312/2021

Helsingissä 15.4.2021

Valtioneuvoston asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään elintarvikelain (297/2021) 32 §:n 2 momentin sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräistä eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksista.

Tällä asetuksella täydennetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 vaatimuksia sekä säädetään sen mahdollistamia kansallisia sääntöjä.

2 §
Teurastustoiminnan valvojan pätevyysvaatimukset

Teurastamoa, poroteurastamoa tai riistan käsittelylaitosta valvovan virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ammattipätevyyden lisäksi oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Ruokavirasto arvioi ammattipätevyyden edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvussa säädetyllä tavalla. Sen, joka on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon, katsotaan hankkineen mainitun ammattipätevyyden osana opintojaan.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen sellaisen virkaeläinlääkärin, jonka tehtäviin kuuluu vain ajoittain valvoa pienten yritysten harjoittamaa toimintaa, pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Tässä pykälässä säädetyt pätevyysvaatimukset koskevat myös viransijaisia. Eläinlääketieteen opiskelijan oikeudesta toimia teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena säädetään kuitenkin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 §:n 3 momentissa.

3 §
Teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia tekevän virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Ante mortem -tarkastuksia alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella ajoittain tekevän virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Ruokaviraston on varmistettava virkaeläinlääkärin osaaminen ennen hänen nimeämistään elintarvikelain 24 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaiseksi, alkuperätilalla ja muualla teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia tekeväksi virkaeläinlääkäriksi.

4 §
Leikkaamon valvojan pätevyysvaatimukset

Leikkaamoa valvovan virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ammattipätevyyden lisäksi oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Ruokavirasto arvioi ammattipätevyyden edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvussa säädetyllä tavalla. Sen, joka on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon, katsotaan hankkineen mainitun ammattipätevyyden osana opintojaan.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen sellaisen virkaeläinlääkärin, jonka tehtäviin kuuluu vain ajoittain valvoa pienten leikkaamojen harjoittamaa toimintaa, pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Pätevyysvaatimuksena leikkaamoa valvovalla muulla viranhaltijalla kuin virkaeläinlääkärillä on komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ammattipätevyyden lisäksi oltava soveltuva korkeakoulututkinto.

5 §
Maidontuotantotilan ja kananmunapakkaamon valvojan pätevyysvaatimukset

Virkaeläinlääkärin, jonka tehtäviin kuuluu vain ajoittain valvoa maidontuotantotiloja, pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Kananmunanpakkaamon valvonnasta vastaa virkaeläinlääkäri, jonka pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

6 §
Teurastustoimintaa valvovan valtion virkaeläinlääkärin kielitaitoa koskevat vaatimukset

Teurastamoa, poroteurastamoa tai riistan käsittelylaitosta ja niiden yhteydessä olevia hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja valvovan valtion palveluksessa olevan virkaeläinlääkärin kielitaitoa koskevana vaatimuksena on kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen, jonka tehtäviin kuuluu hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa tehtävän valvonnan ja lihantarkastuksen johtaminen, vaatimuksena on kuitenkin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetty kielitaito.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (72/2020).

Se, joka hoitaa 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:ssä mainittuja tehtäviä ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneessä virkasuhteessa, saa tämän asetuksen estämättä jatkaa tehtävien hoitamista kyseisessä virkasuhteessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (32017R0625); EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (32019R0624); EUVL L 131, 17.5.2019, s. 1–17
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 (32019R0627); EUVL L 131, 17.5.2019, s. 51–100

Helsingissä 15.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Hannu Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.