

5) hevosten VEE-, EEE- ja WEE-tauti;

6) kalojen IPN-tauti.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 13.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.